امروز    يكشنبه , 22/تير/1393   Sunday , 13/July/2014  - 
 
بانک سوالات شهید مطهری نسخه PDF چاپ
امتیاز: / 5
بدعالی 
30 تیر 1387

بسمه تعالي
سؤالات مسابقه كتابخواني
بانك سؤالات استاد مطهري
سوالات نهايي شده مبتني بر انديشه هاي استاد مطهري
2500عدد سؤال
آثار قلم و زبان استاد مطهري بي‌استثناء آموزنده و روانبخش است. (امام خمينيسیره: سطح 1
انسان کامل
1- اين شعر مولوی: "در شجاعت شير ربانيستی در مروت خود که داند کيستی" درمورد کدام خصوصيت حضرت علی(ع) صحبت می کند؟
1) شجاعت
*2) مردانگی
3) مهربانی و عطوفت
4) گزينه 1 و 3 صحيح است.
صفحه 116

2- گوهر انسان چيست؟
1) حکمت
2) سخاوت
*3) عقل
4) ادب
صفحه 121

3- انسان کامل به عقيده فلاسفه چگونه انسانی است؟
*1) انسانی که عقلش به کمال رسيده است.
2) انسانی که دارای اخلاق است.
3) انسانی که بتواند به تنهايی درباره خود تصميم بگيرد.
4) هيچ کدام
صفحه 123

4- به نظر فلاسفه انسان دارای 2 حکمت است. آن دو کدامند؟
1) حکمت نظری- حکمت ذوقی
2) حکمت تجربی- حکمت عقلی
*3) حکمت نظری- حکمت عملی
4) حکمت نظری-حکمت تجربی
صفحه 123

5- ماترياليسم يعنی چه؟
1) واقع گرايی
*2) مادی گرايی
3) ذهن گرایی
4) عین گرایی
صفحه 160

6- اين سخن از کيست؟
"خطرناک ترين دشمنان تو همان نفس خودت است که درميان دو پهلويت قرار گرفته است."
1) حضرت علی(ع)
*2) پيامبراکرم(ص)
3) امام صادق(ع)
4) امام هادی (ع)
صفحه 217

7- کلمه غازی يعنی چه؟
*1) جنگجو
2) ميدان نبرد
3) دشمن
4) جنگ
صفحه 127

8- روش ملامتی نقطه مقابل کدام روش زير است؟
1) روش رياضت
*2) روش رياکاری
3) روش مبارزه با نفس اماره
4) گزينه 1 و 2 صحيح است.
صفحه 229

9- اين سخن ارزشمند از کيست؟ "غيبت منتهای کوشش يک آدم ناتوان است."
1) پيامبراکرم(ص)
*2) حضرت علی(ع)
3) امام صادق(ع)
4) امام رضا(ع) صفحه 285

10-ترک دنيا در مفهوم نهج البلاغه يعنی؟
*1) آزاد زيستن از دنيا
2) به سوی خدا نزديک شدن
3) رهايی از هوا و هوس خويش
4)رهبانیت.
صفحه 312

11- "مالک الرقاب" لقب کدام يک از معصومين است؟
1) امام حسن(ع)
2) پيامبراکرم(ص)
*3) حضرت علی(ع)
4) امام باقر(ع)
صفحه 31612

12-احسن القصص در قرآن کدام قصه است؟
1) داستان حضرت ابراهيم(ع)
*2) داستان حضرت يوسف(ع)
3) داستان حضرت يونس(ع)
4) داستان حضرت موسی(ع)
صفحه 134
13- علم وسيله رسيدن انسان به چه چيزی است؟
*1) حقيقت
2) قدرت
3) شخصيت
4) پاسخ1و2 صحیح است
صفحه 249

14- فلسفه عبادت چيست؟
1) شناختن خود
2) رسيدن به ذات مقدس خداوند
*3) شناختن خدا به منظور شناختن خود
4) راز و نيازکردن با معبود
صفحه 343

15- در مثل عقل مانند کدام يک از اعضای بدن است؟
1) قلب
2) دهان
3) گوش
*4) چشم
صفحه 125

16- ذات و جوهر انسان چيست؟
1) عقل
2)خیال
*3) روح انسانی
4) نفس اماره
صفحه 12517- به نظر فلاسفه قديم, اساساً جوهر انسان چيست؟
*1) عقل انسان
2) دل انسان
3) عبودیت
4) احساسات
صفحه 149

18- عقل چگونه نيرويی است؟
1) نيرويی است که توانايی دارد جهان را آنچنان که هست، کشف کند.
2) واقعيت جهان را همان طور که هست انعکاس دهد.
3) آيينه ای است که می تواند چهره جهان را صحيح و درست نشان دهد.
*4) هر سه گزينه صحيح است.
صفحه 150

19- در مکتب عرفان به ترتيب جهان و انسان را چه می نامند؟
1) عالم کبير و عالم صغير
*2) عالم صغير و عالم کبير
3) عالم کبير و عالم درون
4) عالم کبير و عالم الهی
صفحه 198

20- پدر عرفان اسلامی چه کسی است؟
1) بوعلی سينا
*2) محيی الدين عربی
3) شهاب الدين سهروردی
4) مولوی
صفحه 236

21- طبق بيان قرآن کريم بزرگترين باختها در قمار زندگی چه چيزی است؟
1) نداشتن قدرت
2) غرور و تکبر
3) شرک و بت پرستی
*4) باختن خود
صفحه 237

22- پيامبراکرم(ص) فرموده است:" دو چيز برای مؤمن سزاوار نيست" آن دو چيز کدام يک از گزينه های زير است؟
1) حسادت-کفر
2) بخل- حسد
3) ترس- دورويی
*4) بخل- ترس
صفحه 266

23- در مکتب اگزيستانسياليسم معيار کمالی انسان و در واقع جوهر انسان و ارزش آن چيست؟
1) همت و اراده
2) حفظ اصالتها
3) داشتن عقلی کامل و فطرتی پاک
*4) آزادی
صفحه 230

24- از ديدگاه مکتب اگزيستانسياليسم انسان کامل چگونه انسانی است؟
*1) انسانی متعهد
2) انسان که خود را شناخته و بر خود مسلط است.
3) انسانی که از ضعفهای خود آگاه شود.
4) انسانی که حکيم باشد.
صفحه 140

25- لازمه ی آزادی در مکتب اگزيستانسياليسم چه می باشد؟
1) داشتن قدرت و زور
*2) حالت پرخاشگری و عصيانگری
3) استفاده از قدرت تفکر و انديشه
4) هيچ کدام
صفحه 140


قیام و انقلاب حضرت مهدی(عج) و حماسه حسینی
26- اصل انتظار فرج و امید به غلبه نهایی صالحان از کدام اصل کلی اسلامی ناشی می شود؟
*الف) حرمت یأس از رحمت الهی
ب) شفاعت
ج) توسل
د) امامت
ص 14

27- براساس بینش انسانی نبرد گروههای انسانی در نهایت ریشه در چه چیزی دارد؟
الف) ناسازگاری طبقات اجتماعی
*ب) نبرد درونی هر فرد
ج) تضاد منافع اقتصادی
د) درگیری های عقیدتی گروههای انسانی
ص 37

28- براساس بینش انسانی، خودآگاهی اجتماعی چه نوع ریشه ای دارد؟
*الف) فطری
ب) طبقاتی
ج) فرهنگی
د) اقتصادی
ص 38

29- درمورد کدام حکم شرعی، "شهید" استثناء محسوب می شود؟
*الف) غسل
ب) دفن
ج) نماز
د) ارث
ص 69

30- کدام گزینه بیانگر رابطه روح با بدن در منطق اسلام است؟
الف) زندانی و زندان
ب) در چاه افتاده و چاه
*ج) دانش آموز و مدرسه
د) ماهی و دریا
ص 95

31- شهادت ازنظر شخص شهید.............است.
الف) فاجعه
ب) تلخ اما دوست داشتنی
*ج) موفقیت و آرزو
د) امر اجتناب ناپذیر
ص 98

32- بزرگترین خاصیت شهید...........است.
الف) ترک دنیا
*ب) حماسه آفرینی
ج) تقویت ایثار
د) ترویج شعائر

حماسه حسینی

33- نیرویی که مانع جذب نشدن ملتی در ملت دیگر و یا فردی در فرد دیگر می شود، چیست؟
الف) علم
ب) حماسه
ج) شجاعت
*د) احساس شخصیت
ص 44

34-براساس کدام عامل، نهضت امام حسین(ع) نقش تهاجمی دارد؟
الف) تقاضای بیعت با یزید
ب) دعوت مردم کوفه از امام(ع)
*ج) امر به معروف و نهی از منکر
د) دستور خصوصی برای قیام
ص 140

35- کدام یک از ابواب زیر در کتب فقهای شیعه، آنچنان که باید موردتوجه قرار نگرفته است؟
الف) خمس
ب) صلوه
ج) طهارت
*د) امر به معروف و نهی از منکر
ص 219

36- در مقام تزاحم دو ارزش................... .
الف) هر دو ارزش ترک می شود.
ب) هر دو ارزش حفظ می شود.
*ج) ارزش کوچکتر رها و ارزش بزرگتر حفظ می گردد.
د) ارزش بزرگتر رها و ارزش کوچکتر به ناچار حفظ می شود.
ص 264

37- دعبل خزاعی بیشتر چه بعدی از حادثه کربلا را در اشعارش انعکاس داده است؟
الف) عرفانی
ب) رثایی
*ج) حماسی
د) جامعیت
ص 384
38- دستگاه بی امیه برای توجیه عملکرد خود به ترویج چه نوع تفکری متوسل می شد؟
*الف) جبرگرایی
ب) مادی گرایی
ج) اخباری گری
د) عقل گرایی افراطی
ص 425

39- کدام فریضه نگهدارنده اسلام است؟
الف) نماز
*ب) امر به معروف و نهی از منکر
ج) حج
د) انفاق
ص 234

جاذبه و دافعه علی(ع)


40-مذهب شیعه از چه زمانی پایه گذاری شد؟
الف) جنگ صفین و رویارویی با معاویه
ب) مخالفت علی(ع) با جریان سقیفه
ج) به خلافت رسیدن امیرالمؤمنین(ع)
*د) حیات رسول اکرم(ص)
ص 40

41- "ناکثین" کدام گروه از دشمنان علی(ع) را دربرمی گیرد؟
*الف) اصحاب جنگ جمل
ب) اصحاب جنگ صفین
ج) اصحاب جنگ نهروان
د) اهل کوفه که در جنگ با معاویه، علی(ع) را همراهی نکردند.
ص104
42- روحیه کدام گروه از دشمنان علی(ع) روحیه سیاست، تقلب و نفاق بود؟
الف) اهل کوفه
ب) مارقین
ج) ناکثین
*د) قاسطین

43- پیدایش جریان خوارج به کدام واقعه تاریخی باز می گردد؟
الف) قتل عثمان
*ب) جریان حکمیت
ج) ماجرای سقیفه
د) جنگ جمل
ص 107

44- امیرالمؤمنین (ع)، ابتدا چه شخصی را برای حکمیت پیشنهاد نمودند؟
الف) عمرو بن عبید
ب) ابوموسی اشعری
ج) عبدالله بن عمر
*د) عبدالله بن عباس
ص 111

45- خوارج در ابتدای پیدایش، یک جریان....................... بود.
*الف) سیاسی
ب) نظامی
ج) فقهی
د) اعتقادی
ص 113

46- امر به معروف و نهی از منکر قبل از هر چیز دو شرط اساسی دارد که عبارتنداز:
الف) وجود مصلحت، نفی حرج
ب) امکان تأثیر، نفی ضرر
ج) قدرت عمل، قدرت بیان
*د) بصیرت در دین، بصیرت در عمل
ص 113

47- خوارج معتقد به............... درمورد امر به معروف و نهی از منکر بودند.
الف) اعمال بصیرت
ب) شرط عدم ترتب مفسده
*ج) تعبدی بودن
د) شرط احتمال اثر
ص 114

48- خوارج خلافت چه کسی را صحیح می دانستند؟
*الف) عمر
ب) عثمان
ج) علی(ع)
د) معاویه
ص 116

49- چرا علی(ع) با خوارج به جنگ برخاستند؟
الف) خوارج سعی در فاسدکردن عقاید دیگر مسلمانان داشتند.
*ب) امنیت جامعه اسلامی را مختل کرده بودند.
ج) روش متحجرانه آنها در جامعه درحال گسترش بود.
د) حکومت علی(ع) را حکومت جور می دانستند.
ص 133

50- تکفیرکردن دیگران توسط خوارج ناشی از کدام ویژگی آنها بود؟
الف) مقدس مابی
ب) غرور و خودبینی
ج) شجاعت
*د) تنگ نظری
ص 147

51- توصیه امام علی(ع) به ابن عباس درمورد شیوه گفتگو با خوارج این بود که با آنان بر چه اساسی سخن بگوید؟
الف) آیات قرآن
ب) بخش صحیح سیره خلفا
ج) استدلالهای کاملاً عقلی
*د) سنت و سخنان پیامبر(ص)
ص 151

52- کدام گزینه نادرست است؟
*الف) امام علی(ع) اصل حکمیت را صحیح نمی دانست.
ب) امام علی(ع) با پیشنهاد سپاه شام یعنی انجام حکمیت مخالف بود.
ج) امام علی(ع) ابوموسی اشعری را برای شورای تحکیم لایق نمی دانست.
د) امام علی(ع) از تن دادن به حکمیت توبه نکرد.
ص 152

53- روح تفکر خوارج چه بود؟
الف) عبادت و مقدس مابی
ب) تعبد
*ج) انفکاک تعقل از تدین
د) سرسختی و شجاعت
ص 155

54- کدام مکتب فقهی شیعه براساس انفکاک تعقل از تدین شکل گرفته است؟
الف) مکتب اصولی
ب) مکتب حله
ج) مکتب نجف
*د) مکتب اخباریگری
ص 157
سیره: سطح 2
جاذبه و دافعه علی(ع)
1- علت اصلی جذب و دفع را باید در چه چیزی جستجو کرد؟
الف) هماهنگی در اصول فکری
ب) غریزه جنسی
*ج) سنخیت و تضاد
د) همکاری و تعاون

2- صرف جاذبه و دافعه داشتن...................... است.
الف) قابل ستایش
*ب) نشانه شخصیت
ج) علامت کمال معنوی
د) علامت مفید بودن

3- بیت« بلبل از فیض گل آموخت سخن ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش به کدام خاصیت عشق اشاره دارد؟

الف) تصفیه گری
ب) ایجاد لطافت در روح
*ج) الهام بخشی
د) تقویت قدرت اراده

4- در قرآن کریم رابطه میان زوجین با چه کلمه ای تعبیر شده است؟
الف) محبت
ب) عشق
*ج) مودت
د) عاطفه

5- کدام گزینه نادرست است؟
الف) عشق مجازی قابل تبدیل به عشق حقیقی است.
*ب) توصیه عرفا به عشق مجازی به دلیل آثار تربیتی آن بوده است.
ج) عشق مجازی از حیث قابل توصیه بودن همچون مصیبت است.
د) عشق مجازی اگر چه می تواند مفید باشد، اما قابل تجویز نیست.

6- کدام گزینه از آثار عشق است؟
الف) کودنی
*ب) غفلت
ج) اختلال در هوش
د) هرسه گزینه

7- اشعار زیر از مولوی به کدام بعد از آثار عشق اشاره دارد؟
هرکه را جامه ز عشقی چاک شد او از حرص و عیب کلّی پاک شد
شادباش ای عشق خوش سودای ما ای طبیب جمله علتهای ما
الف) آثار اجتماعی
ب) آثار علمی و ادراکی
ج) آثار جسمی
*د) آثار تربیتی

8- تترّس کفار به مسلمین یعنی:
*الف) کفار در حین جنگ با مسلمین اسرای مسلمان را سپر خویش قرار دهند.
ب) کفار به واسطه هیمنه و شکوه مسلمین از آنها بترسند.
ج) کفار در کمین مسلمانان قرار گیرند.
د) کفار با فریب، مسلمانان را به صلح دعوت نمایند.

9- امیرالمؤمنین(ع) این تعبیر را در وصف چه گروهی به کار برده است و منظور از آن چیست؟
حَمَلوا بَصائِرَهُم عَلی اَسیافِهِم
*الف) مسلمانان صدر اسلام – می دانستند برای چه هدفی می جنگند.
ب) خوارج – فقط زبان شمشیر را می فهمیدند.
ج) یاران خود در جنگ صفین – قبل از مبارزه، با دین آشنا شده بودند.
د) یاران معاویه در جنگ صفین – بصیرت نداشتند.

قیام و انقلاب حضرت مهدی(عج) و حماسه حسینی
10- کدام گزینه با اعتقاد به آزادی و اختیار بشر در شکل دهی به سرنوشت منافات دارد؟
الف) عملهای معین اجتماعی عکس العملهای معین به دنبال دارد.
ب) تاریخ با یک سلسله نوامیس قطعی و لایتخلف اداره می شود.
*ج) تحولات تاریخی مبتنی بر ضابطه نیست.
د) قواعد حاکم بر تاریخ غیرقابل تغییر است.

11-نویسنده ی کتاب "لؤلؤ و مرجان" کیست؟
*الف) حاج میرزا حسین نوری
ب) حاج شیخ عباس قمی
ج) حاج شیخ علی اکبر نهاوندی
د) حاج شیخ محمدباقر بیرجندی

12-کدام مورد را نمی توان جزء دلایل تحریف درباره ی حادثه ی عاشورا دانست؟
الف) میل بانیان مجالس به پرجمعیت تر شدن مجلس
*ب) عدم وجود کتابهای تاریخی معتبر
ج) میل به قهرمان و اسطوره سازی
د) هدف دانستن گریه برای امام حسین(ع)

13- آیه ی شریفه ی "هوالذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلوا علیهم آیاته" به کدام یک از شئون پیامبراکرم(ص) اشاره دارد؟
*الف) ابلاغ رسالت
ب) قضاوت
ج) رهبری و حکومت
د) هر سه گزینه

14- ..........، در مقام سخن، دارای وسیع ترین میدان است، اما در مقام عمل دارای تنگ ترین میدان است.
الف) ظلم
ب) نهی از منکر
ج) محبت
*د) حق

انسان در قرآن
15- مدح و ذمّی که در قرآن کریم نسبت به انسان آمده است مربوط است به اینکه:
الف) انسان هنوز به کمال خود دست نیافته و درحال تکامل است.
*ب) انسان یک موجود دو سرشتی است، نیمی از سرشتش ستودنی است و نیمی دیگر نکوهیدنی.
ج) انسان دو گونه است، با ایمان و بدون ایمان.
د) هر سه گزینه صحیح است.

16- قهرمانهای  افسانه ای ساختن ازپهلوانان ویا دانشمندان  و یا رجال دینی، معلول چه حسی درانسان است؟
الف) زیبایی دوستی
*ب) تخیل و خلاقیت
ج) اخلاقی
د) تقدیس

17- کدام نوع خودآگاهی است که دغدغه سرنوشت را در انسان به وجود می آورد؟
الف) طبقاتی
ب) ملی
*ج) جهانی
د) علمی

18- کدام گزینه صحیح است؟
*الف) بلوغ هم شرط تکلیف است هم شرط صحت.
ب) رشد نه شرط صحت است و نه شرط تکلیف.
ج) آگاهی شرط تکلیف است نه شرط صحت.
د) اساساً شرط تکلیف همان شرط صحت است.

19- موضوع اصلی این روایت کدام است؟ "عَجِبتُ لِمَن یَنشِدُ ضالتَّهُ کیفَ لایَنشِدُ نَفسَهُ"
*الف) خودشناسی
ب) خداشناسی
ج) مبارزه با هوای نفس
د) ضلالت و گمراهی

20- براساس دیدگاه مارکسیسم:
*الف) انسان نوعی یک موجود انتزاعی است نه عینی.
ب) خودآگاهی طبقاتی با خودآگاهی فطری سازگار است.
ج) انسانها هرچند متعلق به یک طبقه باشند اما خودآگاهی های متفاوت دارند.
د) انسان بر طبقه مقدم است.
21- کدام گزینه نادرست است؟
*الف) خودآگاهی ملی از مقوله سودآگاهی است.
ب) خودآگاهی ملی یعنی آگاهی به فرهنگ ملی.
ج) ناسیونالیسم بر خودآگاهی ملی مبتنی است.
د) همچنان که فرد دارای یک "خود" است، یک قوم و یک ملت نیز دارای یک "خود" ملی است.

22- در تکمیل جمله زیر کدام گزینه نادرست است؟
پیامبر هم درد خدا دارد و هم درد خلق خدا، او به ذره ذره جهان عشق می ورزد چرا که........... .
الف) مهر و محبتش، هدف و آرزویش، میان خدا و خلق تقسیم شده است.
ب) همه چیز را از خدا و مظاهر اسماء و صفات خدا می بیند.
*ج) عشق اولیای حق به جهان پرتوی از عشق به حق است.
د) درد خلقی او منبعث از درد حقی اوست.
سیره: سطح 3
جاذبه و دافعه علی(ع)
1- کدام گزینه درمورد آثار عشق نادرست است؟
*الف) عشق مثل علم که صددرصد تابع معلوم است، تابع معشوق است.
ب) آثار سوء عشق ناشی از آن است که توجه را فقط در یک جهت می سازد.
ج) عشق تابع میزان حسن نیست بلکه بیشتر تابع میزان استعداد و مایه عشق است.
د) عشق هم می تواند عیب پوشی نماید و هم می تواند عیب را حسن جلوه دهد.

2- بنابر مشرب اخلاقی سقراط، انسان باید خود را از چه راهی اصلاح کند؟
الف) توجه به زشتی ها و رذائل
ب) عشق
*ج) عقل
د) انتخاب دوستان با فضیلت

3- منظور از حکم در آیه شریفه "ان الحکم الالله" کدام است؟
الف) حاکم
ب) حکمیت
ج) حکومت
*د) حق قانونگذاری


زن: سطح 1
نظام حقوق زن در اسلام
1- ضعف جسمانی زن درمقابل نیرومندی جسمانی مرد چگونه جبران می شود؟
*الف) وجود ناز و جلوه در زن و نیاز و طلب در مرد
ب) تقویت وضعیت مالی ازطریق مهر
ج) مسئولیت پرداخت نفقه به زن از سوی مرد
د) وجود حق شرط ضمن عقد برای زن

2- در کدام مورد بین ازدواج دائم و موقت، تفاوت وجود ندارد؟
الف) تعیین زمان
*ب) لازم بودن مهر
ج) ارث بردن از یکدیگر
د) پرداخت نفقه از سوی مرد

3- هدف اصلی از ازدواج موقت چیست؟
*الف) تسکین غریزه جنسی
ب) تولید نسل
ج) سرپرستی زنان بیوه
د) سرپرستی فرزندان یتیم

4-کدام گزینه درست است؟
الف) دختر و پسر در سن بلوغ درصورت رشیدبودن، با اجازه پدر می توانند اموال خود را نگهداری نمایند.
ب) دختر بالغ و رشید می تواند معامله نماید، اما با نظارت پدر یا شوهر.
ج) ازدواج دختر و پسر در اولین مرتبه نیازمند به اجازه پدر است.
*د) دختر اگر یک بار ازدواج کند و اکنون بیوه باشد، برای ازدواج نیازمند اجازه پدر نیست.

5- قرآن کریم در داستان آدم و حوا و خوردن از شجره ممنوعه، چه کسی را مسئول می داند؟
الف) آدم
ب) حوا
*ج) هر دو
د) هیچ کدام

6- کدام شخصیت زن در قرآن مورد تمجید قرار گرفته است؟
الف) همسر حضرت نوح(ع)
ب) همسر حضرت لوط(ع)
*ج) همسر فرعون
د) هر سه

7- یگانه مرجع صلاحیت دار برای شناسایی حقوق واقعی انسانها کیست؟
*الف) کتاب خلقت
ب) اعلامیه جهانی حقوق بشر
ج) فلسفه اسلامی
د) فقه اسلامی

8- کدام گزینه معرف واقعی پیوند زوجین و پایه وحدت آنها است؟
*الف) مودت و رحمت
ب) رحمت و شهوت
ج) مودت و شهوت
د) مودت و رحمت و شهوت

9- در قرآن کریم، مهر با چه واژه ای مطرح شده است؟
*الف) صدقه
ب) مهر
ج) هدیه
د) عطیه

10- کدام گزینه، بیانگر فلسفه پرداخت مهر از سوی مرد به زن است؟
الف) مالی است که درمقابل ضعف حقوق اقتصادی زن به او می رسد.
ب) هدیه ای است که دربرابر جهیزیه به زن پرداخت می شود.
ج) در ازای کار زن در خانه شوهر به او پرداخت می شود.
*د) نشانه صداقت و علاقه راستین مرد به زن است.

11- کدام گزینه از دلایل دوبرابر بودن سهم الارث مرد نسبت به زن در اسلام به شمار نمی رود؟
الف) توان کمتر زن در تولید و کسب ثروت
ب) تعهدات کمتر زن در پرداخت دیه
*ج) نصف بودن سهم الارث زن، توسط مهر و نفقه جبران می شود.
د) عدم تعهد زنان به سربازی

12- کدام گزینه زیر، عدم ممنوعیت طلاق در اسلام را توضیح می دهد؟
الف) خانواده یک نهاد قراردادی است.
*ب) خانواده بک نهاد طبیعی است.
ج) زن و شوهر قبل از هر چیز همکار یکدیگرند.
د) حفظ سلامت روانی فرزندان لازم است.

13- اسلام چه راهی را برای اینکه طلاق منجر به آوارگی زن نشود، پیش بینی کرده است؟
الف) تملک نصف داراییهای شوهر توسط زن
ب) لزوم پرداخت نفقه به زن توسط مرد
ج) پرداخت مهر به زن
*د) استقلال اقتصادی زن و عدم لزوم کار مجانی در خانه شوهر

14- پیش بینی جریمه برای طلاق راه حل مناسبی نیست زیرا............ .
الف) طلاق در اسلام منفور است.
ب) طلاق علاوه بر زن به جامعه نیز آسیب می رساند.
*ج) اعمال زور برای ثبات بنیان خانواده کارآمد نیست.
د) پرداخت آن برای مردان دشوار نیست.

15- کدام گزینه طبیعی ترین شکل ازدواج است؟
*الف) تک همسری
ب) چند همسری
ج) تعدد زوجات
د) هر سه گزینه

16- اشتباه در نسب، اشکال عمده کدام شکل از زناشویی است؟
الف) تک همسری
*ب) چند شوهری
ج) تعدد زوجات
د) هر سه گزینه

17- کدام حکم جزء مختصات فقه جعفری است؟
الف) تعدد زوجات
*ب) ازدواج موقت
ج) ملزم بودن مرد به پرداخت نفقه
د) وابستگی اقتصادی زن

اخلاق جنسی و پاسخهای استاد
18- کدام گزینه در باب عقاید کلیسا نادرست است؟
الف) ازدواج به نیت تولید مثل جایز است.
ب) علت جواز ازدواج جلوگیری از فساد است.
*ج) ازدواج با نیت تولید نسل پلید نیست.
د) راه کسب تقوا، اجتناب از ازدواج می باشد.

19- ازنظر اسلام، روابط جنسی را چه چیزی محدود می کند؟
الف) آزادی دیگران
ب) ارضای غریزه جنسی
*ج) مصالح اجتماعی حاضر یا نسل آینده
د) بیماری و ناتوانی

20- درگذشته در غرب، پلید دانستن غریزه جنسی را به چه چیزی نسبت می داده اند؟
*الف) دین
ب) علم
ج) فلسفه
د) اسطوره های یونان

21- ازنظر ویل دورانت ریشه اخلاق چیست؟
الف) طبیعت
ب) دین
ج) ترس
*د) پیشامدهای تاریخی تلخ

22- .................. از آن نظر قابل عمل نیست که رابطه نسلی را میان پدران و فرزندان قطع می کند.
الف) ریاضت جنسی
ب) اخلاق نوین جنسی
ج) اخلاق کهن جنسی
*د) کمونیسم جنسی

23- ازجمله اصول اخلاق نوین جنسی این است که آزادی را جز با............ نمی توان محدود کرد.
*الف) آزادی دیگران
ب) عدالت
ج) مصالح عالیه انسان
د) قانون اساسی

24- ازنظر اسلام، فلسفه تحریم نظربازی و حرمت خودآرایی زن برای بیگانه چیست؟
الف) ریاضت سازنده
ب) تحکیم روابط زناشویی زوجین
*ج) عدم ایجاد اختلال در محیط اجتماع و کار
د) ترغیب به ازدواج

25- چرا در غرب نتایج عملی توجه به اصل زیانباربودن و سرکوب کردن غرایز به آشفتگی غرایز منجر می گردد؟
*الف) تفسیر نادرست از این اصل
ب) اشتباه در تعیین مصادیق غرایز
ج) تعمیم نادرست این اصل
د) غیرعملی و بی پایه بودن این اصل

26- در قرآن کریم از پیوند زوجیت با چه عنوانی یاد شده است؟
الف) عشق
ب) محبت
*ج) مودت
د) عطوفت

27- کدام یک از گرایشهای انسانی زیر اشباع پذیر است؟
الف) غریزه جنسی
ب) قدرت طلبی
ج) پول پرستی
*د) خوردن و آشامیدن

28- درمورد عشق ازنظر فرهنگ غربی و شرقی در چه زمینه ای اتفاق نظر وجود دارد؟
الف) مبنا و ریشه
ب) کیفیت
ج) آثار
*د) قابل ستایش بودن

29- کدام گزینه با دیدگاه اسلام درمورد زن منطبق نیست؟
الف) رعایت عفاف
ب) رعایت حریم
*ج) پرده نشینی
د) عدم اختلاط

30- واژه "تکلیف" از ماده "کلفت" است که مفهوم.............. دارد.
الف) اطاعت
*ب) مشقت
ج) اجبار
د) وجوب

31- در باب حجیت خبر واحد مناط چیست؟
الف) عدالت
ب) مذهب
ج) شهرت
*د) وثوق

32- وظیفه اول زن چیست؟
الف) خانه داری
ب) مادری
*ج) گزینه الف و ب
د) هیچ کدام

33- کدام گزینه صحیح است؟
الف) حجاب در شریعت یهود وجود نداشته است.
ب) حجاب در شریعت یهود آسان تر از حجاب در اسلام است.
ج) حجاب در شریعت یهود مانند حجاب در اسلام است.
*د) حجاب در شریعت یهود سخت تر از حجاب در اسلام است.

34- ریشه اصلی وجود تناقضها در روایات به................. بر می گردد.
*الف) راویان
ب) ائمه اطهار(ع)
ج) تکامل دین
د) تبدیل دین

مسئله حجاب
35- در چه شرایطی جهاد بر زنان واجب می شود؟
*الف) وقتی که شهر و حوزه مسلمین مورد حمله واقع شود و جنبه صددرصد دفاعی بگیرد.
ب) وقتی تعداد مردان کمتر از زنان باشد جهاد بر زنان واجب می شود.
ج) وقتی مردی برای دفاع وجود نداشته باشد و شهادت آنان باعث کمبود نیروی دفاعی اسلام شود.
د) وقتی کودکان مورد حمله دشمن قرار بگیرند.

36- آیا غیرت، پیمان حسادت است؟
الف) بله- غیرت پیمان حسادت است و فقط یک تغییر اسمی است.
ب) بله- حسادت و غیرت دو صفت مشابهند و هر دو از یک ریشه اند.
*ج) خیر- ریشه حسادت خودخواهی و از غرایز و احساسات شخص است ولی غیرت یک حسن اجتماعی است.
د) خیر- حسادت زیاده خواهی است و غیرت یک حس خودخواهی مخصوص مردان است.

37- اسلام تا چه حدودی طرفدار دور نگه داشتن زنان از مردان است؟
*الف) تا حدی که منجر به حرج و فلج نشود.
ب) حدود خاصی قائل نیست.
ج) تا حدی که به آزادی آنان لطمه نزند.
د) تا بالاترین حد پیشرفت اجتماعی زن و مرد.

38- تفاوت کلمه بصر و عین در چیست؟
الف) چشم، دیده
ب) دانستن، شبیه
*ج) دیده، چشم
د) دانا، مشابه

39- علت نادرست بودن سخن زیر چیست؟ "حجاب میان مسلمانان عادتی است که از ایرانیان، پس از مسلمان شدنشان به سایر مسلمانان سرایت کرد."
الف) زیرا قبل از اینکه ایرانیان مسلمان شوند آیات مربوط به حجاب نازل شد.
*ب) زیرا قبل از اسلام حجاب وجود داشت.
ج) زیرا قبل از اسلام حجاب وجود نداشت.
د) زیرا آیات حجاب بعد از مسلمان شدن ایرانیان نازل شد.

40- علت پیداشدن حجاب در اسلام چیست؟
الف) میل به ریاضت و رهبانیت
*ب) عدم امنیت و عدالت اجتماعی
ج) تسلط مرد بر زن و استثمار نیروی وی در جهت منافع اقتصادی مرد
د) هیچ کدام

41- علت تمایل بشر به ریاضت و رهبانیت چیست؟
الف) وصول به حقیقت
ب) محرومیت و شکست در موفقیتهای مادی مخصوصاً شکست در عشق
ج) افراط در خوشگذرانی و کامجویی
*د) هر سه مورد صحیح است.

42- این حدیث از کیست؟ "خداوند زیباست و دوست می دارد که بنده، خود را بیاراید و زیبا نماید و برعکس فقر را و تظاهر به فقر را دشمن می دارد."
الف) پیغمبر اکرم(ص)
ب) امام صادق(ع)
ج) حضرت موسی بن جعفر(ع)
د) امیرالمؤمنین(ع)

43- چرا پوشیدن جامه سفید مستحب است؟
الف) به خاطر زیبایی
ب) به دلیل پاکیزگی زیرا لباس سفید چرک را بهتر نمایان می سازد.
ج) چون پوشیدن رنگهای دیگر روح را شاد نمی کند.
*د) موارد الف و ب صحیح است.

44- نظر اسلام راجع به شیردادن زنان چیست؟
الف) در شیردادن به طفل مادر او اولویت دارد.
ب) اولویت مادر موجب سقوط حق اجرت او نیست.
ج) دایه می تواند با اجرت کمتری از مادر طفل او را شیر دهد.
*د) همه موارد صحیح است.

45- نظر اسلام درمورد کار زن چیست؟
الف) کار زن و درآمدش متعلق به خود اوست.
ب) در کارهای منزل اگر زن نخواهد، مرد حق ندارد او را مجبور کند.
ج) چون زن از وقت شوهر و فرزندانش کم می کند و کار در بیرون از منزل را انجام می دهد حقوقش نیز متعلق به آنان است.
*د) موارد الف و ب صحیح است.

46- پوشش زن در اسلام این است که:
الف) زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند.
ب) به جلوه گری و خودنمایی نپردازد.
ج) از خانه بیرون نرود.
*د) الف و ب صحیح است.
47- فلسفه پوشش در اسلام چیست؟
الف) آرامش روانی و ارزش و احترام به زن
ب) استواری اجتماع
ج) سوء استفاده های مردان از او
*د) موارد الف و ب

48- درمورد غریزه جنسی در برخی غرایز دیگر برداشتن قیود:
الف) عشق به مفهوم واقعی را می میراند.
ب) طبیعت را هرزه و بی بند و بار می کند.
ج) ایجاد عشق و احساسات واقعی می نماید.
*د) الف و ب صحیح است.

49- دستور استیذان (اجازه گرفتن) به چه کسانی مربوط می شود؟
*الف) همه
ب) مردان
ج) زنان
د) نامحرمان

50- مقصود از "یغضوا من ابصارهم" چیست؟
*الف) خیره نگاه نکنید.
ب) ترک نظر
ج) بستن چشم
د) خوابانیدن چشمها در هنگام مقابله با دشمن

51- فلسفه گشادن صورت در زمان احرام چیست؟
الف) گرم بودن هوای عربستان
ب) چون در زمان انجام مناسک حج حفظ حجاب مشکل است.
ج) اینکه محرم از تأثیر گرما و سرما رنج ببرد.
*د) هیچ کدام
52- چه دستوری در حجاب زنان پیغمبر بود که درباره بقیه زنان نبود؟
*الف) در خانه های خویش بمانید، با وقار باشید و بعد از پیامبر ازدواج نکنید.
ب) هرگز خود را در جمع بانوان نیز آراسته نکنید.
ج) موارد الف و ب صحیح است.
د) فرقی بین حجاب زنان پیغمبر با سایر زنان وجود نداشت.

53- استاد مطهری چه مجازاتی را برای افرادی که در کوچه و خیابان مزاحم زنان می شوند لازم می داند؟
*الف) حداقل تبعید از جامعه اسلامی
ب) باید با آنان صحبت کرد و آنان را هدایت کرد.
ج) مجازاتهای سخت و شدیدی مثل اعدام
د) تراشیدن سر

54- در کدام مورد مرد می تواند حتی بانظر تلذذ به زن نامحرم نگاه کند؟
الف) نگاه به بدن مرده
ب) به زن بازنشسته
*ج) به قصد ازدواج
د) بعد از طلاق

55- اسلام با کدام مورد مخالف است؟
الف) با شرکت زن در مجامع ولو با حفظ حریم
*ب) با اختلاط
ج) با شرکت زن در کوچه و معبر
د) با حریم

56- عقیده استاد مطهری درباره کتمان حقایق اسلامی چیست؟
الف) درمواردی بدون اشکال است.
ب) اشکال دارد.
ج) مستحب است.
*د) حرام است.

57-به نظر استاد در چه صورتی زنان شخصیت واقعی خود را بازمی یابند و به نام آزادی مورد سوءاستفاده مردان قرار نمی گیرند؟
*الف) فعالیتهای اساسی و اصولی در منزل
ب) ایجاد واحدهای اختصاصی برای زنان درزمینه های فرهنگی، بهداشتی و اجتماعی
ج) ایجاد فعالیتهای مختلط همان طور که ملل غربی عمل می کنند.
د) رسیدگی به امور خانه و تربیت اطفال

58- دست دادن زن و مرد اجنبی:
*الف) حرام است.
ب) اگر تلذذ و ریبه نباشد با وجود دستکش ایرادی ندارد.
ج) به طور کلی اشکالی ندارد.
د) مکروه است.

59- دروغ گفتن برای نفع شخصی، .................
الف) جایز است
*ب) به هیچ وجه جایز نیست.
ج) در بعضی موارد جایز است.
د) اگر دروغ کوچکی باشد جایز است.

60- در چه صورتی زن و مرد دارای حقوق مساوی هستند؟
*الف) در حقوق انسانی
ب) در تکالیف محوله
ج) در وظایف آنها
د) در توانمندی های آنها

61- پوشش اسلامی چه فلسفه ای دارد؟
الف) روانی
ب) خانوادگی
*ج) اجتماعی
د) هر سه مورد

62- برای آرامش غریزه چه چیزی لازم است؟
الف) ارضاء غریزه در حد حاجت طبیعی
ب) جلوگیری از تحریک و تهییج آن
ج) سرکوب غرایز
*د) مورد 1 و 2 صحیح است.

63- ترس از خدا یعنی چه؟
الف) ترس از خشم خدا
ب) ترس از عاقبت کار
*ج) ترس از قانون عدل الهی و عقوبت گناه
د) معنایی ندارد چون خدا مهربان است.

64- شرط اصلی وصول انسان به کمالاتی که بالقوه دارد چیست؟
*الف) ایمان
ب) تقوا
ج) عمل صالح
د) کوشش در راه خدا

65- درمورد شباهت و تفاوت انسان با حیوانات کدام گزینه صحیح است؟
الف) انسان اساساً با حیوانات دارای وجوه مشترک نیست.
*ب) انسان تنها در ناحیه ادراک و کشف خود و جهان متفاوت است.
ج) حیوان هم به نحوی سرنوشت نهایی خویش را می سازد.
د) انسان تحت تأثیر جاذبه هایی قرار دارد که بر حیوان نیز مؤثر است.

66- انسان پاره ای از کارها را صرفاً تحت تأثیر عواطف اخلاقی و از آن جهت انجام می دهد که معتقد است که................. چنین حکم می کند.
الف) ایمان به خدا
ب) تقوای دینی
*ج) انسانیت
د) حس پرستش

67- کدام گزینه نادرست است.
الف) هرجا که بشر وجود داشته است نیایش و پرستش هم وجود داشته است.
ب) پیامبران پرستش را نیاوردند و ابتکار نکردند.
*ج) پرستش موجودات خاکی و سماوی و سپس پرستش خدای یگانه بیانگر روند رو به تکامل انسان است.
د) پیامبران بودند که انسان را از پرستش غیر ذات یگانه برحذر داشته اند.

68- قهرمانهای افسانه ای ساختن از پهلوانان و یا دانشمندان و یا رجال دینی معلول چه حسی در انسان، است؟
*الف) زیبایی دوستی
ب) تخیل و خلاقیت
ج) حس اخلاقی
د) تقدیس

69- کدام آزادی از انواع آزادیها باارزش تر است؟
*الف) آزادی اجتماعی
ب) آزادی معنوی
ج) آزادی فکر
د) آزادی اراده

70- چه عاملی انسان را شایسته تکلیف نموده است؟
*الف) برخورداری از عقل
ب) دارابودن آزادی
ج) توانایی حکومت بر امیال
د) بهره مندی از اراده

71- غایت و هدف تربیت اسلامی چیست؟
*الف) عدالت اجتماعی
ب) اعتدال درونی
ج) توانایی حکومت بر امیال
د) آزادی معنوی

72- تکلیف "بمالایطاق" ناظر به فقدان کدام شرط از شرایط تکلیف است؟
الف) بلوغ
ب) عقل
ج) اطلاع
*د) توانایی

73-آیه "لایکلف الله نفساً الا وسعها" ناظر به کدام شرط از شرایط تکلیف است؟
الف) بلوغ
ب) اختیار
ج) اطلاع
*د) توانایی

74- در راس فطریات و ارزشهای انسانی کدام ارزش قرار دارد؟
*الف) حقیقت جویی
ب) زیبایی دوستی
ج) ایمان
د) خیر اخلاقی

75- نقش حیوان در ساختن آینده خود................... .
الف) آگاهانه است اما آزادانه نیست.
ب) هم آگاهانه است و هم آزادانه
ج) نه آگاهانه است و نه آزادانه
*د) آزادانه است اما آگاهانه نیست.
زن: سطح 2
نظام حقوق زن در اسلام
1- چرا ازدواج موقت میان اهل سنت پذیرفته شده نیست؟
الف) اهل سنت معتقدند ازدواج موقت در صدر اسلام مجاز نبوده است.
ب) ممنوع کردن ازدواج موقت را در حوزۀ اختیارات حاکم وقت می دانند.
ج) خلیفه از جهت سیاسی ازدواج موقت را ممنوع کرده است.
د) به دلیل تعصب، سیره ی خلیفۀ دوم یک قانون ثابت تلقی شد.

2- کدام گزینه درمورد شباهت ها و تفاوت های زن و مرد نادرست است؟
الف) سرشت زن و مرد یکسان است.
ب) وضعیت روانی زن و مرد متفاوت است.
ج) شخصیت انسانی زن و مرد برابر است.
د) کیفیت حقوق زن و مرد مساوی است.

3- ریشۀ افکار ریاضت طلبی و طرفداری از تجرّد در چیست؟
الف) بدبینی به جنس زن
ب) پلید دانستن ازدواج
ج) میل به رهبانیت
د) پرهیز از مفسده  اخلاقی

4- کدام گزینه درمورد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر نادرست است؟
الف) از سنخ فلسفه است نه قانون
ب) نتیجه ی منطقی فلسفه و طرز تفکر غربی است.
ج) مبتنی بر حیثیت ذاتی بشر است.
د) نقطه قوت آن تأکید بر حقوق انسانی است.

5- حقوق طبیعی اولیه اجتماعی غیرخانوادگی....... .
الف) بین همه ی افراد مساوی است، اما مشابه نیست.
ب) بین همه ی افراد مساوی و مشابه است.
ج) بستگی به تلاش افراد دارد.
د) جزء حقوق اکتسابی افراد است.

6- کدام گزینه درمورد تفاوتهای زن و مرد نادرست است؟
الف) زن از مرد سریع الهیجان تر است.
ب) علاقه ی زن به خانواده بیشتر است.
ج) احساسات زن بی ثبات تر از مرد است.
د) قدرت تسلط مرد بر شهوت بیشتر است.

7- کدام گزینه بیانگر فلسفه پرداخت نفقه از سوی مرد به زن نیست؟
الف) زن در انجام فعالیتهای اقتصادی از توانایی کمتری نسبت به مرد برخوردار است.
ب) جمال، غرور و نشاط زن، مستلزم آسایش بیشتر زن است.
ج) حق الزحمه زن، در ازای اداره  امور داخلی خانواده است.
د) انجام وظایفی که طبیعت بر عهده ی زن قرار داده است، توان زن را در کار و کسب کاهش می دهد.

8- صلح و سازش در کدام مورد متفاوت از سایرین است؟
الف) بین دو همسایه
ب) بین پدر و فرزندان
ج) بین دو دولت مجاور
د) بین دو همکار

9- کدام گزینه درمورد حق طلاق در انحلال ازدواج صحیح است؟
الف) حق طلاق به موجب شرع منحصراً در دست مرد است.
ب) ازدواج توسط زن و مرد در شرایط خاص و به طور مشابه قابل انحلال است.
ج) طلاق در همه ی شرایط باید به تشخیص قاضی صورت گیرد.
د) ازدواج توسط زن و مرد در شرایط خاص و به طور نامشابه قابل انحلال است.

10- کدامیک از حقوق زیر در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، مورد بی توجهی قرارگرفته است؟
الف) حق آزادی
ب) حق مالکیت
ج) حق آزادی ازدواج با اهل هر نژاد و مذهب
د) حق تأهل

11- اساسی ترین مسأله در بررسی نظام حقوق خانوادگی چیست؟
الف) آزادی زن
ب) تساوی یا تشابه حقوقی
ج) استقلال مالی زن
د) طبیعی یا قراردادی بودن خانواده

اخلاق جنسی و پاسخهای استاد
12- علت پلید دانستن "علاقه و آمیزش جنسی" بین مسیحیان چیست؟
الف) اعتقاد به خطای همسر آدم در خوردن از شجره ی ممنوعه
ب) اعتقاد به اینکه اساساً شجره ی ممنوعه، علاقه و آمیزش جنسی است.
*ج) تفسیر نادرست راجع به مجرّد زیستن حضرت مسیح(ع)
د) تفسیر نادرست از این حقیقت که حضرت مسیح(ع) پدر نداشته است.

13- "راسل" آنچه را که در اخلاق کهن جنسی، غیرت نامیده می شود،............ جنسی می داند.
الف) حساسیت
*ب) حسادت
ج) غرور
د) تقابل

14- کدام گزینه، اصل تربیتی اخلاق نوین جنسی محسوب می شود؟
الف) آزادی هر فردی مطلقاً محترم است و باید محفوظ بماند.
*ب) سعادت بشر منوط به پرورش استعدادهای انسان ازجمله غریزه  جنسی است.
ج) میل بشر به امور جنسی در اثر منع، فزونی می یابد.
د) در اثر ارضاء غریزه ی جنسی، توجه دائم به امور جنسی ازبین می رود.

15- کدام گزینه درمورد علت استناد طرفداران اخلاق نوین جنسی به اصل آزادی نادرست است؟
الف) تنظیم روابط جنسی فاقد جنبه  اجتماعی است.
ب) آزادی جنسی یک فرد، جز در موارد استثنایی به حقوق دیگران ضربه نمی زند.
ج) تکیه گاه و اساس حقوق فردی، اصل آزادی است.
*د) مبنای آزادی، پرورش استعدادهای لازم برای ترقی و تکامل انسان است.

16- براساس اصول اخلاقی که "راسل" تبیین می کند:
الف) منافع عمومی، حافظ و نگهدار حقوق خصوصی است.
ب) آزادی فرد توسط مصالح عالیه  خود فرد محدود می گردد.
ج) اقویا نیز باید حقوق ضعفا را رعایت نمایند.
*د) منافع خصوصی را عوامل بیرونی کنترل می کنند.

17 – استنباط کدام گزینه از آیه شریفه "قََد افلََحَ مَن زَکَیها" درست نیست؟
الف) پلیدی نقس آدمی ذاتی است.
ب) پاک نمودن نفس آدمی دشوار اما ممکن است.
ج) پاکیزه کردن ضمیر آدمی بر انسان واجب است.
د) پاکیزه کردن ضمیر انسان از آلودگی در اختیار خود شخص است.

18 - کدام گزینه نادرست است؟
الف) تمام تمناهای انسان صادق نیستند.
ب) غریزه  جنسی جزء تمناهای صادق انسان است.
ج) غریزه  جنسی اشباع ناپذیر است.
د) مبنای آزادی غریزه  جنسی در اخلاق نوین جنسی، میل فطری آدمی به بی نهایت است.
19- کلمه "غض" در آیه "ان یغضوا من ابصارهم" به چه معناست؟
الف) کاهش دادن
ب) خیره شدن
ج) بستن چشم
د) به آرامی نگاه کردن

مسئله حجاب
20- از نظر فقهی چند نوع ستر داریم؟ آیا از لحاظ مقدار و حدود اختلافی با یکدیگر دارند؟
الف) 3 نوع ستر صلاتی و ستر غیرصلتی و ستر اجتماعی – بله، تفاوت دارند.
ب) 3 نوع ستر صلاتی و ستر غیرصلاتی و ستر اجتماعی- خیر، اختلافی ندارند.
ج) 2 نوع ستر صلاتی و ستر غیرصلاتی- خیر، اختلافی ندارند.
د) 4 نوع ستر صلاتی و ستر غیرصلاتی و ستر اجتماعی و ستر زیارتی- بله، اختلاف دارند.

21- چرا پوشانیدن مو بر زنان واجب است، ولی پوشانیدن رو که مرکز زیبائیهای زن است (بدون آرایش) واجب نیست؟
الف) چون پوشیدن مو در همه ادیان سفارش شده است.
ب) بخاطر زیبایی و فتنه انگیزی مو
ج) چون پوشش وجه و کفین اگر به طور وجوب پیشنهاد شود موجب خرج و فلج و سلب امکان فعالیت عادی است .
د) چون تمام فقها عدم پوشش وجه و کفین را واجب دانسته اند.

22- 4 اثر مهم اجتماعی و خانوادگی حجاب را بیان کنید؟
الف) آرامش روانی- استحکام پیوند خانوادگی- استواری اجتماع – ارزش و احترام زن.
ب) استحکام پیوند خانوادگی – پیشرفتهای فرهنگی – آزادی بی قیدوشرط زنان- آرامش روانی
ج) موفقیت مردان- بهداشت روحی و روانی زنان – استواری جامعه – وجدان کار در مردان
د) استحکام پیوند خانوادگی – سلامت روانی مردان – آرامش روانی جامعه – استواری اجتماع

23- در آیه 51 سوره مبارکه نور مقصود از (الذین مَلَکَت ایمانَکُم) و (الذین لَم یَبلغوا الحلم و منکم) چه کسانی است؟
الف) زنان بیش شوهر – فرزندخواندگان شما
ب) همسایگان فقیر شما – اجداد شما
ج) اقربای مستمند شما – محرمهای شما
د) مملوکان شما –کودکان نابالغ شما


عقاید: سطح 1
1ـ بينش وسيع انسان درباره جهان، محصول چيست؟
*الف ـ كوشش جمعي بشر ب ـ مطلوب جمعي بشر
ج ـ كوشش افراد خاص د ـ مطلوب افراد خاص

2ـ بهترين مانع در مقابل فشار عوامل روحي از نظر استاد مطهري(ره) كدام است؟
الف ـ صبر *ب ـ ايمان ج ـ خودپرستي و خرافات دـ خرافات و جمود

3ـ آنچه مايه سعادت انسان مي‌گردد دو چيز است:
*الف ـ تلاش و علم ب ـ علم و روشندلي
ج ـ تلاش و اطمينان به شرايط محيط د ـ علم و اطمينان به شرايط محيط

4ـ ضامن اعتماد متقابل اجتماعي چيست؟
الف ـ تقدس عدالت ب ـ احترام به قانون
ج ـ تكليف‌گرايي *د ـ تقوا

5ـ از نظر استاد مطهري چه مسأله‌اي «ام‌المسائل» معارف اسلامي است؟
الف ـ توحيد *ب ـ فطرت ج ـ ايمان دـ حقيقت‌جويي

6ـ خوبي و بدي اين جهان بستگي دارد به .....
الف ـ تقدير الهي ب ـ قضا و قدر الهي
*ج ـ نوع رفتار انسان د ـ سرنوشت انسان

7- كدام يك از اركان زير مي‌تواند جلوي قضا و قدر را بگيرد؟
الف – دعا ب – صدقه ج – توبه *د – همه موارد

8ـ كدام يك از موارد زير شرك نيست؟
الف ـ قلمرو اختصاصي قائل شدن براي مخلوق
ب ـ قلمرو اشتراكي قائل شدن براي خالق و مخلوق
*ج ـ اعتقاد به قدرت مافوق عادي براي يك موجود
د ـ هيچ‌كدام

9ـ قاطعيت انبياء در طول تاريخ:
الف ـ بي‌نظير است به دليل تأثير شگرف وحي.
ب ـ كم‌نظير است به دليل حمايت مستقيم خداوند.
ج ـ كم‌نظير است به دليل از جان گذشتگي انبياء.
د ـ بي‌نظير است به دليل حمايت بي‌دريغ پيروان خالص.

10ـ تفاوت انبياء با ساير مردم در چيست؟
الف ـ صرفاً در عصمت ب ـ صرفا در سازندگي بي‌نظير
ج ـ صرفا در وحي و لوازمش *د ـ صرفا در معجزه الهي

11ـ هدف انبياء چيست؟
الف ـ زندگي در سايه عمل و‌آزادي و برادري
*ب ـ تحقق عدالت اجتماعي
ج ـ صرفا حركت به سوي خدا
د ـ تحقق توحيد اجتماعي

12ـ عدم تحريف قرآن نشانه چيست؟
الف ـ قدرت الهي ب ـ رشد و تكامل بشر
*ج ـ ضمانت خدا دـ تحقق توحيد اجتماعي

13- بزرگ‌ترين علت انحطاط مسلمين عبارت است از....
*الف – اعتقاد به قضا و قدر و سرنوشت
ب – اعتقاد به مسائل فلسفي
ج – اعتقاد به مسائل اخلاقي
د – اعتقاد به مسائل تاريخي

14ـ معجزه، جرياني است....
الف ـ از سوي خدا كه اراده پيامبر را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
ب ـ از سوي خدا كه به اذن او و مستقيما اعمال مي‌شود.
*ج ـ در اختيار پيامبر كه به اذن خدا رخ مي‌دهد.
د ـ هر سه مورد

15ـ چرا مكاتب فلسفي جايگزين مناسبي براي تعاليم انبياء نيستند؟
الف ـ چون انبياء با مكاتب فلسفي مخالفند.
*ب ـ چون هنوز كامل‌ترين فلسفه بشري ارائه نشده است.
ج ـ چون تعاليم انبياء منحصر به فرد است.
د ـ چون خودشان دچار تشتت مي‌باشند.

16ـ تفاوت اديان آسماني به چه معناست؟
*الف ـ تكامل دين ب ـ اختلاف اديان
ج ـ تفاوت انبياء د ـ الف و ج

17ـ دليل عصمت انبياء....... مي‌باشد.
*الف ـ بالا بودن ايمان و يقين ايشان ب ـ حمايت ملكوت از آن‌ها
ج ـ پاكي و طهارت سرشت ايشان د ـ ب و ج

18ـ اولين منزل سلوك به سوي خداوند چيست؟
الف ـ آزادي معنوي انسان *ب ـ توبه
ج ـ عدالتخواهي د ـ تعبد

19ـ آيه شريفه «انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا» بر كدام موضوع مترتب است؟
*الف ـ نفي جبر در وجود بشر ب ـ خليفه الهي بودن بشر
ج ـ نفي رسالت همه انسان‌ها د ـ فطري بودن خداخواهي

20ـ طبق بيان قرآن كريم اساسي‌ترين ركن نجات انسان از زيانكاري كدام است؟
الف ـ تقوا ب ـ عمل صالح *ج ـ ايمان د ـ صبر و استقامت

21ـ مقدس‌ترين تعاون و همكاري كدام است؟
الف ـ كار و صبر ب ـ كار و دانش ج ـ صبر و ظفر دـ اختيار و تهذيب اخلاق

22ـ استاد مطهری كدام يك را منظور قرآن از امانت معرفي مي‌كنند؟
الف ـ مقام ولايت ب ـ حقوق مردم
ج ـ مقام خليفه الهي *د ـ تكليف و مسئوليت

23ـ چرا براي رسيدن به سعادت بشري به راهنمايي از افق وحي نيازمنديم؟
*الف ـ زيرا استعدادهاي انسان مجهول است. ب ـ زيرا علوم انساني توسعه نيافته است.
ج ـ زيرا انسان تنبل است. د ـ ب و ج

24ـ طبق آيات سوره منافقون، منافقين چه چيزي را سپر خودشان قرار داده و با آن خود را ميان مسلمين جاي مي‌دهند؟
الف ـ قسم خوردن ب ـ استغفار كردن
ج ـ ايثار كردن د ـ جهالت مردم

25ـ محور اصلي مسائل اجتماعي كدام است؟
الف ـ امنيت ب ـ‌آزادي *ج ـ عدالت دـ رفاه

26ـ استاد مطهری مهمترين عامل پيشرفت نهضت اسلامي را كدام مورد معرفي مي‌نمايد؟
*الف ـ احترام اسلام به حقوق عمومي ب ـ تحقير دنيا
ج ـ وعده بهشت و نعمات اخروي د ـ جود

27ـ نگراني پيامبر خاتم(ص) از آينده امت خود درباره كدام مورد بوده است؟
الف ـ نفاق و ثروت‌اندوزي ب ـ فقر اقتصادي عامه مردم
ج ـ دنياطلبي و برادركشي *د ـ فقر فكري و نفاق

28ـ معناي عصمت، مصونيت از چيست؟
الف – گناه ب – خطا *ج – گناه و خطا د – گناه و خطا و ترك اولي

29- به چه دليل مقايسه انبيا با نوابغ در زمينه شناخت نادرست است؟
الف – عظمت شخصيت انبيا نسبت به نوابغ *ب – فوق‌العاده بودن قدرت عقل در انبيا
ج – عدم سنخيت انبيا و نوابغ در اين زمينه د – اكتسابي نبودن توانايي‌هاي انبيا

30- كلمات «نبي» و «رسول» در زبان عربي به چه معناست؟
*الف – خبرآورنده – فرستاده ب – فرستاده – خبرآورنده
ج – صاحب كتاب – صاحب رسالت د- صاحب رسالت – صاحب كتاب

31- اين سخن پيامبران كه: «من اجر و مزدي از شما نمي‌خواهم» اشاره به كدام صفت دارد؟
الف – قناعت *ب- اخلاص ج – زهد د – استقلال نظر

32- اصول مكتب انبياء چه ناميده مي‌شود؟
الف – سبيل ب – شريعت *ج – دين د – صراط

33- تفاوت اديان آسماني ناشي از چيست؟
الف – شخصيت پيامبران ب – مقتضيات زمان
ج – خصوصيات محيط *د – ب و ج

34- تطبيق اصول كلي اسلامي با شرايط متغير چه ناميده مي‌شود؟
الف – تشريع *ب – تفسير *ج – اجتهاد د – استنباط

35- وحي از نظر لغوي به چه نوع سخن گفتني اطلاق مي‌شود؟
*الف – آهسته و به نجوا ب – در پس پرده
ج – شمرده شمرده د – اسرار آميز

36- ريشه چندگونگي جهان‌بيني‌ها و جهان‌شناسي‌ها در چيست؟
الف – خداشناسي ب – جهان‌بيني *ج – شناخت د – ايدئولوژي

37- كدام گزينه جزء ابزارهاي شناخت نيست؟
الف – حس ب – طبيعت *ج – تزكيه د – تفكر

38- كدام گزينه درست نيست؟
الف – اسلام دين بشر دوستي است.
ب – اسلام حتي مشرك را دوست دارد.
ج – در اسلام حب و بغض هست.
*د – اسلام مي‌گويد كار محبت‌آميز و كار نيكتان منحصرا بايد در مورد مسلمين باشد.

39- كدام گزينه درست است؟
الف – در اسلام ولاء زعامت اختصاص به اهل بيت(ع) دارد.
ب – اهل‌سنت برخلاف شيعيان معتقدند ولايت زعامت از سوي مردم به پيامبر(ص) داده شده است.
*ج – ولاء زعامت از آن كسي است كه ولي امر مسلمين است.
د – ريشه ولاء زعامت اهل بيت(ع) ولايت سياسي پيامبر اكرم(ص) است. .

40- دقيق‌ترين تفسير از تقرب بنده به خدا كدام است؟
الف – تقرب اعتباري و مفهومي بنده به خدا ب – خشنود شدن خدا از بنده
ج – زياد شدن آثار رحمت و عنايات خدا به بنده *د – شدت و كمال يافتن وجود بنده

41- براي تسلط بر قوه خيال هيچ چيز مانند...... كه اساس آن .... است مؤثر نمي‌باشد.
الف – تقوا، ورع ب – تقوا، اخلاص
*ج- عبادت، توجه به خدا د- عبادت، اخلاص

42- كدام گزينه درست است؟
*الف – پذيرش ولايت قضاوت از نشانه‌هاي ايمان واقعي است.
ب – اساساً ولايت قضاوت وجود ندارد.
ج – ولايت قضاوت همان ولايت امامت است.
د – ولايت قضاوت فقط از آن داوود(ع) و پيامبر اكرم(ص) و امام زمان(عج) است.

43- در مورد لفظ «امام» كدام گزينه درست نيست؟
*الف – استعمال آن تنها در مورد امام عادل صورت گرفته است.
ب – بر كسي اطلاق مي‌شود كه بايد از او معالم دين را فرا گرفت.
ج – بر كسي اطلاق مي‌شود كه داراي زعامت اجتماعي و سياسي است.
د – ائمه معصومين(ع) نيز گاهي خلفاي عصر خود را با لفظ امام خطاب مي‌كردند.

44- گزينه نادرست كدام است؟ انسان كامل...............
الف – بر جهان و انسان نفوذ غيبي دارد.
ب – ناظر بر ارواح و نفوس و قلوب است.
ج – داراي نوعي تسلط تكويني بر جهان و انسان است.
*د – داراي سمت سرپرستي نسبت به جهان و محيي و مميت است.

45- كدام گزينه در مورد «حجت» زمان درست است؟
الف – به امام، پيشواي مسلمين، از نظر ارائه براهين عقلي حجت مي‌گويند.
*ب – به مقامي مي‌رسد كه سعه وجودي او از فرشتگان بيشتر مي‌گردد.
ج – به مقامي مي‌رسد كه جانشين وسائط فيض مي‌گردد.
د – علاوه بر نسبت مخلوقيت و ربوبيت، روابط خاصي با خداوند دارد.

46- كمال يافتن وجود مساوي است با.....
الف – كامل‌تر شدن در علم ب- افزايش قدرت
ج – ازدياد دايره نفوذ و سلطه *د – هر سه گزينه صحيح است.

47- انسان‌ها بر اساس كدام واقعيت، احكام ديني و نواميس خدايي مربوط به زندگي را به دست مي‌آورند؟
الف – امامت *ب- نبوت ج – ولايت د- وصايت

48- قرآن كريم سر لزوم اجتناب و احتياط از غير مسلمانان را اين مي‌داند كه..............
*الف – آن‌ها تلاش مي‌كنند كه ديگران هم به كيش و آيين آن‌ها درآيند.
ب – آن‌ها را نجس مي‌داند و ارتباط با آن‌ها را موجب عسر و حرج مي‌شمارد.
ج- از ايمان آوردن آن‌ها نااميد شده است.
د – پرداختن به مشكلات ديني مسلمانان را مقدم بر اسلام آوردن ديگران مي‌داند.

49- دعوت به محبت اهل‌بيت(ع):
الف – طبق آيه قرآن کریم، فقط پاداش به خدمات پيامبر(ص) است.
*ب – مقدمه و وسيله‌اي براي ساير ولاء‌ها است.
ج – از مختصات شيعه است.
د – معياري براي ولاء اثباتي عام است.

50- اولين اثر عبوديت................ است.
الف – تسلط بر قوه خيال *ب – تسلط بر نفس اماره
ج – كسب ايمان د – كسب بصيرت

51- كدام گزينه، معيار درستي براي ضروري بودن طرح يك مسئله نيست؟
الف – احتياج واقعي افراد به آن
ب – ميزان تكيه و تأكيد قرآن بر آن
*ج –ميزان مطرح شدنش در زمانه
د- همه معيارهاي فوق درستند.

52- عنوان خاتم النببين از سوي چه كسي به پيامبر داده شده است؟
*الف – قرآن كريم ب – ائمه معصومين
ج – صحابه د – تابعين

53- خاتميت يعني چه؟
*الف – ختم ديانت ب – آغاز دورة عقل و علم
ج – ختم ارسال رسل د – ختم نبوت تبليغي

54- خاتم يعني ؟
الف – انگشتر *ب – مهر
ج – چيزي كه با آن پايان داده مي‌شود. د – پايان داده شده

55- در قرآن كريم از پيامبران صاحب شريعت با چه عنواني ياد شده است؟
الف – رسل ب – انبياء ج- ائمه حق *د – اولوالعزم
56- حضرت لوط(ع) مروج شريعت كدام پيامبر است؟
*الف – حضرت ابراهيم(ع) ب – حضرت نوح(ع)
ج – حضرت عيسي(ع) د – حضرت موسي(ع)

57- محدث به چه معناست؟
الف – كسي كه حديث را نقد مي‌كند.
ب – كسي كه حديث را نقل مي‌كند.
*ج – كسي كه خداوند به او حقايق را تفهيم مي‌كند.
د – كسي كه قدرت فهماندن و تبيين دارد.

58- تفاوت پيامبر و امام در چيست؟
*الف – امام صاحب شريعت نيست. ب – ارتباط با دنياي غيب مختص پيامبر است.
ج – امام وظيفه تبليغ ندارد. د – امام مرجع حل اختلاف بين علماي دوره نبوت است.

59- اولين شريعت، قانون و كتاب بر كدام پيامبر نازل شده است؟
الف – حضرت آدم(ع) ب – حضرت داود(ع)
*ج – حضرت نوح(ع) د – حضرت ابراهيم(ع)

60- پيامبران كدام عامل را مادر مرض‌هاي انساني معرفي كرده‌اند؟
الف – ريا ب – خودپسندي *ج- دروغ د – غيبت

61- ريشه اصلي خرافات را بايد در چه چيزي جستجو كرد؟
الف – تقليد ب – تعصب
ج – عدم تفكيك عالم غيب و عالم شهادت *د – پيروي از ظن و گمان

62- علماي يهود به چه نامي معروف بوده‌اند؟
*الف – احبار ب – قسيس ج – كشيش د – رهبان

63- اسلام چه نامي براي عالم دين انتخاب كرده است؟
الف – روحاني ب – آخوند ج- امام *د – اسلام نامي براي عالم‌دين انتخاب نكرده‌است.

64- تعبير نفس كشي ريشه در چه اخلاقي دارد؟
*الف – صوفيانه ب – سقراطي ج – افلاطوني د – قرآني

65- كدام گزينه در اخلاق اسلامي يك اصل و ريشه براي عموم ملكات اخلاقي محسوب مي‌شود؟
*الف – كرامت نفس ب – اخلاص
ج – زهد د – راستگويي

66- نقطه آغاز اختلافات اشاعره و معتزله كدام مسأله بوده است؟
الف – توحيد ب – نبوت *ج – عدل د – امامت

67- وهابيت ريشه در افكار چه كساني دارد؟
*الف – ابن تيميه ب – غيلان و مشقي
ج – عبدالجبار معتزلي د – صاحب بن عباد

68- كدام گزينه در مورد به كار بردن لفظ معادل براي كلمة شيطان مناسب‌تر است؟
الف – اهريمن ب – ديو
ج – شر *د – مرادف در فارسي ندارد و بايد عين لفظ در ترجمه بيايد.

69- كداميك از مفاهيم زیر به ترتيب مورد تأييد و رد اسلام است؟
الف – تبعيض – تفاوت ب – تبعيض – تساوي
*ج – تفاوت – تبعيض د – تساوي – تفاوت

70- اگر بين اشياء يا افراد با وجود استحقاق‌هاي فراوان فرق گذاشته شود چه چيزي صورت مي‌گيرد؟
الف – تفاوت *ب – تبعيض ج – باندبازي د – هيچ‌كدام

71- بالاترين نعمت‌ها در سرنوشت انسان كدامند؟
الف – خوشبختي ب – زيبايي
ج – آزادي *د – سلامت

72ـ بهترين مانع در مقابل فشار عوامل روحي از نظر استاد مطهري(ره) كدام است؟
الف ـ صبر *ب ـ ايمان ج ـ علم و آگاهي دـ سازگاري با محيطعقاید: سطح 2
1ـ ويژگي‌هاي آگاهي حيوان از جهان :
*الف ـ ظاهري، جزئي، منطقه‌اي، حالي ب ـ فردي، ظاهري، جهاني، حالي
ج ـ ظاهري، كلي، حالي، منطقه‌اي د ـ فردي، جزئي، جهاني، ظاهري

2ـ ايمان بدون علم، دچار چه آفت‌هايي مي‌شود؟
*الف ـ خرافات و جمود ب ـ جمود و افزون‌طلبي
ج ـ تعقب و استعباد د ـ استعباد و خرافات

3ـ به نظر استاد مطهري(ره) كدام امر در ميان امت اسلامي جايگزين مناسبي براي نبوت تبليغي است؟
*الف ـ فقاهت و اجتهاد ب ـ كلام اسلامي
ج ـ امر به معروف و نهي از منكر د ـ الف و ب

4ـ اراده انسان يعني قوه‌اي كه:
الف ـ براساس ميل‌ها و جاذبه‌هاي طبيعي، طرح‌هاي فكري را به مرحله عمل درمي‌آورد.
ب ـ وابسته به تدبير و لذت است.
ج ـ بر اساس كشش‌هاي طبيعي، مصوبات عقلي را به مرحله عمل درمي‌آورد.
*د ـ احيانا برخلاف همه ميل‌هاي طبيعي، مصوبات عقلي را به مرحله عمل درمي‌آورد.

5ـ از نظر قرآن كريم از جمله لغزشگاه‌هاي فكري بشر را مي‌توان .... نام برد.
الف ـ تكيه بر علم، شتابزدگي، گذشته‌نگري
ب ـ شخصيت‌گرايي، پيروي از اميال، تكيه بر يقين
ج ـ شتابزدگي، سنت‌گرايي، شخصيت‌گرايي
*د ـ گذشته‌نگري، تكيه بر ظن، تكيه بر يقين

6ـ سه موضوع مفيد براي تفكر از نظر قرآن كدام است؟
الف ـ ماوراءالطبيعه، جامعه، ضمير انسان
ب ـ طبيعت، جامعه، ضمير انسان
ج ـ تاريخ، جامعه، ضمير انسان
*د ـ طبيعت، تاريخ، ضمير انسان

7ـ مسأله حكمت بالغه با توجه به نظر استاد مطهري
*الف ـ يعني نظام موجود نظام احسن و اصلح است و وضعي ديگر، احسن و اصلح از اين نظام، ممتنع و ناممكن است.
ب ـ نظام موجود احسن است ولي اكمل نيست.
ج ـ نظام موجود احسن است اما نظام‌هاي ديگر اكمل نيست.
د ـ نظام موجود احسن است و نظامي بهتر از این نظام امكان دارد و ممتنع نيست.

8ـ كلمه طيبه «لااله الا اﷲ» بيش از هر چيزي....
*الف ـ ناظر بر توحيد افعالي است. ب ـ ناظر بر توحيد عملي است.
ج ـ ناظر بر توحيد نظري است. د ـ ناظر بر توحيد صفاتي است.

9ـ كفر جحودي يعني ......
*الف ـ انكار قلب و زبان ب ـ انكار قلب، اقرار زبان
ج ـ اقرار قلب، انكار زبان د ـ اقرار قلب، انكار وجدان

10ـ در ميان مسلمين چه كساني دچار شرك صفاتي شده‌اند؟
الف ـ انديشمندان صوفيه *ب ـ متكلمان معتزله
ج ـ متكلمان زنديه د ـ متكلمان اشاعره

11ـ تفاوت «مخلص» به فتح لام و كسر لام:
الف ـ به فتح، يعني در عمل اخلاص ورزيدن و به كسر يعني خالص شدن براي خدا
ب ـ هر دو يعني خالص شده براي خدا
*ج ـ به فتح يعني خالص شده براي خدا و به كسر يعني اخلاص ورزيدن در عمل
د ـ هر دو يعني اخلاص ورزيدن در عمل

12ـ كدام عبارت مطابق با ديدگاه اسلامي است؟
*الف ـ جهان یک كل تجزيه‌ناپذير است.
ب ـ اجزاي عالم رابطه‌اي مكانيكي با يكديگر دارند.
ج ـ اجزاي عالم يك واحد مرتبط‌اند ولي در يك پيوند عرضي.
د ـ اجزاي عالم يك واحد مرتبط‌اند در يك پيوند مصنوعي.

13ـ كدام عبارت در مورد جهان‌بيني علمي صحيح است؟
الف ـ مي‌تواند پايگاه ايمان واقع شود، چون بر اصول بديهي عقل مبتني است.
*ب ـ نمي‌تواند پايگاه ايمان واقع شود، چون بر فرضيه و‌آزمون مبتني است.
ج ـ مي‌تواند تكيه‌گاه يك ايدئولوژي قرار گيرد، چون ارزش علمي و فني دارد.
د ـ نمي‌تواند تكيه‌گاه يك ايدئولوژي قرار گيرد، چون ارزش نظري دارد.

14ـ تفاوت انبياء و نوابغ:
الف ـ نوابغ از حسابگري قوي برخوردارند ولي انبياء از خرد بهره‌مندند.
ب ـ نوابغ از تعقل قوي برخوردارند ولي انبياء از حسابگري‌هاي ذهني برخوردارند.
*ج ـ نوابغ از نيروي فكر قوي برخوردارند ولي انبياء از وحي برخوردارند.
دـ انبياء گروهي از نوابغ بشري‌اند.

15ـ ختم نبوت به چه معني است؟
*الف ـ ختم ديانت
ب ـ توانايي بشر براي استقلال از وحي
ج ـ توانايي بشر براي دريافت راهنمايي‌هاي مرحله به مرحله
د ـ توانايي بشر براي دريافت نقشه كلي

16ـ استنكاف انبياء از آوردن معجزه در صورتي بود كه.....
الف ـ به قصد ارزيابي قدرت خداوند صورت پذيرد.
*ب ـ به قصد شناخت حقيقت باشد.
ج ـ به قصد پي بردن به ميزان توانمندي نبي باشد.
د ـ به قصد معامله و اقتراح صورت پذيرد.

17ـ تفاوت انبياء و عرفا از نظر علامه اقبال لاهوري:
الف ـ عارف و نبي پس از دستيابي به آرامش به قصد اصلاح تمام بشريت به زندگي عادي بازمي‌گردند.
*ب ـ عارف پس از دستيابي به آرامش، هدف ديگري را دنبال نمي‌كند ولي نبي بازگشتي خلاقانه دارد.
ج ـ بازگشت عارف و نبي براي تمام بشريت سود بسياري دارد.
د ـ الف و ج

18ـ قرآن كريم از كدام راه براي خداشناسي استفاده كرده است؟
الف ـ مطالعه آيات آفاقي و انفسي ب ـ تزكيه و تصفيه نفس
ج ـ تعمق و تفكر در هستي *د ـ هر سه مورد

19ـ ايدئولوژي از نوع حكمت.... است و جهان‌بيني از نوع حكمت.... است.
*الف ـ عملي ـ نظري ب ـ نظري ـ عملي
ج ـ الهي ـ نظري د ـ الهي ـ عملي

20ـ دايره حسبه، كداميك از شئون حكومت اسلامي را مترتب است؟
الف ـ جهاد ب ـ بيت‌المال *ج ـ امر به معروف و نهي از منكر دـ قضاوت

21ـ كدام گزينه در مورد دايره احتساب، صحيح نمي‌باشد؟
الف ـ ضامن همه اصلاحات اخلاقي و اجتماعي است.
ب ـ يك دايره رسمي وابسته به حكومت بوده است.
*ج ـ با وجود دايره احتساب، تكليف از عموم مردم ساقط مي‌شود.
دـ نظارت بر امور مساجد و منابر نيز بر عهده محتسبين بوده است.

22ـ استاد شهيد مطهري رمز اجتهاد را كدام مي‌داند؟
الف ـ عقل *ب ـ تطبيق دستورات كلي با مسائل جديد و حوادث متغير
ج ـ عدم جواز تقليد ابتدايي د ـ ب و ج

23ـ استاد شهيد مطهري كدام پيشنهاد را براي پيشرفت فقه موثرتر قلمداد مي‌كنند؟ و عامل رفع اختلاف فتواها را كدام مي‌دانند؟
الف ـ شوراي فقهي ـ تخصصي كردن رشته‌هاي فقهي
ب ـ تخصصي كردن رشته‌هاي فقهي ـ شوراي فقهي
ج ـ شوراي فقهي ـ شوراي فقهي
*د ـ تخصصي كردن رشته‌هاي فقهي

24ـ استاد شهيد مطهري بهترين و نزديك‌ترين راه اصلاح كشور را كدام يك معرفي مي‌نمايد؟
الف ـ بهره‌برداري صحيح از منابر و مجالس عزاداري سيد‌الشهداء(ع )
*ب ـ نماز جمعه
ج ـ توسعه مجالس وعظ
د ـ هدايت و رهبري نسل جوان
25ـ استاد مطهری، زيربناي همه اصول اخلاقي و سرسلسله همه معنويات را كدام معرفي مي‌نمايد؟
الف ـ عدالت ب ـ زهد *ج ـ ايمان مذهبي د ـ احترام حقوق

26ـ مايه قوام عقل و تفكر به ترتيب كدام است؟
الف ـ محسوسات ـ علم ب ـ علم ـ محسوسات
*ج ـ علم ـ پرسشگري د ـ فكر ـ شعور

27ـ اولين شرط دعا چيست؟
*الف ـ ايمان به رحمت بي‌منتهاي خدا ب ـ خواهش واقعي
ج ـ همسويي با نظام تكوين و تشريع د ـ هماهنگي با شئون زندگي

28ـ استاد شهيد مطهري احوالات زندگي حضرت امام موسي كاظم(ع) را تشبيه به حال كدام پيامبر نموده‌اند؟
الف ـ ابراهيم خليل‌الله(ع) *ب ـ يوسف صديق(ع)
ج ـ موسي كليم‌الله(ع) د ـ ايوب(ع)

29ـ بالاترين حاجت فطري بشر كدام است؟
*الف ـ ايمان ب ـ عمل صالح ج ـ صبر و استقامت

30ـ بخش حساب‌كش شخصيت و روح آدمي كدام است؟
الف ـ نفس اماره ب ـ نفس مطمئنه
*ج ـ نفس لوامه د ـ هيچ‌كدام

31ـ در كدام موقف توبه انسان پذيرفته نمي‌شود؟
الف ـ يكي در اين دنيا وقتي كيفر شخص فرا رسيده باشد.
ب ـ جهان آخرت كه بساط عمل برچيده است.
ج ـ هنگام مرگ كه به خاطر اضطرار است نه انقلاب دروني.
*د ـ هر سه مورد

32ـ حضرت علي(ع) از چه چيزي به فراموشخانه ايمان تعبير كرده‌اند؟
الف ـ معاشرت با هواپرستان ب ـ جهالت ج ـ نفاق *دـ آرزوهاي دراز

33- كدام گزينه به ترتيب در مورد «اسلام آوردن و ايمان آوردن» صحيح است؟
الف – بر زبان راندن شهادتين – اعتقاد باطني به تعاليم الهي
ب – پذيرش توحيد و معاد – انجام واجبات
ج – قبول دين – تبليغ معارف دين
د – احساس تسليم در برابر خدا – احساس امنيت در پناه خدا

34- به نظر شهيد مطهري حديث «اسلام، تسليم است» يعني حقيقت اسلام عبارت است از....
الف – در برابر خدا بي‌چون و چرا اطاعت كردن
ب – همه امور را به طور صحيح و سالم بررسي كردن
*ج – نداشتن تعصب و عناد با حقيقت
د – داشتن رفتار مسالمت‌آميز با ديگر مسلمانان

35- برتري عدل نسبت به جود و جود نسبت به عدل به ترتيب از چه نظر مي‌باشد؟
*الف – زندگي اجتماعي – اخلاق شخصي
ب – اخلاق شخصي – زندگي اجتماعي
ج – زندگي فردي – اخلاق شخصي
د – اخلاق اجتماعي – زندگي اجتماعي

36- استاد شهيد مطهري از تقوا، تعبير به كدام آزادي مي‌نمايد؟
*الف – آزادي دروني ب – آزادي اجتماعي
ج – آزادي تربيتي د – آزادي فردي

37- مكتب اگزيستانسياليسم معيار انسانيت را كدام مي‌داند؟
الف – آگاهي و علم ب – ايثار *ج – آزادي د – اراده

38- «خوش‌بيني به خود» از مصاديق مهم كدام‌يك مي‌باشد؟
*الف – تأثير دل در عقل ب – تأثير عقل در دل
ج – توكل د – ايمان

39- كدام گزينه درباره معجزه صحيح نيست؟
الف – به اذن خداوند صورت مي‌گيرد.
ب – منسوب به خداست و انبياء در ارائه آن نقشي ندارند.
*ج – نشان‌دهنده برخورداري انبيا از نيروي خارق‌العاده است.
د – نشان‌دهنده راستين بودن دعوت انبياست.

40- به اعتقاد اقبال لاهوري تفاوت پيامبران با «عرفا» (مردان باطني) كدام است؟
الف – طي سير معنوي ب – دستيابي به آرامش و اطمينان
ج – نحوه بازگشت به زندگي اين جهاني *د – هر سه گزينه

41- جنبه معنوي تمدن‌ مربوط به چيست؟
الف – روابط انساني انسان‌ها ب – روابط انسان‌ها با محيط
ج – روابط انسان‌ها با طبيعت *د – روابط انسان با خود

42- كدام گزينه صحيح نيست؟
الف – قرآن كريم نام دين خدا از آدم تا خاتم را اسلام مي‌گذارد.
*ب – در همه دوره‌ها دين خدا به نام اسلام خوانده مي‌شده است.
ج – قرآن ابراهيم(ع) را نيز «مسلم» معرفي مي‌كند.
د – اسلام بهترين لفظ براي معرفي حقيقت دين است.

43- گزينه نادرست در مورد غريزه كدام است؟
الف – غريزه ناآگاهانه و نازل‌تر از حس است.
*ب – انسان در ميان موجودات، صاحب قوي‌ترين غريزه است.
ج – غريزه صددرصد طبيعي است و اكتسابي نيست.
د- با رشد حس و عقل، غريزه ضعيف مي‌شود و فروكش مي‌كند.
44- گزينه نادرست كدام است؟
الف – آشكار شدن وجوه اعجاز قرآن امري است تدريجي.
*ب – معجزه كتاب را انديشمندان بهتر از عوام درك مي‌كنند.
ج – قرآن توجه بشر را از ماوراي طبيعت به طبيعت هدايت مي‌كند.
د – از نظر قرآن راه غيب از شهادت و راه معقول از محسوس مي‌گذرد.

45- آيه «والله اخرجكم من بطون امهاتكم لاتعلمون شيئا و جعل لكم السمع و الابصار و الافئده لعلكم تشكرون» به كدام گزينه اشاره ندارد؟
الف – ابزار شناخت *ب – امكان شناخت ج – مراحل شناخت د – موضوعات شناخت

46- اسلام براي كدام قاعده فقهي حق «وتو» قائل شده است؟
الف – قاعده برائت ب – قاعده نفي سبيل *ج – قاعده لاضرر د- هيچ قاعده‌اي

47- فلسفه جهاد در اسلام با كداميك مرتبط نيست؟
الف ـ ريشه كن كردن فساد ب ـ حب و بغض
ج ـ بشردوستي *د ـ ولاء اثباتي از نوع تصرف

46ـ فلسفه دعوت قرآن به داشتن ولاء منفي چيست؟
الف ـ لزوم انحصار محبت ورزي به اعضاي جامعه اسلامي
*ب ـ ضرورت عدم غفلت از دشمنان
ج ـ منافات داشتن نيكي نسبت به كفار با ايمان به خدا
د ـ اينكه خير رساندن به مشركين در حكم دشمني با خداست.

47- ريشه ولاء اثباتي عام بر چه چيزي قرار گرفته است؟
الف ـ امر به معروف و نهي از منكر *ب ـ ايمان
ج ـ محبت اهل بيت(ع) د ـ هر سه گزينه

48ـ كدام گزينه درست نيست؟
*الف ـ ولاء محبت از مختصات شيعه است.
ب ـ ولاء محبت، مقدمه ولاء ولايت است.
ج ـ ولاء محبت مقدمه ولاء زعامت است.

49ـ موضوع ولاء اثباتي خاص كدام مورد است؟
الف ـ دوستي خداوند *ب ـ دوستي اهل بيت(ع)
ج ـ دوستي مؤمنان د ـ همه موارد

50ـ بالاترين مراحل ولايت كدام است؟
الف ـ ولاء زعامت ب ـ ولاء منفي
*ج ـ ولاء تصرف د ـ ولاء اثباتي عام

51ـ ولاء منفي يعني يك مسلمان؟
الف ـ به غير مسلمان احسان نكند.
*ب ـ غير مسلمان را مانند عضوي از پيكر جامعه خود نداند.
ج ـ فاسقان مسلمانان را نهي از منكر كنند.
د ـ با هيچ گناهكاري طرح دوستي نريزد.

52- مسأله ولايت تصرف، مسئله مرتبط با ..... است.
الف ـ عرفان ب ـ اسلام ج ـ تشيع *د ـ هر سه گزينه

53ـ مهم‌ترين مسأله براي تبيين ولايت تصرف، مسأله ..... است.
*الف ـ تقرب ب ـ اسلام ج ـ عبوديت د ـ ربوبيت

54ـ چرا نبوت ختم شده است؟ زيرا....
الف ـ آنچه بشر از طريق وحي بايد بياموزد محدود است.
ب ـ پيامبر اكرم(ص) جميع مراتب را طي كرده است.
ج ـ بشر با عقل خود مي‌تواند ادامه راه را طي نمايد.
*د ـ بشر توانايي دريافت قانون زندگي را از طريق كتاب يافته است.

55ـ تطبیق فروع بر اصول در اسلام چه نام دارد؟
*الف ـ اجتهاد ب ـ احتياج اقتصادي
ج ـ فقر ايدئولوژيك د ـ مساوات طلبي

56ـ روايت «حلال محمد حلال الي يوم القيامه و حرام حرام الي يوم القيامه» ناظر به كدام گزينه است؟
الف ـامکان داشتن تغيير در احكام *ب ـ اصول ثابت احكام اسلامي
ج ـ هرگونه تغيير در موضوعات د ـ اجتهاد، ضامن انعطاف‌پذيري احكام

57ـ اصل «لاجبر و لا تفويض بل امر بين الامرين» با اعتقادات كدام دسته منطبق است؟
الف ـ اشاعره ب ـ وهابيت ج ـ معتزله *د ـ اماميه

58ـ چرا ديگر صفات خداوند مانند علم و قدرت، به استثناي عدل، جزء اصول دين در شيعه ذكر نشده است؟
الف ـ ساير صفات خداوند از عدل منشعب مي‌شود.
ب ـ حسن و قبح ذاتي بر حسن بودن عدل دلالت دارد.
*ج ـ اعتقاد و عدم اعتقاد به عدل، وجه تمايز تشيع بوده است.
د ـ عدل در قرآن مورد تأكيد فراوان بوده است.

59ـ كدام گزينه قلمرو شيطان نيست؟
الف ـ فعاليت‌هاي تشريعي بشر ب ـ فعاليت‌هاي تكليفي بشر
ج ـ انديشه انسان *د ـ جسم و بدن انسان
60ـ گزينه نادرست كدام است؟
الف ـ وجود موجودات و مرتبه وجود آن‌ها يكي است.
*ب ـ ارادة وجود موجودات، مستقل از ارادة اسباب آن‌هاست.
ج ـ نظام اسباب و مسببات ذاتي است.
د ـ نظام طولي عالم، لايتخلف است.

61ـ كدام گزينه نادرست است؟
الف ـ آنچه در خلقت وجود دارد هم تفاوت دارد و هم تبعيض.
ب ـ اگر بين اشياء، با وجود استحقاق‌هاي همسان فرق گذاشته شود تبعيض صورت گرفته است.
ج ـ اگر بين اشيايي كه در شرايط نامساوي قرار دارند فرق گذاشته شود تفاوت تحقق يافته است.
*د ـ تفاوت موجودات لازمة نظام علت و معلول است.

62ـ اصل سنخيت علت و معلول چيست؟
الف ـ هر معلولي وقتي به وجود مي‌آيد كه از ناحية علت ضرورت پيدا كرده باشد.
*ب ـ هيچ علتي نمي‌تواند به جاي معلول خودش، معلول ديگري را به وجود آورد.
ج ـ جهان هستي همه به يك علت العلل منتهي مي‌شود.
د ـ هر موجودي وقتي به وجود مي‌آيد كه علت او موجود باشد.

63ـ كدام گزينه در مورد قوانين آفرينش صحيح است؟
الف ـ قانون آفرينش، امری قراردادي و اعتباري است.
*ب ـ قانون‌ آفرينش، امري عيني و موجود در خارج است.
ج ـ معجزه، بيانگر اين است كه قوانين آفرينش استثناناپذير است.
د ـ قانون آفرينش، حاصل انتزاع ذهني نظام علت و معلول است.

64ـ كدام اصل، جزء اصول پيوستگي ضروري و عمومي پديده‌هاي جهان نمي‌باشد؟
الف ـ قانون علت و معلول عمومي
ب ـ ضرورت علت و معلول
ج ـ ميان علت و معلول بايد سنخيت وجود داشته باشد.
*د ـ هر پديده‌اي در چارچوب زمان و مكان خاص واقع مي‌شود.

65ـ به نظر شهيد مطهري نفي كدام قانون مستلزم انكار همه چيز است؟
الف ـ سنخيت ميان علت و معلول
ب ـ ضروري بودن رابطه علت و معلول
*ج ـ قانون علت و معلول
د ـ تجزيه‌ناپذيري جهان هستي

66ـ كلمه عدل در قرآن مبين كدام شاخه از عدل است؟
الف ـ عدل فقهي ب ـ عدل سياسي
ج ـ عدل جمعي *د ـ عدل الهي

67ـ شهيد مطهري در كتاب انسان و سرنوشت علل انحطاط مسلمين را از چه ابعادي بررسي كرده‌اند؟
الف ـ تاريخي، اجتماعي ب ـ اخلاقي، رواني
ج ـ ديني، فلسفي *د ـ هر سه مورد

68ـ از نگاه شهيد مطهري عدم درك صحيح كدام عامل سبب انحطاط اجتماع اسلامي شده است؟
*الف ـ قضا و قدر ب ـ قشري‌نگري
ج ـ غفلت د ـ اخباري‌گري

69ـ در مسئله تاريخي، در ميان افكار و اعتقادات اسلامي، كدام گزينه بين همه مسلمانان مشترك است؟
الف ـ اعتقاد به سرنوشت ب ـ اعتقاد به آخرت و زندگي دنيا
ج ـ شفاعت *د ـ هر سه مورد

70ـ كدام يك از گزينه‌هاي زير در مسئله تاريخي، در ميان افكار و اعتقادات اسلامي، مختص شيعه است؟
الف ـ شفاعت، انتظار فرج *ب ـ تقيه، انتظار فرج
ج ـ تقيه، اعتقاد به آخرت د ـ تقيه، اعتقاد به سرنوشت

71ـ منظور از آية : «انا كل شيء خلقناه بقدر» چيست؟
*الف ـ خداوند همه چيز را به اندازه آفريده است.
ب ـ همانا خدا براي هر چيز اندازه‌اي قرار داد.
ج ـ همانا خداوند همه چيز را براي انسان به اندازه‌اي آفريد.
د ـ خداوند همه چيز را خلق كرده است براي انسان‌ها.


عقاید: سطح 3

1- مراتب شناخت و معرفت يقيني انسان به ترتيب عبارت است از......
*الف – علم‌اليقين، عين‌اليقين، حق‌اليقين ب – عين‌اليقين، حق‌اليقين، علم‌اليقين
ج – حق‌اليقين، علم‌اليقين، عين‌اليقين د – علم‌اليقين، حق‌اليقين، عين‌اليقين

2- گزينه صحيح را از ميان گزينه‌هاي زير انتخاب نماييد:
*الف – اصل هدايت عامه ريشه در اعتقاد به نبوت ندارد.
ب – وحي از اختصاصات انسان است.
ج - «حركت» به سوي غایت از ويژگي‌هاي «تمام» موجودات اين جهان نیست.
د – پديده وحي از توانايي‌هاي بشر خارج است.

3- گزينه صحيح را از ميان گزينه‌هاي زير انتخاب كنيد:
الف – وحي به پيامبران جنبه فرابشري مي‌دهد.
ب – عيوب «جسماني» نمي‌تواند مانع بعثت نبي باشد.
*ج – پيامبران از حيث تكليف هيچ‌گونه تفاوتي با ديگر انسان‌ها ندارند.
د – ما دقيقا نمي‌دانيم كه پيامبران اولو‌العزم چند نفر بوده‌اند.

4- كدام گزينه نادرست است؟
الف – در توحيد اجتماعي، جهان ماهيتي «از اويي» به «سوي اويي» دارد.
ب – دعوت به خدا و شناختن او و نزديك شدن به او يعني دعوت به توحيد نظري
ج – دعوت به خدا و شناختن او و نزديك شدن به او يعني دعوت به توحيد عملي فردي
*د – اقامه عدل و قسط در جامعه يعني برقرار ساختن توحيد عملي اجتماعي

5- در بحث معجزه ختميه كدام گزينه نادرست است؟
الف – به دليل حاكميت عقل و منطق بر دوره پيامبر(ص) ايشان از اجابت هرگونه معجزه‌اي غير از قرآن امتناع كرده است.
ب – پيامبر خود را با كتاب و در حقيقت با عقل و منطق توجيه كرد.
*ج – معجزه از سنخ برهان نيست بلكه دليل اقناعي است براي اذهان ساده و متناسب با دوره كودكي بشر.
د – قرآن تقاضاي مردمي را كه براي ايمان آوردن از پيامبران درخواست معجزه مي‌كردند منطقي و معقول مي‌داند.

6- گزينة صحيح را از ميان گزينه‌هاي زير انتخاب كنيد:
الف – تحدي قرآن شامل كلام تفسيري پيامبر نيز مي‌شود.
ب – آيات قرآن و سخنان فكري پيامبر از دو منبع جداگانه است.
ج – كلام تفسيري پيامبر همچون آيات قرآن داراي اعجاز لفظي است.
*د – به موازات اوج گرفتن ايمان و تقوا، از حيث لفظي كلام حضرت امير(ع) به قرآن نزديك شده است.

7- از نظر قرآن كدام گزينه به عنوان يك آزمايشگاه واقعي است كه درستي تعليمات پيامبران را مي‌رساند؟
*الف – جامعه ب – تاريخ
ج – جامعه و تاريخ د- جامعه و تاريخ و آينده بشريت

8- در بحث «مشخصات انسان» گزينه صحيح را انتخاب كنيد:
الف – لزوماٌ هر نوع از حكمت عملي بر نوعي حكمت نظري مبتني نيست.
ب – ايدئولوژي تابعي از جهان‌بيني نيست.
*ج – علت اختلاف جهان‌بيني‌ها پايگاه اجتماعي انسان‌ها است.
د – ايدئولوژي از نوع حكمت عملي است.

9- «ملعون من القي كله علي الناس» به كدام ارزش اشاره دارد؟
الف – تقدم حق جامعه بر حق فرد ب – كار
ج – توسعه در زندگي *د – ممنوعيت استثمار

10- كدام گزينه از مشخصات ايدئولوژيكي اسلام است؟
*الف – توحيد ب – اصالت فايده
ج – درآمد بر پايه مصلحت نه مطلوبيت د- همه موارد

11- كدام گزينه با اعتقاد به جبر تاريخ در معناي صحيح فلسفي تعارض دارد؟
الف – قانونمندي تحولات تاريخي ب- وجود رخدادهاي جبری در تاريخ
*ج – اعتقاد به اختيار انسان در ساختن تاريخ د – حاكميت اصل عليت بر تاريخ

12- آيه مقابل مصداق كدام گزينه نيست؟ «محمد رسول ‌الله و الذين معه اشداء علي الكفار رحماء بينهم» (فتح- 29)
الف – ولاء اثباتي عام ب – ولاء منفي
*ج – ولاء تصرف د – همه موارد مصداق آيه‌اند.

13- از آيه «قل لااملك لنفسي نفعا و لا ضرا» استنباط مي‌شود كه:
الف – پيامبر اكرم(ص) هم داراي علم غيب نيست.
ب – قائل شدن ولايت تكويني حتي براي پيامبر اكرم شرك و با توحيد منافات دارد.
*ج – مالك اصلي همه سود و زيان‌ها خداست.
د – هر سه گزينه صحيح است.


14- علت عدم اعتبار قياس در شيعه چيست؟
الف – عدم حجيت عقل *ب – عدم حجيت ظن
ج – اولويت نص بر عقل د – عدم اعتبار مستقلات عقليه .

15- اين شعر به كدام بحث اشاره دارد؟
در اين چمن گل بي‌خار كس نچيد آري چراغ مصطفوي با شرار بولهبي است
*الف – تفكيك ناپذيري خير و شر ب – وحدت اندام وار عالم
ج – تجربه‌ناپذيري اجزاء جهان د – تأثير متقابل خير و شر در هم

16- كدام گزينه نادرست است؟
الف – هيچ حركت طبيعي بدون قسر ممكن نيست.
*ب – معرفت و شناخت انسان نيز تابع قانون حركت و تضاد است.
ج – تكامل موجودات و پديد آمدن تغييرات، ناشي از تضاد است.
د – تضاد، منشأ خيرات و قائم جهان است.

17- نويسنده معروف كتاب «سرگذشت پيغمبر» كيست؟
الف – دكتر هيكل *ب – واشنگتن ارونگ
ج – ويل دورانت د – گوستاولوبون


18- از اين شعر مولوي چه مطالبي استفاده مي‌شود؟
زهر مار، آن مار را باشد حيات ليك آن، مر آدمي را شد ممات
پس بد مطلق نباشد در جهان بد به نسبت باشد اين را هم بدان
الف – وجود هر چيزي براي شيء يا اشياء ديگر، وجود حقيقي است
ب – بدي در وجود واقعي و في‌نفسه اشياست
*ج – هر چيز خودش براي خودش خوب است و بد بودن آن برای دیگری نسبی است
د – شر وجودي است و از آن جهت بد است كه منشأ امور عدمي است.


19- اين سخن از كيست؟ «اسلام طي 5 قرن از سال 81 تا 597 هجري از لحاظ نيرو، نظم و قلمرو اخلاقي پيشاهنگ جهان بود.»
الف – اديب الممالك فراهاني ب – مطهري ج – گوستاولوبون *د- ويل دورانت
فاز اول سوالات اطلاعات عموميکتاب عرفان حافظ
1.ديوان حافظ از زمرة كدام دسته از ديوان‌هاست؟
الف – فلسفي ٭ب- عرفاني
2.كداميك از اين دو روان‌شناس را مي‌توان «روانشناس عرفاني» نام نهاد؟
٭الف – ويليام جيمز ب – اريك فروم
3. چه كسي اولين بار عرفان را به صورت يك مكتب منظم و يك فلسفه درآورد؟
الف – ملاصدرا ٭ب- محي‌الدين ابن عربي
4. كدام عالم اسلامي در مقابل محي‌الدين ابن عربي به شدت اظهار تواضع مي‌نمود؟
٭الف- ملاصدرا ب – شيخ بهايي
5. كدام شاعر عرب همتاي حافظ ماست؟
الف – متنبي ٭ب- ابن فارض
6. حافظ از زمرة كدام تيپ شخصيت‌ها بود؟
الف – درويش و صوفي ٭ب- شاعري آزادمنش
7. حافظ با كدام يك از امراي عصر خود مباحثه داشت؟
٭الف – امير تيمور ب – امير چوپان
8. چرا امروز افرادي مانند سعدي و حافظ و جامي نداريم؟
زيرا روح‌ها در مسير ديگري است.
9. از اثر كدام شخصيت بيشتر مي‌توان به اخلاقيات مؤثر پي برد؟
٭الف – عارف ب – هنرمند
10. اولين كسي در اسلام كه مي‌توان او را از روي اشعارش اپيكوريست ناميد كيست؟
٭الف – يزيد بن معاويه ب – ابن فارض مصري
11. شيوع شرابخواري و فحشا در ميان مسلمين از كجا‌ آغاز شد؟
٭الف – از ناحیه مسيحيان ب- از كنيسة يهوديان ج- از كاهنان مصري
12. چرا به حافظ لسان الغيب مي‌گفتند؟
زيرا از همان زمان مردم معتقد بودند كه آنچه او مي‌سروده، نمي‌تواند از زبان يك فرد عادي باشد بلكه از عالم غيب به او الهام مي‌شده است.
13. چرا عرفا از زبان رمز و استعاره و كنايه مانند «مي» «مغ» «خرابات» « ساقي» و ... در اشعارشان استفاده مي‌كردند؟
زيرا اولاً رمزي سخن گفتن سخن را زيباتر مي‌نمايد ثانياًدامنه الفاظ بشر كوتاه است و نمي‌تواند همه معاني را در برگيرد.
14. حافظ مي‌گويد:
اي كه از دفتر عقل آيت عشق آموزي ترسم اين نكته به تحقيق نداني دانست
منظور او چه كسي است؟
الف – ابوريحان بيروني ٭ب- ابوعلي سينا
15. مقامات العارفين اثر كيست؟
٭الف – ابوعلي سينا ب – خواجه نصير طوسي
16. در اين بيت حافظ منظور از مرغ سحر كيست؟
قدر مجموعة گل مرغ سحر داند و بس كه نه هر كو ورقي خواند معاني دانست
الف- پرندة صبحگاهي ٭ب – روح عارف
کتاب خدمات متقابل اسلام و ايران

2.در دورة ساسانيان آتش نماد چه بود؟
الف – خشم اهورامزدا ٭ب- دختر خدا
3. رد پاي كدام آيين را مي‌توان در دين زرتشت يافت؟
الف – يهودي و مسيحي ٭ب- بودايي و هندي
4. زرتشت به كدام يك از انواع توحيد دعوت مي نمود؟
الف – توحيد صفاتي ٭ب – توحيد در عبادت ج – توحيد ذاتي
5. چه عاملي موجب مي‌گردد كه دين زرتشت را يك دين ثنويت گرا بناميم؟
وجود اهريمن كه درکناراهورامزدا و باعث وجود شر در عالم است.
6. اين ابيات مولانا بيانگر كدام ويژگي در انسان مي‌باشد؟
در جهان دو بانگ مي‌آيد به ضد تا كدامين را تو باشي مستعد
آن يكي بانگش نشور اتقيا وآن دگر بانگش نفور اشقيا
٭الف – اختيار ب- جبر
7. كلمة شيطان معادل كدام كلمه است؟
الف – اهريمن ٭ب – ابليس ج- ديوفاز دوم سوالات اطلاعات عمومي
1.منظور از مارقين چه كساني هستند؟
٭الف – خوارج ب – معاويه و ياران او
2.قتل عام در مكه به وسيله يزيد به چه نامي در تاريخ معروف است؟
٭الف – واقعه حره ب – قيام توابين
3. آخرين نبرد پيامبر با يهوديان مدينه چه نام داشت؟
٭الف – غزوه خبير ب – غزوه تبوك
4. مهم‌ترين اقدام فرهنگي علي(ع) پس از خلافت در كوفه چه بود؟
٭الف – تهذيب جامعه از دنياگرايي و رفاه‌طلبي ب – رعايت عدالت در جامعه
5.آنچه امروز به عنوان تهاجم فرهنگي خوانده مي‌شود مربوط به كدام فرهنگ است؟
٭الف – غرب ب –کشورهای توسعه يافته
6.پس از دستگيري امام(ره) گروه زيادي از كشاورزان اين شهر به نشانة آمادگي براي شهادت، كفن‌پوشان به سمت تهران حركت كردند. نام اين شهر چيست؟
٭الف – ورامين ب – شهر ري
7.نخستين دولت اروپايي كه گام در راه تكاپوي استعماري گذاشت چه نام دارد؟
٭الف – پرتغال ب – انگليس
8.منظور از انقلاب دوم چيست؟
٭الف – تسخير لانة جاسوسي ب – قطع رابطه با‌ آمريكا
10.اتحاديه واحدهايي اقتصادی است كه داراي هدف تمركز در توليد و فروش با يكديگر بوده و داراي رهبري واحدي مي‌باشند؟
٭الف – تراست ب – كارتل
11. مثنوي » قندهارنامه» اثر كدام شاعر است؟
٭الف – صائب تبريزي ب – وحشي بافقي
12. کتاب »پیامبر»اثر كيست؟
الف – زكرياي رازی *ب – جبران خلیل جبران
13. لغت اعرابي به چه معناست؟
٭الف – باديه ‌نشين ب – عصبيت قومي
14. روزنامه «قانون» در زمان ناصر‌الدين شاه توسط چه كسي نوشته و منتشر مي‌شد؟
٭الف – ميرزا ملكم‌خان ب – اميركبير
15- نخستين اقدام پيامبر(ص) پس از هجرت به مدينه چه بود؟
٭الف – بناي مسجد‌النبي ب – ايجاد عقد اخوت
16- براي گروهي از كشورها كه به توليد مواد خام ويژه مي‌پرداختند از كدام تعبير استفاده مي‌شد؟
٭الف – تك محصولي شدن ب – مونتاژ
17. مهم‌ترين وارد كننده نفت پس از آمريكا كدام كشور است؟
٭الف – ژاپن ب – فرانسه
18- اين جمله از كيست؟ "رواست كه من پس از 70 سال كه محاسنم را براي اسلام سفيد كرده‌ام حال بيايم و بروم زير بيرق كفر"؟
٭الف – شيخ فضل‌الله نوري ب – مدرس
19. روحاني معروفي كه عليه رضاخان و جمهوري وي به مخالفت برخاست؟
٭الف – مدرس ب – آيت الله بهبهاني
20. قبل از خلافت امام علي(ع) به چه كساني موالي گفته مي‌شد؟
٭الف – ايرانيان و روميان ب – ياران وفادار علي(ع)
21- خداوند در قرآن با اشاره به كمك در كدام جنگ، مسلمانان را به خاطر غروري كه به دليل كثرت نفرات داشتند سرزنش مي‌كند؟
٭الف – حنين ب – تبوك
22- كدام پادشاه صفوي براي پيروزي در جنگ با عثماني‌ها، از روش تخريب منابع آب و آذوقه استفاده كرد؟
٭الف – شاه طهماسب اول ب – شاه عباس اول
23- پرچم ايرانيان پيش از اسلام بوسيله چه كسي به وجود آمد؟
٭الف – ايرج ب – كاوه آهنگر
24- شروع دورة اسلامي با برافتادن و سقوط كدام دولت همراه بوده است؟
الف – دولت هخامنشي *ب – دولت ساساني
25- آتش بس رسمي بين ايران و عراق پس از كدام عمليات جنگي برقرار شد؟
٭الف – مرصاد ب – فتح‌المبين
کتاب امامت و رهبري
1. هدايت الهي چيست؟
هر موجودي به سوي کمال خود روان است.
2.آيت در قرآن كريم به چه معناست؟
معجزه
3. تفاوت پيامبران با نوابغ در چيست؟
پيامبران به نيرويي به نام وحي مجهزند اما نوابغ خير.
4. آيا همة پيامبران صاحب شريعت بودند؟
بله *خير
5. با توجه به توصيف كلي قرآن سه گروه در همه اعصار وجود دارند آن سه گروه كدامند؟
مؤمنين – كافرين – منافقين
کتاب سيري در سيرة ائمه
1. استاد مطهري خوارج زمان حضرت امير را با چه كساني در زمان حاضر تطبيق مي‌دهند؟
يهوديان
2. آيا انسان مي‌تواند براي حفظ مال، جان خود را صددرصد به خطر بياندازد؟
*بله خير
3. آيا انسان مي‌تواند براي حفظ ناموس، جان خود را صدرصد به خطر بيندازد؟
*بله خير
4. در جريان صلح امام حسن(ع)، عكس‌العمل امام حسين(ع) چه بود؟
الف - تابع امام حسن(ع) بود. ب – به امام حسن(ع) اعتراض نمود.کتاب اطلاعات عمومي سخن
1.بزرگترين سياره منظومه شمسي چه نام دارد؟
مشتري
2.جزيره اسلامي در كدام درياچة ايران واقع است؟
درياچه اروميه
3-. هر چهار سال يك بار، سال شمس را به 366 روز محاسبه مي‌كنند به اين سال چه مي‌گويند؟
سال كبيسه
4. اين سال بعد از اسلام مرسوم شد و مخصوص پارسيان بود؟
٭الف – سال يزدگردي ب – سال كبيسه
5.مؤسس سلسلة سلجوقيان چه كسي بود؟
٭الف – طغرل ب – سبكتكين
6. وي مؤسس سلسله زنديه بود كه لقب پادشاهي بر خود نگرفت و خود را وكيل‌الرعايا مي ناميد؟
كريم‌خان زند
7. 29فروردين به چه روزي نامگذاري شده است؟
٭الف – روز ارتش ب- روز بسيج
8. در چه تاريخي عراق به عنوان مسئول و آغازگر جنگ از سوي سازمان ملل معرفي شد؟
٭الف – 18 آذر سال 70 ب – 31 شهريور سال 59
9. سالروز شهادت چه كسي به عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاري شده است؟
٭الف – آيت‌الله دکتر مفتح ب – شهيد مطهري
10- ناو آمريكايي كه در 12 تير ماه سال 67 به هواپيماهاي مسافربري ايران در خليج فارس حمله كرد چه نام دارد؟
٭الف – ناو وینسنس ب – ناو آيزنهاور
11. آخرين نخست‌وزير رژيم پهلوي كه خود را« مرغ طوفان» مي‌ناميد چه كسي بود؟
شاپوربختيار
12. باغ فين در كدام شهر كشورمان واقع شده است؟
كاشان
13. خبرنگار ايراني كه در سال 77 به دست طالبان در افغانستان به شهادت رسيد؟
صارمي
14. نامي‌ترين پزشك دورة ساسانيان چه نام داشت؟
٭الف – برزويه ب – ابن سينا
15. فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري در امر مبارزه با فساد اقتصادي چه سالي صادر شده است؟
سال 1380
16. نماز ميت چند ركعت است؟
2 ركعت
17. حضرت ابراهيم(ع) با كدام پادشاه ستمگر به مبارزه برخاست؟
نمرود
18. سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي وابسته به كدام وزارتخانه مي‌باشد؟
وزارت ارشاد
19. چهارمين شهيد محراب چه نام دارد؟
آيت‌الله صدوقي
20. چه كسي اولين نماز جمعه تهران را بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در دانشگاه تهران درمردادماه سال 58 برگزار كرد؟
آيت‌الله طالقاني
21. به احترام او روز شهادتش را به نام روز معلم نامگذاري كردند؟
شهيد مطهري
22. بعد از لنين چه كسي در شوروي سابق به قدرت رسيد؟
ژوزف استالين
23. در زمان رياست جمهوري چه كسي در آمريكا، كودتاي 28 مرداد سال 32 در تهران به اجرا درآمد؟
آيزنهاور
24. كدام ژنرال آمريكايي از بانيان كودتاي سوم اسفند 1299 در ايران به شمار مي‌آيد؟
٭الف – آيرون سايد ب – آيزنهاور
25. جنگ‌هاي ايران و روس در زمان كدام پادشاه قاجاريه اتفاق افتاده است؟
فتحعلي‌شاه
26. موضوع كتاب «قانون» ابوعلي‌سينا چيست؟
٭الف – طب ب – فلسفه و حقوق
27. معلم ثاني لقب كدام فيلسوف و منجم ايراني است؟
٭الف – فارابي ب – ابوريحان بيروني
28. نام وزير اعظم ناصر‌الدين‌شاه كه دست به اصلاحات اساسي زد چيست؟
اميركبير
29. محل تولدو شهادت شهید بهشتي كدام شهر است؟
اصفهان
30. از شهداي محراب كه در 20 آذر سال 60 هنگام عزيمت به محل برگزاري نماز جمعه در شيراز به شهادت رسيد؟
آيت الله دستغيب
31. وي 15 سال رهبري حزب محافظه‌كار انگلستان و 11 سال نخست‌وزيري آن كشور را بر عهده داشت و به بانوي آهنين انگليس شهرت يافت؟
مارگارت تاچر
32. نماينده ايران در عقد معاهده ننگين گلستان چه كسي بود؟
٭الف – حاج ميرزا ابوالحسن خان ب – عباس ميرزا
33. اولين پيمان منطقه‌اي كه بين ايران و كشورهاي همسايه در زمان رضاخان منعقد گرديد چه بود؟
٭الف – پيمان سعد‌آباد ب – پيمان سنتو
34. بزرگ‌ترين تشكيلات جاسوسي و اطلاعاتي شوروي سابق چه نام داشت؟
٭الف – ك.گ.ب ب – اينتليجنت سرويس
35. نخستين كسي كه درجه دكتراي ادبيات فارسي را از دانشگاه تهران اخذ كرد چه كسي بود؟
دكتر محمد معين
36. فيلسوف و شاعر فرانسوي كه كتاب‌هاي «روح القوانين» و نامه‌هاي ايراني از مهم‌ترين آثار او به شمار مي‌آيد؟
٭الف – منتسكيو ب – جان لاك
37. اولين كتاب فقهي شيعه در زمان كدام امام معصوم نوشته شد؟
٭الف – امام علي(ع) ب – امام صادق(ع)
38. آرامگاه شيخ صدوق در كدام شهر واقع شده است؟
الف – قم ٭ب – شهرري
39. كداميك از فقهاي شيعه به شهيد اول معروف است؟
الف – ابن بابويه ٭ب – محمد بن مكي
40. او را خاتم الفقهاء و المجتهدين لقب داده‌اند؟
٭الف – شيخ مرتضي انصاري ب – ملا هادي سبزواري
41. واژه سياسي – اجتماعي است كه به عنوان يكي از واكنش‌هاي تأثيرگذار در برابر انقلاب كبير فرانسه در اروپا به وجود آمد؟
٭الف – ناسيوناليسم ب – ماركسيسم
42. كتاب « نفرين شدگان» زمين اثر كيست؟
الف – جواهر نهرو ٭ب – فرانتس فانون
43. كداميك از فلاسفه غرب مدعي است آزادي فردي با قدرت نامحدود حكمران منافات ندارد؟
الف – هگل ٭ب – هابز
44. كدام پادشاه ایرانی بود که به عنوان نخستين افراد ايراني دين اسلام را از طريق سند به هندوستان بردند؟
٭الف – غزنويان ب – صفويه
45. كدام دانشمند مشهور ايراني به جالينوس عرب اشتهار يافت؟
٭الف – زكرياي رازي ب – ابوعلي سينا
46. از نخستین جغرافي‌دانان نامدار ايراني است؟
ابوريحان بيروني
47. بزرگترين وموءثرترین عارف اسلامي و ايرانی در قرن هفتم چه كسي است؟
مولوي
48. آخرين شاعر بزرگ عرفاني زبان فارسي در قرن نهم كيست؟
جامي
49. كتاب احياء علوم الدين اثر كيست؟
امام محمد غزالي
50. كداميك از فرزانگان زير در اهميت علم اين عبارت را بيان كرده است: «من بهترين پندها را كه راهنماي زندگي فكري من شد از زبان يك دزد راهزن شنيدم…»
الف – ابن سينا ب – ابن مسكويه
٭ج – غزالي د – سنايي غزنوي
51. خداوند چگونه نخوتهاي جاهليت و افتخار به نسب و فاميل را منسوخ كرده و به افراد بهاء داده است؟
٭الف – به وسيله مساوات اسلامی ب – از طريق عقل بشري
ج – جنگ و جهاد د – همة موارد
52. چه كسي لعن علي(ع) را كه به دستور معاويه به يك شعار رايج مذهبي تبديل شده بود ممنوع كرد؟
الف – عبدالملك مروان ٭ب – عمربن عبدالعزيز
ج – انس بن مالك د – ابن هشام
کتاب ولاءها و ولايت‌ها
1. چرا توصيه شده محبت به اهل بيت محبت به خداست؟
زيرا مودت اهل بیت فايده‌اش عايد خود ماست.
2. بالاترين مرحلة ولايت كداميك از اقسام ولاء است؟
ولاء تصرف
3. آيا جهان انساني مي‌تواند از وجود انساني كه حامل ولايت است خالي باشد؟
بله خير
حماسه حسيني
1. كلمه حماسه به چه معناست؟
شدت، صلابت، شجاعت، حميت
2. در قرآن كريم كلمه تحريف در مورد چه قومي به كار رفته و استاد مطهري چه نسبتي به اين قوم مي‌دهند؟
در قرآن كريم كلمه تحريف براي قوم يهود به كار رفته و استاد مطهري يهوديان را قهرمان تحريف در جهان مي‌داند.
3. خصيصه نژادي قوم يهود چيست؟
تحريف
4. از خصوصيات بارز و مشخص يزيد سه مورد را نام ببريد؟
فاسق و فاجر، متظاهر و متجاهر، علنا در مجلس رسمي شراب مي‌خورد و مست لايعقل مي‌شد.
5. دو مفسده موجود در بيعت با يزيد چه بود؟
1- تثبيت خلافت موروثي 2- شخصيت خاص يزيد
6. به نظر استاد مطهري اكنون شاهد كم اهميت شدن كدام اصل در دنياي اسلام هستيم؟
امر به معروف و نهي از منكر
7. از نظر استاد مطهري كليد شخصيت امام علي(ع) و امام حسين(ع) چه بود؟
امام علي(ع): مردانگي - امام حسين(ع): صلابت شدت، حق‌پرستي و ايستادگي
8. فكر غلط مسيحي درباره زن چيست؟
زن عنصر گناه و فريب است و شيطان كوچك است.
9. تفاوت تبليغ با امر به معروف و نهي از منكر چيست؟
تبليغ مرحله شناساندن و خوب رساندن است يعني مرحله شناخت است. اما امر به معروف و نهي از منكر مرحلة اجرا و عمل است.
انسان كامل
1. در شعر مولوي: در حديث آمد كه خلاق مجيد خلق عالم را سه گونه آفريد
مقصود از سه گونه بودن خلقت عالم چيست؟
1- فرشتگان2- حيوانات.3- انسان (يك گروه از نور مطلق آفريده شده‌اند مثل فرشتگان. گروهي از خشم و شهوت آفريده شده‌اند مثل حيوانات. گروه ديگر از تركيبي از نور و شهوت و خشم آفريده شده‌اند كه انسان است)
2. انسان كامل چگونه انساني است؟
انساني كه همه ارزش‌هاي انساني در او به حد اعلي برسد كه در قرآن تعبير به امام مي‌شود.
3. علم افاضي چه نوع علمي است؟
علمي كه از درون مي جوشد.
4. فلاسفه «من» انسان را چه مي‌دانند؟
روح يا نفس
5. از نگاه حضرت اميرالمؤمنين چه كساني غيبت مي‌كنند؟
غيبت منتهاي كوشش يك انسان ناتوان است. (انسان مقتدر غيبت نمي‌كند.)
جاذبه و دافعة علي(ع)
1. انسان‌ها در جذب و دفع به چند گروه تقسيم مي‌شوند؟
1- انسان‌هايي كه نه جاذبه دارند و نه دافعه. 2- انسان‌هايي كه جاذبه دارند اما دافعه ندارند. 3- انسان‌هايي كه دافعه دارند اما جاذبه ندارند. 4- انسان‌هايي كه هم جاذبه دارند و هم دافعه.
2. جمله «آنكه عاشق گردد و كتمان كند و عفاف بورزد در همان حال بميرد، شهيد مرده است» مربوط به كدام نوع عشق است؟
عشق‌هاي شهواني يا عشق مجازي
3. حضرت علي(ع) در دوران خلافتش سه دسته را از خود طرد كرد. آن سه دسته كدامند؟
1- قاسطين. 2- مارقين. 3- ناكثين.
4. ناكثين از لحاظ روحيه چگونه بودند؟
پول پرستان
5. قاسطين از لحاظ روحيه چگونه بودند؟
روحيه سياست تقلب و نفاق
6. مارقين از لحاظ روحيه چگونه بودند؟
خشكه مقدس‌ها و جهالت‌هاي خطرناك
7. حضرت علي(ع) در مقابله با گروهي كه اخلال در امنيت اجتماعي و قيام مسلحانه عليه حكومت شرعي نمودند چه عكس‌العملي نشان دادند؟
آنان را تشويق به توبه و نصيحت نمود و با كساني كه توبه نكردند به سختي مقابله كرد.
موضوع حقوق زن
بيست گفتار
1.انكار اصل عدل چه نتيجه‌اي دارد؟
پذيرفتن تعبد محض
2. شكر نعمت به چه معناست؟
استفاده از نعمت در مسير هدف خلقت نعمت
3. كدام عوامل، وسعت دايرة عمل فرد را در انجام تكليف زياد مي‌كند؟
عقل و اختيار
4. اعتقاد به بخت و شانس ناشي از چيست؟
بي‌عدالتي‌هاي اجتماعي
5. چرا گفته مي‌شود فقر موجب نقصان دين است؟
زيرا فقر افراد ضعيف‌الايمان را زودتر به گناه وادار مي‌كند.
اخلاق جنسي
1.تفسير نادرست از چه چيز است كه بزرگترين ضربه را به اخلاق وارد آورده است؟
آزادي
2.كداميك از غرايز اشباع‌پذير است؟
خوردن و آشاميدن
3. كدام غرايز اشباع پذير نيست؟
غريزة جنسي، پول‌پرستي، قدرت‌طلبي
4. تحريم نظربازي براي مردان و حرمت خودآرايي براي زنان بيگانه از نظر اسلام چيست؟
عدم ايجاد اختلال در محيط اجتماع و كار
5. بلبل از فيض گل آموخت سخن ور نه نبود اين همه قول و غزل تعبيه در منقارش
اين شعر حافظ اشاره به كدام اثر عشق دارد؟
مربي‌گري، كيمياگري و اثر الهام‌بخشي عشق
6. در مورد عشق از نظر فرهنگ شرقي و غربي در چه زمينه‌اي اتفاق نظر وجود دارد؟
قابل ستايش بودن
پاسخ‌هاي استاد
1. آيا پرده‌نشيني با ديدگاه اسلام در مورد زن منطبق است؟
بله خير٭
2. كلمه غض در آية "ويغضوا من ابصارهم" به چه معناست؟
كاهش دادن و خيره نشدن
انسان در قرآن
1.عالي‌ترين مدح‌ها و بزرگ‌ترين مذمت‌ها در قرآن دربارة چيست؟
انسان
2. در قرآن حقيقت مدح و ذمي كه درباره انسان وجود دارد چيست؟
نظر قرآن اين است كه انسان همة كمالات را بالقوه دارد و بايد آن‌ها را به فعليت برساند.
3. شرط اصلي وصول انسان به كمالاتي كه بالقوه دارد چيست؟
ايمان
4. قضا و قدر الهي چيست؟
قضاي الهي عبارت است از حكم قطعي الهي درباره‌ جريانات و حوادث و قدر الهي عبارت است از اندازه‌گيري پديده‌ها
5. در بحث آگاهي‌هاي انسان سرلوحة تعليمات مذهب چيست؟
خود را بشناس تا خداي خويش را بشناسي و خداي خويش را فراموش مكن كه خودت را فراموش مي‌كني.
6. در قرآن مجيد پس از اشاره به مراحل خلقت جنين به عنوان آخرين مرحله مي‌فرمايد "ثم انشأناه خلقا آخر"، اشاره به چه مطلبي است؟
اشاره به مادة ناخودآگاه كه تبديل به جوهر روحي خودآگاه مي شود.
7. راز اصلي سقوط انسانيت در غرب چيست؟
خسران نفس و عمران جهان
مسئلة حجاب
1. حجابي كه در قوم يهود معمول است نسبت به حجاب اسلامي چگونه است؟
٭سخت‌تر و مشكل‌تر راحت‌تر و آسان‌تر
2. كلمه حجاب در قرآن براي چه زناني به كار رفته است؟
براي زنان پيامبر
3. پوشش زن در اسلام در مقام معاشرت به چه دليل است؟
زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه‌گري و خودنمايي نپردازد.
4. نگاه از روي «تلذذ» يعني چه؟
يعني نگاه به قصد لذت بردن حرام است.
5. نگاه از روي «ريبه» به چه معناست؟
نگاه از روي لذت نيست، اما مجموعاً خوف خطر و لغزشي به دنبال نگاه كردن است و مكروه است.
6. بيعت پيامبر با زنان چگونه بود؟
ظرف آبي بود كه پيامبر اكرم دست خويش را به آن فرو مي‌بردند و زن‌ها هم دست خويش را در همان ظرف فرو مي‌بردند و بيعت مي‌كردند.
قابل تبدیل به سوالات اطلاعات عمومی

1- معناي لغوي ولايت چيست؟
الف – وجود رابطة دوستي بين دو شخص ب – قرار گرفتن چيزي در كنار ديگر
ج – سرپرستي شخصي نسبت به شخص د – تبعيت شخصي از شخص

2- كدام گزينه درست نيست؟
الف – اسلام دين بشر دوستي است ب – اسلام حتي مشرك را دوست دارد
ج – در اسلام حب و بغض هست د- اسلام مي‌گويد كار محبت‌آميز و كار نيكتان منحصرا بايد
در مورد مسلمين باشد.

3- كدام گزينه در مورد ولاء اثباتي خاص كدام است؟
الف – مسلمان محسوب نمي‌شوند و محكوم به نجاستند
ب- خود را منصوب از سوي خدا و داراي ولاء امامت مي‌دانند
ج – خود را منصوب از سوي خدا و داراي ولاء زعامت مي‌دانند
د – از مراتب ولايت، تنها ولاء محبت را قبول دارند.

4- كدام گزينه نادرست است؟
الف – اهل سنت عصمت اهل بيت را منكر هستند
*ب – اهل سنت ثقلين را فاقد سند مي‌دانند
ج – اهل سنت ولاء امامت را براي اهل بيت قبول ندارند
د – آيه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، ناظر به ولايت امامت است.

5- در مورد لفظ «امام» كدام گزينه درست نيست؟
*الف – استعمال آن تنها در مورد امام عادل صورت گرفته است.
ب – بر كسي اطلاق مي‌شود كه بايد از او معالم دين را فرا گرفت.
ج – بر كسي اطلاق مي‌شود كه داراي زعامت اجتماعي و سياسي است.
د – ائمه معصومين(ع) نيز گاهي خلفاي عصر خود را با لفظ امام خطاب مي‌كردند.

6- مهم‌ترين مسأله براي تبيين ولايت تصرف مسأله .............. است.
*الف – تقرب ب – امامت ج – عبوديت د – ربوبيت

7- انسان‌ها بر اساس كدام واقعيت، احكام ديني و نواميس خدايي مربوط به زندگي را به دست مي‌آورند؟
الف – امامت *ب- نبوت ج – ولايت د – وصايت

8- كدام گزينه نادرست است؟
الف- كمال انسان‌ها وابسته به حيات معنوي آن‌هاست.
ب – شقاوت انسان‌ها وابسته به حيات معنوي آن‌هاست.
ج – از نظر اسلام، معنويت جدا از زندگي در اين جهان وجود ندارد.
*د- از نظر اسلام اساساً ميان حيات ظاهري و حيات معنوي تفاوتي نيست.

9- .............. واقعيتي است كه در نتيجه عمل به نواميس خدايي در انسان حاصل مي‌شود؟
الف – وصايت *ب- ولايت ج – نبوت د – زعامت

10- اولين اثر عبوديت ................. است.
الف – تسلط بر قوه خيال *ب- تسلط بر نفس اماره
ج – كسب ايمان د – كسب بصيرت

11- كدام گزينه صحيح است؟
الف – در معجزه و شخصيت اراده صاحب معجزه هيچ‌گونه دخالتي ندارد.
ب – اذن پروردگار در ايجاد معجزه، اذن اعتباري است.
*ج – قرآن آورنده معجزه را خود رسولان مي‌دانند.
د – اعجاز ناشي از تصرف مستقيم خداوند است، چرا كه اعجاز با توانايي انسان منافات دارد.

12- كدام گزينه براي تكميل عبارت زير صحيح نيست؟
انسان.................... را در راه مقاصد خويش همچون ابزاري مورد استفاده قرار مي‌دهد.
الف – ايمان ب – عقل ج – علم د – صنعت

13- بشر امروز بيش از هر وقت ديگر نيازمند.......... است و رفع اين نياز بشر به............ وابسته است.
الف – آزادي معنوي، تحقق آزادي اجتماعي
ب- آزادي اجتماعي، تغيير مباني جهان‌بيني
ج – آزادي معنوي، تغيير مباني فكري
د –آزادي اجتماعي، تحقق آزادي معنوي

14- معناي درست «كار پاكان را قياس از خود مگير» كدام است؟
الف – كار خود را با كار پاكان مقايسه مكن
ب – خود را مقياس پاكان قرار نده
ج – ديگران را مقياس خودت قرار نده
د- از هر بزرگي نمي‌تواني پيروي كني

15- كدام گزينه در مورد پيامبران و معصومين(ع) صحيح است؟
الف – در عواطف و جنبه‌هاي بشري از ما قوي‌تر‌اند
ب – انسان كامل بلكه ما فوق انسان‌اند.
ج – اعتقاد به وجود حوائج مادي و غرايز، مستلزم اهانت خفي به آن‌هاست
د – به خاطر ابعاد فرا انساني آن‌ها، خداوند پيامبران را از فرشتگان انتخاب نكرد.

16- كدام گزينه صحيح است؟
الف – اصول اوليه اخلاق مطلق است ولي معيارهاي ثانويه نسبي است.
ب – اصول اوليه و ثانويه اخلاق هر دو مطلق است.
ج – اصول اوليه و ثانويه اخلاق بر حسب مصالح فردي و جمعي گاه مطلق و گاهي نسبي است.
د – در اسلام اساسا تقسيم اصول اخلاقي به اوليه و ثانويه نادرست است.

17- اصولي كه در سيره پيامبر(ص) «ملغي» ناميده مي‌شوند..................
الف – اصول باطل به شمار مي‌روند.
ب – به تدريج توسط پيامبر منسوخ اعلام شده‌اند.
ج – اصول نسبي و تابع شرايط محسوب مي‌شوند.
د – اصول متروكي بوده‌اند كه توسط پيامبر احيا شده‌اند.

18- اگر انسان مسلمان باشد تمام هدف‌ها در يك كلمه خلاصه مي‌شود و آن عبارت است از:
الف – جهاد اصغر ب – جهاد اكبر ج – رضاي حق د – حاكميت عدالت

19- منظور از «الغايات تبرر المبادي» كدام است؟
الف – هدف بايد با وسيله سنخيت داشته باشد.
ب – هدف برآمده از وسيله است.
ج – هدف عامل توجيه وسيله است.
د – اهداف اوليه، خود وسيله نتايج ثانويه است.

20- تحقق كدام يك از موارد زير مشكل‌تر است؟
الف – برانگيختن ظلم عليه خود ب – برانگيختن مظلوم عليه ظالم
ج – برانگيختن مظلوم براي كمك به مظلوم ديگر د– آگاه‌نمودن‌مظلوم به‌اينكه موردظلم‌واقع‌شده است.

21- معناي دقيق «نذير» كسي است كه:
الف – اعلام خطر مي‌كند ب – مي‌ترساند ج – آگاهي مي‌دهد د – از آينده خبر مي‌دهد

22- معناي دقيق «بلاغ» كدام است؟
الف – آشكار ب – آشكار كننده ج – رساندن پيام د- فصيح

23- اين عبارت به كدام گزينه اشاره دارد؟
ان الكلام اذا خرج من القلب دخل في القلب و اذا خرج من اللسان لم يتجاوز الاذان.
الف – تبليغ عملي ب- نصح ج – تذكر د – ابلاغ به عقل

24- كدام گزينه از شاخه‌هاي حكمت نظري است؟
الف – الهيات ب – رياضيات ج – طبيعيات د – همه موارد

25- سبك ابوريحان بيروني بيشتر به چه شكل بوده است؟
الف – منطق ارسطويي ب – حسي و تجربي
ج – نقلي د – منطقي و تجربي

26- اين سخن از گيست؟ «اروپا از آن روزي كه مذهب شيعه را رها كرد جلو رفت و ما از آن روزي كه مذهب خويش را رها كرديم عقب رفتيم».
الف – اقبال لاهوري ب – محمد عبده ج – شهيد مطهري د- جمال‌الدين‌اسدآبادي

27- كدام گروه از سبك‌ها و متدها را استاد مطهري بيان نكرده است؟
الف – سبك دفع الوقت كردن و دورانديشي
ب- قاطعيت و تصميم فردي
ج – غرور و بي‌اعتمادي
د – اجتماعي و مشورتي

28- در اين حديث حضرت علي(ع) «المؤمن كالجبل الراسخ لا تحره العواصف» منظور از العواصف چيست؟
الف – محروميت‌ها و نارسايي‌ها ب – رفاه و آسايش
ج – ايمان د – الف و ب

29- اگر همة آنچه براي اصل وجود شيء لازم است بوجود آمده باشد چه حالتي وجود دارد؟
الف – تمام ب – كامل ج – اصلح د – قابل

30- منظور از قلب در قرآن چيست؟
الف – عضوي از بدن ب – قوه فكر و انديشه
ج- فطرت د – روح و روان

31- كدام گناه سنگين‌تر است و زشت‌تر است؟
الف – غيبت ب- دروغ ج – تهمت د – سرقت

32- فرشتگان از چه چيزي آفريده شده‌اند؟
الف – آتش ب – باد ج – عقل محض د – عقل و آتش

33- حقيقت عدل به چه چيزي برمي‌گردد؟
الف – مساوات ب – مواسات ج – تفاوت در استعداد د – توازن و تعادل

34- قرآن كريم از انسان كامل با چه تعبيري ياد كرده است؟
الف – عبد صالح ب – امام ج – قره العين د – صديق

35- غالبا جامعه‌ها از چه راهي به گمراهي كشيده مي‌شوند؟
الف – پيروي از انسان‌هايي كه غرق در باطل هستند
ب – افراط در يك حق
ج – بي‌اعتنايي به ارزش‌هاي انساني
د – دچار شدن به جريان نفاق

36- گزينه نادرست كدام است؟
الف – انسانيت از انسان تفكيك‌پذير نيست.
ب – فضيلت‌هاي انسان تنها به دست خود انسان تحقق مي‌يابد
ج – انسان خودش براي خودكشي دروازة معنويت است
د – ملاك‌هاي انسانيت هيچ‌كدام مادي نيستند

37- رهايي از كدام عامل اسارت، تقدم دارد؟
الف – شيطان ب – طبيعت ج – خود د – طاغوت‌هاي اجتماعي

38- در منطق اسلام كدام يك ترجيح دارد؟ «عبادت‌گراي جامعه گريز يا جامعه گراي خدا گريز؟»
الف – عبادت‌گراي جامعه گريز ب – جامعه گراي خدا گريز
ج – هيچ كدام د – به شرايط اجتماعي بستگي دارد

39- كدام دسته در يونان باستان طرفدار متب قدرت بوده‌اند؟
الف – رواقيون ب – كلبيون ج – افلاطونيان د – سوفسطائيان

40- مكتب عقل جوهرة ايمان را چه چيزي مي‌داند؟
الف – اراده ب – شناخت جهان ج – حركت به سوي خدا د – انگيزه

41- نهايت راه عارف چيست؟
الف – فهم حقيقت ب- رسيدن به حقيقت ج- ديدن حقيقت د- عس حقيقت

42- كدام مكتب در بين توده‌هاي مردم اثرگذارتر بوده است؟
الف – مكتب عقل ب – مكتب عرفان ج- مكتب معرفت د- مكتب محبت

43- اولين اقدام رسول اكرم(ص) بعد از مهاجرت و مدينه عبارتند از:
الف – فراهم كردن زمينه براي مشاركت مردم در آزادي و فعاليت اجتماعي
ب – تعليم و تعلم و ياددادن و ياد گرفتن
ج – بنا ساختن مسجد
د – موارد ب و ج صحيح است

44- از نظر پيامبر اكرم(ص) دسته‌اي بر خيز و سعادتند كه عبارتند از:
الف – گروهي كه به عبادت و ذكر مشغولند
ب – گروهي كه به تعليم و تعلم ياد دادن و ياد گرفتن سرگرم باشند.
ج – گروهي كه در انجام فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي مشاركت مي‌كنند.
د – موارد الف و ب صحيح است

45- اين آيه قرآن كدام يك از مفاهيم زير را تأكيد مي‌كند؟
«لاستيعن احدكم من غيره و لو بعضمه من سواك»
الف – مشاركت در انجام امور و متكي نبودن به ديگران
ب – انجام دادن امور به نحو احسن
د – متكي بودن به خود در انجام كارها

46- مراد از «كتابي» عبارت است از:
الف – يهودي و مسيحي ب – مسيحي و زرتشتي
ج – زرتشتي و يهودي د – مسيحي، يهودي، زرتشتي

47- دعاي اين افراد در نزد خداوند مستجاب نمي‌گردد.
الف – كساني كه از خداوند مال و ثروت فراوان براي خود مي‌طلبند
ب – كسي كه مالش را به فرض داده و از طرف ما شاهد و گواه نگرفته باشد او مال را خورده است
ج – كسي كه از خداوند دفع شر خانواده اشرار را بخواهد.
د – همه موارد

48- آغاز دشمن مردم شام با آل علي همزمان با:
الف – فتح شام در زمان خلافت عمر
ب – واگذاري امامت شام به يزيد‌بن ابي‌سفيان
ج – شنيده شدن نام اسلام
د – همه موارد

49- خوارج يعني:
الف – شورشيان بردين و مردم ب – شورشيان بر حقيقت
ج – شورشيان بر پيامبر د – هيچ‌كدام


1ـ كدام گزينه بيانگر وجود رابطه غايي بين موجودات است؟
الف ـ لايجري لاحد الا جري عليه ب ـ لكل ذي رمق قوت و لكل حبه اكل
ج ـ انكم مسؤولون حتي عن البقاع و ابهائم د ـ هوانشاكم من‌الارض‌و‌استعمركم‌فيها فاستغفروه

2ـ عبارت «لايجري لاحد الا جري عليه» ناظر به كدام گزينه است؟
الف ـ ميان حق و ذي حق رابطه فعلي وجود دارد
ب ـ رابطه غايي موجب حق بالقوه است
ج ـ حق و تكليف ملازم يكديگرند.
د ـ رابطه فاعلي، حق ناشي از رابطه غايي را فعليت مي‌بخشد.

3ـ بر اساس آيه شريفه «وآت ذالقربي حقه و المسكين و ابن السبيل» فقرا و بيچارگان در اموال ديگران:
الف ـ حق دارند، اما تكليف از آن‌ها ساقط است.
ب ـ حق ندارند، اما ديگران نسبت به آن‌ها تكليف دارند.
ج ـ حق ندارند، اما ديگران در برابر خداوند مكلف هستند.
د ـ حق دارند، در ازاي تكليفي كه قبلاً در قبال جامعه انجام داده‌اند.

4ـ ريشه حق افراد فقير در اموال ديگران چيست؟
الف ـ رابطه غايي يا مواهب عالم ب ـ رابطه فاعلي با مواهب عالم
ج ـ تلازم حق و تكليف د ـ تكليف ديگران در برابر خدا

5ـ از ديدگاه حضرت علي(ع) كدام يك از موارد زير از اثرات فقر به شمار مي‌رود؟
الف ـ فقرا نمي‌توانند همه دستورات دين مثل حج، زكات و ... انجام مي‌دهند.
ب ـ فقر، افراد ضعيف الايمان را زودتر وادار به گناه مي‌كند و فكر را دهشت‌زده و پريشان مي‌كند.
ج ـ تاريخ نشان مي‌دهد كه افراد فقير ايمان بيشتري دارند.
د ـ اگر فقر مجب نقصان دين مي‌شد.‌عدالت الهي زير سؤال نمي‌رفت.

6ـ كدام آيه بيانگر هماهنگي قوانين خلقت و شرع است؟
الف ـ هو انشاكم من الارض و استعمر كم فيها فاستغفروه
ب ـ ان الله لا يغيروا ما يقوم حتي يغيروا ما بانفسهم.
ج ـ فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها
د ـ هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله

7ـ كدام گزينه نادرست است؟
الف ـ بدون آزادي معنوي،‌آزادي اجتماعي تحقق نمي‌يابد.
ب ـ دعوت به آزادي اجتماعي فصل مشترك اديان الهي و بسياري از مكاتب بشري است.
ج ـ بزرگ‌ترين برنامه انبياء تحقق آزادي معنوي است.
د ـ انساني كه آزادي اجتماعي ندارد، آزادي معنوي نيز ندارد.

8ـ كدام گزينه نمونه‌اي از نزديك‌شدن مجازي است؟
الف ـ طي فاصله مكاني از يك شهر تا شهر ديگر
ب ـ نزديك شدن انسان به خدا به واسطه عبادت
ج ـ محترم و محبوب بودن فردي نزد فرد ديگر
د ـ طي‌الارض كردن به واسطه قدرت روحي

9ـ «الصلوه قربان كل تقي» به چه معناست؟
الف ـ نماز نور چشم انسان با تقوا است
ب ـ نماز مايه تقرب انسان با تقواست
ج ـ منزلت نماز آن گونه است كه انسان‌هاي متقي خود را براي آن فدا مي‌كنند.
د ـ ثواب نماز انسان متقي، به اندازه ثواب قرباني كردن در راه خداست.

10ـ حديث شريف اغدوا الي عز كم با كدام گزينه مرتبط است؟
الف ـ كار ب ـ توبه ج ـ نماز د ـ جهاد

11ـ اميراالمؤمنين آيه زير را بيانگر حكمت كدام جزء را از نماز دانستند؟
منها خلقناكم و فيها نعيدم و منها نخرجكم تاره اخري
الف ـ دو سجده نماز ب ـ تكبيره الاحرام
ج ـ تعداد ركعات نماز د ـ تشهد و سلام نماز

12ـ كدام گزينه در معرفي گروه انصار صحيح است؟
الف ـ اهالي مكه كه بعد از هجرت به ياري رسول اكرم برخاستند.
ب ـ ساكنان يمن كه به واسطه اميرالمؤمنين(ع) ايمان آوردند و پيامبر را ياري دادند.
ج ـ مردم مكه كه قبل از هجرت به ياري رسول اكرم(ص) برخاستند.
د ـ مردم مدينه كه پيامبر(ص) را ياري نمودند.

13ـ منظور از «قل سيروا في الارض» كدام است؟
الف ـ مطالعه تاريخ ب ـ هجرت براي نجات ايمان
ج ـ جهاد براي نجات ايمان د ـ هجرت براي تبليغ اسلام

14ـ منظور از صحبه ماجد، در شعر زير كه منسوب به اميرالمؤمنين است چيست؟
تغرب عن الاوطان في طلب العلي و سافر فقي الاسفار خمس فوائد
تفرج هم و اكتساب معيشه و علم و آداب و صحبه ماجد
الف ـ علم آموزي ب ـ همنشيني با افراد با فضيلت
ج ـ يادگيري زبان جديد د ـ فايده رساني به ديگران از طريق سخن گفتن

15ـ كدام گزينه در مورد ولايت تكويني صحيح است؟
الف ـ ولايت تكويني يعني تفويض قدرت تصرف به انسان صاحب ولايت
ب ـ ولايت بر بدن از سنخ ولايت تكويني است
ج ـ نفي ولايت تكويني ناشي از عدم شناخت انسان است
د ـ نفي ولايت تكويني ناشي از عدم شناخت قرب به خداست.

16ـ تفاوت اصلي و جوهري بين ازدواج دائم و ازدواج موقت چيست؟
الف ـ تعيين مهريه ب ـ اجازة ولي قهري
ج ـ آزادي همه جانبه د ـ ارث

17ـ آيا در مواقع خواستگاري مرد مي‌تواند به زن (وجه و كفين) نگاه كند؟
الف ـ بايد از روي تلذذ نباشد ب ـ از روي تلذذ هم اشكالي ندارد
ج ـ به قصد ريبه نباشد د ـ مطلقا حرام است

18ـ نظر اسلام درباره اين ديدگاه كه «اگر امنيت به طور كامل برقرار شود دليلي براي پوشش باقي نمي‌ماند» چيست؟
الف ـ امنيت ريشة اصلي حجاب است اما تنها دليل نيست
ب ـ برقراري كامل امنيت يك فرض محقق ناشدني است
ج ـ اساسا فلسفه اصلي حجاب حفظ امنيت نيست
د ـ اين ديدگاه نادرست نيست

19ـ براساس فلسفه رهبانيت كاميابي زن و مرد از يكديگر مذموم بود زيرا اين امر....
الف ـ با زهد و رياضت منافات دارد
ب ـ با ترك لذت، قدر نعمت‌ها بهتر دانسته مي‌شود
ج ـ با ترك لذت، نياز بيشتري پيدا مي‌شد كه خود يك لذت معنوي بود
د ـ با ترك لذت، كاميابي بعدي لذت بيشتري به دنبال دارد.

20ـ فقها از چه واژه‌اي براي پوشش زن استفاده مي‌كنند؟
الف ـ ستر ب ـ حجاب ج ـ لباس د ـ جلباب

21ـ پرسش اصلي در مورد مسأله حجاب كدام است؟
الف ـ آيا بهتر است كه زن در اجتماع پوشيده ظاهر شود يا عريان؟
ب ـ آيا به واسطه پوشش امنيت زن بهتر تضمين مي‌شود يا خير؟
ج ـ آيا به واسطه پوشش زن، محيط اجتماع با فعاليت و كار سنخيت بيشتري دارد يا خير؟
د ـ آيا رابطه مرد و زن بايد آزاد باشد؟

22ـ بيت زير كدام گونه از مواجهه با غريزة جنسي را رد مي‌كند؟
مراد هر كه بر آري مطيع امر تو گشت خلاف نفس كه فرمان دهد چو يافت مراد
الف ـ سركوبي ب ـ بي‌اعتنايي ج ـ پيروي مطلق د ـ هر سه گزينه

23ـ كدام گزينه بيانگر ديدگاه فرويد دربارة نحوة پاسخگويي به غريزة جنسي است؟
الف ـ آزادي مطلق ب ـ بي‌اعتنايي
ج ـ سركوبي د ـ كنترل

24ـ مقصود از جلو افتادن از خدا و رسول(ص) در آيه شريفه «يا ايها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله و رسوله» كدام است؟
الف ـ پيش‌بيني احكام نمودن ب ـ قبل از زمان دستور، اقدام كردن
ج ـ عدم رعايت نظم در فعاليت‌هاي اجتماعي د ـ بي‌مبنا، حلال و حرام تعيين نمودن

25ـ كدام گزينه در مورد نگاه از روي تلذذ و ريبه صحيح نيست؟
الف ـ نگاه از روي تلذذ يعني نگاه به قصد لذت بردن
ب ـ نگاه از روي ريبه به قصد لذت بردن نيست اما خطرناك و در معرض لغزش است
ج ـ نگاه از روي تلذذ حرام و نگاه از روي ريبه مكروه است
د ـ نگاه از روي تلذذ حتي در مورد محارم حرام است

26ـ اين كلام بيانگر چه مفهومي است؟ [وعتق من كل ملكه]
الف ـ تقواي الهي كليد هر راه است
ب ـ بدون تقوا انسان به راه راست نمي‌رود
ج ـ بدون تقوا انسان راه خود را كج مي‌كند
د ـ با تقوا انسان از هر رقبتي آزاد است

27ـ اين سخن از كيست؟ [الطمع رق مؤبد] طمع بردگي هميشگي است
الف ـ حضرت علي(ع) ب ـ امام حسين(ع)
ج ـ پيامبر(ص)

28ـ مردم دنيا از نظر حضرت علي(ع) چند دسته‌اند؟
الف ـ بعضي بر آيند خودشان را مي‌فروشند و مي‌روند
ب ـ بعضي خودشان را مي‌خرند، آزاد مي‌كنند
ج ـ بعضي زندگي مي‌كنند ولي اسير كامل نشده‌اند
د ـ موارد الف و ب صحيح است

29ـ نقطه مقابل واژه احياء چيست؟
الف ـ يموت ب ـ موت ج ـ اماته

30ـ اين سخن بيانگر چه مفهومي است و از كيست؟
[ان تقوي الله حمت اولياءالله محارمه و الزمت قلوبهم ميخافته]
الف ـ انسان با پرهيزگاري و تقوا داشتن از گناهان دور مي‌شود ـ پيامبر(ص)
ب ـ تقواي الهي‌انسان را به‌انجام واجبات نزديك‌وخوف‌دردل‌انسان‌ايجاد مي‌كند. حضرت محمد(ص)
ج ـ تقواي الهي انسان را از محرمات الهي دور و خوف خدا را در دل انسان جاي مي‌دهد.حضرت‌علي (ع)

31ـ اين سخن از كيست؟ [العبوديه جوهره كنها الربوبيه]
الف ـ امام حسين(ع) ب ـ حضرت علي(ع)
ج ـ امام جعفر صادق(ع) د ـ اما محمد باقر(ع)

32ـ مسئله مدني بالطبع بدودن انسان را اولين بار چه كسي مطرح كرد؟
الف ـ فارابي ب ـ ملاصدرا ج ـ ابن سينا د ـ سهروردي

33ـ اين سخن از كيست؟
[هيچ ديني به اندازه اسلام پيروان خود را به قوت و نيرومندي دعوت نكرده است]
الف ـ فارابي ب ـ ابن سينا ج ـ ويل دورانت د ـ فرانسيس بكين

34ـ اين سخن از كيست؟ [كونا للظالم خصما و تعمظلوم عونا]
الف ـ امام حسين(ع) ب ـ امام علي(ع)
ج ـ امام حسن(ع) د ـ پيامبر(ص)

35ـ اين سخن از كيست؟ [انسان قوي و زورمند آن كسي نيست كه وزنه را بلند كند، بلكه آن كسي است كه در ميدان مبارزه با نفس اماره پيروز شود].
الف ـ امام علي(ع) ب ـ پيامبر(ص)
ج ـ امام حسين(ع)

36ـ اين آيه بيانگر چه مفهومي است؟
[ارزي بنفسه من استشعر الطمع و رضي بالذل من كشف ضده و هانت عليه نفسه من امر عليها رسانه]
الف ـ انسان كه احساس كرامت در روح خودش كند طمع نمي‌ورزد.
ب ـ انسان طمع‌كار، در پي ذليل و خوار كردن ديگران است.
ج ـ انساني كه طمع مي‌ورزد، ديگران را با زبانش اذيت مي‌كند.
د ـ هيچ‌كدام

37ـ تفاوت لسفه الهي با دين و مذهب در چيست؟
الف ـ فلسفه الهي عمده رابطه آن ميان بنده و خدا است. و در دين اينگونه نيست.
ب ـ فلسفه الهي حداكثر به خدايي جداي از عالم و عيني از شهادت اعتقاد ندارد، دردين اينگونه نيست.
ج ـ در فلسفه الهي از يك طرف ما را وادار به عمل و از طرف ديگر پيوندهاي معنوي ميان غيبت برقرار مي‌كند ولي دين اينگونه نيست.
د ـ در فلسفه الهي حداكثر به خدايي جداي از عالم، به غيبي جداي از شهادت اعتقاد دارد. ولي در دين عمده رابطه ميان بنده خدا برقرار مي‌شود.

38ـ اين سخن از كيست؟ [بشر به احتمال قوي، خودش را با يك جهات شگرفي به كلي نابود مي‌كند]
الف ـ راسل ب ـ اينشتين ج ـ كانت د ـ اينچه

39ـ كدام يك از فلاسفه زير اخلاق را بر اساس زيبايي توصيف كرده است؟
الف ـ فارابي ب ـ ارسطو ج ـ سقراط د ـ افلاطون


1ـ در مورد آيه 55 سوره مائده: انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه و يؤتون الزكاه و هم راكعون. كدام گزينه درست است؟
الف ـ اهل سنت قبول ندارند كه اين آيه در مورد علي(ع) نازل شده است.
ب ـ آيه بر استجاب اداي زكات در حال نماز به عنوان يك قانون كلي دلالت ندارد.
ج ـ موضوع آيه ولاء اثباتي عام است.
د ـ اهل سنت و شيعه هر دو در مورد معناي «ولي» در اين آيه اتفاق نظر دارد.

2ـ كدام گزينه در مورد ولاء امامت صحيح نيست؟
الف – همان مقام مرجعيت ديني است ب ـ مستلزم عصمت است.
ج ـ مختص اهل‌بيت(ع) است د ـ مستلزم حجيت قول و عمل است.

3ـ كدام شأن از شئون پيامبراكرم(ص) ريشه بحث خلافت است؟
الف ـ ولايت تكويني ب ـ ولايت قضاوت
ج ـ ولايت سياسي د ـ ولايت محبت

4ـ كدام گزينه درست است؟
الف ـ پذيرش ولايت قضاوت از نشانه‌هاي ايمان واقعي است.
ب ـ اساسا ولايت قضاوت وجود ندارد.
ج ـ ولايت قضاوت همان ولايت امامت است.
د ـ ولايت قضاوت فقط از آن داوود(ع)، پيامبر اكرم(ص)، امام زمان(ع) است.

5ـ ولايت تصرف ......
الف ـ برخلاف ولايت تكويني به خداوند اختصاص ندارد
ب ـ واقعا همان وصايت است
ج ـ واقعا همان نبوت است
د ـ به اعتباري همان امامت است.

6ـ كدام گزينه در مورد ولاء تصرف درست است؟
الف ـ مبحثي از انسان‌شناسي اسلام است.
ب ـ مربوط به تصرفات حكومتي امام است.
ج ـ ناشي از نصب رسول اكرم(ص) است.
د ـ در مقام عمل و اجرا، تحقق آن منوط به پذيرش مسلمانان است.

7ـ كدام گزينه نادرست است؟
انسان كامل.....
الف ـ بر جهان و انسان نفوذ غيبي دارد.
ب ـ ناظر بر ارواح و نفوس و قلوب است.
ج ـ داراي نوعي تسلط تكويني بر جهان و انسان است.
د – داراي سمت سرپرستي نسبت به جهان و محيي و مميت است.

8ـ كدام گزينه در مورد «حجت» زمان درست است؟
الف ـ به امام پيشواي مسلمين از نظر ارائه براهين عقلي حجت مي‌گويند.
ب ـ به مقامي مي‌رسد كه سعه وجودي او از فرشتگان بيشتر مي‌گردد.
ج ـ به مقامي مي‌رسد كه جانشين و سائط فيض مي‌گردد.
د ـ علاوه بر نسبت مخلوقيت و ربوبيت، روابط خاصي با خداوند دارد.

9ـ كمال يافتن وجود مساوي است با....
الف ـ‌كامل تر شدن علم ب ـ افزايش قدرت
ج ـ ازدياد دايره نفوذ و سلطه د ـ هر سه گزينه صحيح

10ـ معناي «سير» و «سيره» در لغت به ترتيب كدام است؟
الف – راه رفتن ـ نوع راه رفتن ب ـ نوع راه رفتن ـ راه رفتن
ج ـ سرگذشت ـ سبك رفتار د ـ سبك رفتار ـ سرگذشت

11ـ كدام گزينه با مفهوم سيره منطبق نيست؟
الف ـ منطق نظري ب ـ روش ج ـ سبك د ـ متد

12ـ كدام گزينه درباره اصل قدرت و اصل اعمال زور صحيح است؟
الف ـ مطلق ـ نسبي ب ـ نسبي ـ نسبي ج ـ مطلق ـ مطلق د ـ نسبي ـ مطلق

13ـ منظور از «فياهتوهم» كه در حديثي در مورد اهل بدعت آمده است چيست؟
الف ـ بهتان آن‌ها به دين را به خودشان برگردانيد.
ب ـ آن‌ها را مورد تهمت قرار دهيد تا مردم از اطرافشان پراكنده گردند.
ج ـ آن‌ها را با استدلال متحير سازيد.
د ـ آن ها را به بهتان تهديد كنيد.

14ـ تصاحب مال التجاره كفار قريش توسط پيامبر بر چه اساسي توضيح داده مي‌شود؟
الف ـ قاعده اهم و مهم ب ـ مقايسه ارزش مقدمه با هدف مقدس
ج ـ عدم احترام اموال كفار قريش د ـ ضرورت كسب امكانات مادي براي جهاد

15ـ منظور از پرهيز از تكلف در تبليغ كدام است؟
الف ـ عدم ايجاد تكليف فراتر از توان مخاطب
ب ـ دوري از تبليغ در صورت عدم توانايي مبلغ
ج ـ پرهيز از سخن گفتن در موارد عدم علم
د ـ اجتناب از تكليف گريزي در مقام تبليغ

16ـ كدام گزينه جزء ويژگي‌هاي انسان كامل نيست؟
الف ـ مهم‌ترني ارزش‌ها را براي رشد به درستي انتخاب كند.
ب ـ همة ارزش‌هاي انساني در او رشد كنند
ج ـ رشد هر كدام از ارزش‌هاي انساني به حد اعلي برسد
د ـ ارزش‌هاي انساني هماهنگ با يكديگر رشد كنند

17ـ گزينة نادرست كدام است؟
الف ـ درد موجب بيداري و آگاهي مي‌گردد
ب ـ درد نداشتن به دليل نبودن موجب درد از درد داشتن بهتر است
ج ـ درد موجب ناراحتي انسان است
د ـ بايد منشأ درد باشد اما «احساس» درد نباشد.

18ـ گزينه نادرست كدام است؟
الف ـ هيچ انساني غير از خداي خود را دوست نداشته است.
ب ـ اين امكان وجود دارد كه انسان از درون و فطرت خود بي‌خبر باشد.
ج ـ كار بزرگ پيامبران اين بود كه عشق به خدا را به انسان‌ها آموختند.
د ـ عاشق كمال مطلق بودن همواره با انتخاب راه درست همراه نيست.

19ـ در آية شريفة «واستعينوا بالصبر و الصوه و انها لكبيره الا علي الخاشعين» استعانت براي چه اموري مورد نظر است؟
الف ـ نماز ب ـ روزه ج ـ خشوع د ـ وظايف اجتماعي

20ـ غايت حكمت عملي كدام است؟
الف ـ تبديل انسان به جهاني عقلاني مشابه يا جهان‌بيني
ب ـ دسترسي به شناخت درست از عالم
ج ـ تسلط عقل بر همة غرايز و نيروهاي وجود خود
د ـ كم كردن فاصله علم تا عمل

21ـ گزينه نادرست كدام است؟
الف ـ جوهرة حيات اجتماعي بشر تنازل بقاست
ب ـ برچيده شدن بساط جنگ حتي از نوع مشروع ممكن است.
ج ـ عقيدة مبتني بر تنازع بقا با صلح گل در تضاد است
د ـ آرزوي حاكميت صلح آرزويي مشروع است

22ـ پايه و اساس همة كمالات در مكتب محبت چيست؟
الف ـ معرفت به خود ب ـ مراقبت
ج ـ تسلط بر خود د ـ عشق به خدا

23ـ گزينه درست كدام است؟
الف ـ كفر همواره ناشي از عدم شناخت است
ب ـ عبادت شيطان از روي شناخت نبود
ج ـ شناخت همواره گرايش را به دنبال دارد
د ـ ايمان بدون گرايش معنا ندارد.

24ـ اين آيه قرآن كدام يك از مفاهيم زير را تأييد مي‌كند؟
«لاتسعين احدكم من غيره و لو بقضمه من سواك»
الف ـ مشاركت در انجام امور متكي نبودن به ديگران
ب ـ انجام دادن امور به نحو احسن
ج ـ خدمت كردن به رفقا حتي به اندازه ذره‌اي
د ـ متكي بودن به خود در انجام كارها

25ـ طبق نظر شهيد مطهري در مباحث مربوط به ذات و صفات خداوند آراء فارابي ـ بوعلي و خواجه‌نصير‌الدين طوسي بر چه پايه‌اي استوار است؟
الف ـ وحدت وجود ب ـ وجوب وجود
ج ـ برهان صديقين د ـ حكمت متعاليه

26ـ تعجب در اين است كه همه نبوغ فارسي زبانان از نظر مواعظ در شعر ظهور كرده است. اما در نثر هيچ اثر برجسته‌اي وجود ندارد. جمله فوق از كيست؟
الف ـ علامه طباطبائي ب ـ شهيد مطهري
ج ـ عين القضاه همداني د ـ هيچ‌كدام

27ـ «سكر نعمت» به دنبال خود....... را مي‌آورد.
الف ـ بلاي انتقام ب ـ بي‌پروايي
ج ـ دوري از خدا د ـ طغيان

28ـ پيامبر اكرم (ص) در چه سالي خسروپرويز را به اسلام دعوت كرد؟
الف ـ هفتم هجرت ب ـ ششم هجرت
ج ـ چهارم هجرت د ـ هيچ‌كدام

29ـ اين جمله از چه كسي نقل شده است؟ .... و مسلم است كه قسمت اعظم ايرانياني كه تغيير مذهب دادند به طيب خاطر و به اختيار و اراده خودشان بود پس از شكست ايران در قادسيه
الف ـ آرنولدتوين بي ب ـ سرتوماس آرنولد
ج ـ ادوارد براون د ـ سعيد نفيسي

30ـ از تفاوت‌هاي دنيا و آخرت چيست؟
الف ـ ثبات و تغيير ب ـ زندگي خالص و ناخالص
ج ـ كشت و درو د ـ جزا و پاداش

31ـ در همه نهضت‌هاي اجتماغي غرب محور اصلي دو چيز بود .... و .....
الف ـ ان اك روسو ـ فيخته ـ ولتر ب ـ منتسكيو ـ راسل ـ روسو
ج ـ ولتر ـ گوستاولوبون ـ منتسكيو د ـ روسو ـ منتسكيو ـ ولتر

32ـ قرآن كريم به اتفاق دوست و دشمن احياء كننده...... است.
الف ـ حقوق انسان ب ـ حقوق بشر
ج ـ حقوق مرد د ـ حقوق زن

33ـ كدام بخش جزء بخش‌هاي يازده‌گانه كتاب «نظام حقوق زن در اسلام» است.
الف ـ مقام انساني زن از نظر قرآن ب ـ زن و استقلال اجتماعي
ج ـ مباني طبيعي حقوق خانوادگي د ـ زن در اديان و مسلك‌هاي مختلف

34ـ در ....... سال‌هاست كه انسان ارزش و اعتبار افتاده است
الف ـ غرب ب ـ اروپا ج ـ آمريكا د ـ فلسفه غرب

35ـ ازدواج موقت از اختصاصات ...... است.
الف ـ تشيع ب ـ تسنن ج ـ مسيحيت د ـ هيچ‌كدام

36ـ مفهوم اتحاد اسلامي كه در صد سال اخير ميان علماء و فضلاء مؤمن و روشنفكر اسلامي مطرح است اين نيست كه فرقه‌هاي اسلامي به خاطر اتحاد اسلامي از.....
الف ـ ارزش‌هاي خود صرف‌نظر كنند
ب ـ از اصول اعتقادي و يا غير اعتقادي خود صرف‌نظر كنند
ج ـ از اصول و فروع خود چشم بپوشند
د ـ از ديدگاه‌هاي مختلف خود چشم بپوشند.

37ـ اولين كسي كه حساب دستگاه خلافت را از اسلام جدا كرد..... بود
الف ـ امام علي(ع) ب ـ امام حسين(ع)
ج ـ امام حسن(ع) د ـ پيامبر اكرم(ص)

38ـ جدايي روحانيت از سياست از قبيل جدائي .... است.
الف ـ بدن از لباس ب ـ مرواريد از صدف
ج ـ هر دو مورد د ـ هيچ‌كدام

39ـ ...... در حد اين است كه شما با انسان زنده‌اي در اين دنيا روبه‌رو هستيد.
الف ـ قرائت فاتحه ب ـ زيارت
ج ـ السلام عليك د ـ هيچ‌كدام

40ـ شرايط رهبري:
الف ـ پيش قدمي ـ قدرت سازمان بخشي ـ ايمان و اعتقاد به هدف
ب ـ شناخت شرائط زمان ـ اعتماد به نفس ـ جلب محبت افراد
ج ـ همدردي ـ مؤمن ساختن افراد به هدف كلي اجتماعي ـ عدم ترديد و دودلي
د ـ هرسه مورد

41ـ به نظر مي‌رسد كه تز كتاب ..... از كتاب ديباچه‌اي بر رهبري دكتر صاحب‌الزماني گرفته شده باشد.
الف ـ از كجا آغاز كنيم؟ ب ـ خلافت و ولايت
ج ـ حكومت در اسلام د ـ هيچ‌كدام

42ـ ماشين مظهر..... است و هيچ فردي را به تنهايي نمي‌توان مخترع و مبتكر آن شمرد.
الف ـ مظهر تكامل اجتماع ب ـ مظهر سرمايه‌داري
ج ـ مظهر انسان محوري د ـ هيچ‌كدام

43ـ كدام مورد جزء شركت عقدي نيست.
الف ـ وجوه ب ـ معاوضه ج ـ اجسام د ـ ابدان

44ـ كدام مورد از مشخصات سرمايه‌داري است؟
الف ـ مالكيت فردي ب ـ جايز شمرد رباخواري
ج ـ مشروع بودن تشكيل «تر است» و تشكيل «كارتل» د ـ هر سه موردکتاب "انسان کامل"


31- فرق میان انسان و غیرانسان در چه چیزهایی می باشد؟
1) صاحب دردبودن
2) داشتن روح انسانیت
3) داشتن تفکر
*4) گزینه 1 و 2
صفحه 71
32- شعر زیر از کیست؟
حسرت و زاری که در بیماری است وقت بیماری همه بیداری است
1) حافظ
2) عطار نیشابوری
*3) مولوی
4) پروین اعتصامی
صفحه 73
33- جمله ی "انسان اگر سقطرای باشد نحیف و لاغر، بهتراست از اینکه خوکی باشد فربه" یعنی چه؟
1) یعنی کسی که همه چیز را می داند و باز به دنبال کسب علم است.
2) همانند کسی که به مال دنیا اهمیت می دهد.
*3) یعنی کسی که دارای علم است ولی محروم است بهتر از کسی که دارای همه چیز است ولی هیچ چیز نمی داند.
4) همانند کسی است که دوست دارد همه مال و همه علم داشته باشد.
صفحه 73
34- یکی از مسایلی که در ادبیات ما بیشتر نمایان است، چیست؟
*1) شکایت از عقل نسبت به خلق خدا
2) تمثیل درمورد درد انسان
3) درد انسان
4) هیچ کدام
صفحه 74

35- این کلام ارزشمند از کیست؟ "صَدیقُ کُلِّ اِمرِیءٍ عَقلُهُ، وَعَدُوُّهُ جَهلُهُ" از کیست؟
1) حضرت علی(ع)
*2) پیامبر اکرم(ص)
3) امام صادق(ع)
4) امام جواد(ع)
صفحه 74
36- یکی از بهترین تشبیهات مولوی در مثنوی درمورد انسان بیان کرده است، چیست؟
1) انسان را به نی تشتبیه کرده است که او را از نیستان جدا می کنند.
2) انسان را به مرغان حریمی تشبیه کرده است که دائما دنبال کاری است.
3) انسان را به کسی تشبیه کرده است که دائما از جدایی ناراحت است.
*4) گزینه 1 و 3
صفحه 77
37- مسلمان واقعی چه کسی است؟
1) کسی است که به عبادت و راز و نیاز با خدا می پردازد.
*2) هم به فکر خودش باشد، هم به فکر دیگران
3) به مال دنیا اهمیت ندهد و به فکر آخرت باشد.
4) به مردم کمک و یاری رساند.
صفحه 83
38- این سخن از کیست؟ "هرکسی خودش را بشناسد، خدا را نیز می شناسد"
1) حضرت علی(ع)
2) امام رضا(ع)
*3) پیامبراکرم(ص)
4) امام حسن(ع)
صفحه 91
39- سیر انسان کامل در چند روز رخ می دهد؟
1) 3 سفر
*2) 4 سفر
3) 5 سفر
4) هیچ کدام
صفحه 97

40- اولین سفر سیر انسان به کامل شدن کدام گزینه است؟
*1) سفر انسان از خود به خدا
2) سفر انسان از خود به دنیایی تازه
3) سفر انسان همراه خدا به خلق خدا
4) هیچ کدام
صفحه 97
41- در سیر تکامل انسان، سفر انسان همراه خدا در خدا یعنی چه؟
1) یعنی یاری رساندن به خلق خدا
2) یعنی شناخت خدا
3) یعنی کمک برای نجات خلق خدا
4) یعنی یادکردن خدا
صفحه 97
42- همراه خدابودن یعنی چه؟
1) از یاد او غافل نشویم.
2) انسان حالت ربانی و الهی بدست می آورد.
3) دائماَ از او کمک و یاری بخواهیم و او را ذکر گوییم.
*4) گزینه 1 و 3
صفحه 97
43- کلمه ی "کفار" یعنی چه؟
1) کسی به خدا شرک می ورزد.
*2) یعنی کسانی که می خواهند چهره حقیقت را بپوشاند.
3) همانند کسانی که با غرور و تکبر با مردم برخوردارند.
4) هیچ کدام
صفحه 99
44- یکی از مهمترین خصلت های جامعه اسلامی چیست؟
1) حفظ دین و آیین در برابر بیگانه
2) اتحاد و همبستگی
3) مهربانی، عطوفت
*4) گزینه ی 2و3
صفحه 100

45- جامعه در درجه اول حکم چه چیزی را دارد؟
*1) حکم یک گیاه
2) حکم یک بدن انسان
3) حکم عقل انسان
4) حکم یک ریشه ی گیاه
صفحه 100
46- صبر در قرآن به چه معناست؟
1) شکیبایی
*2) مقاومت
3) مداراکردن با مشکلات
4) تأمل کردن
صفحه 101
47- در نظام ارزش های اسلامی، ارزش ارزش ها چیست؟
1) نماز
2) روزه و ذکات
*3) عبادت اسلامی
4) کمک به مردم
صفحه 107
48- دعای کمیل مربوط به کدام معصوم است؟
1) پیامبر اکرم(ص)
*2) حضرت علی(ع)
3) امام حسن(ع)
4) امام سجاد(ع)
صفحه 112
49- این جمله از کیست؟ "شفاعت ما شامل کسی که نماز را کوچک بشمارد، نمی شود."
1) حضرت علی(ع)
2) امام رضا(ع)
3) پیامبر اکرم(ص)
*4) امام صادق(ع)
صفحه 113
50- شگفت انگیزترین دوران زندگانی حضرت علی(ع) چه زمانی است؟
1) از تولد تا بعثت پیامبر
2) از وفات پیغمبر تا خلافت خودش
*3) فاصله ی ضربت خوردن تا وفات
4) از بعثت پیامبر تا هجرت
صفحه 113
51- این شعر مولوی: "در شجاعت شیر ربّا نیستی درمروت خود که داند کیستی" درمورد کدام خصوصیت حضرت علی صحبت می کند؟
1) شجاعت
*2) مردانگی
3) مهربانی و عطوفت
4) گزینه 1 و 3 صحیح است.
صفحه 116
52- گوهر انسان چیست؟
1) حکمت
2) شجاعت
*3) عقل
4) علم
صفحه 121
53- مقصود از حکمت چیست؟
1) عقل و دانش
2) علم
3) فلسفه
*4) دریافت کلی صحیح از مجموعه هستی
صفحه 121
54- انسان کامل به عقیده ی فلاسفه چگونه انسانی است؟
*1) انسانی که عقلش به کمال رسیده است.
2) انسانی که دارای حکمت است.
3) بتواند به تنهایی درباره ی خود تصمیم بگیرد.
4) هیچ کدام
55- به نظر فلاسفه انسان دارای 2 حکمت است، آن دو کدامند؟
1) حکمت نظری – حکمت علمی
2) حکمت عملی – حکمت عقلی
*3) حکمت نظری – حکمت عملی
4) هیچ کدام
صفحه 123
56- یکی از بهترین فصل ها و بخش های ادبیات ما چیست؟
*1) بخش مناظره ی عقل و عشق
2) بخش داستانهای حماسی
3) بخش مکتب عقل و مکتب حکمت
4) بخش تمثیل درمورد انسان
صفحه 125
57- عقل مثل کدام یک از اعضای بدن، یک ابزار است؟
1) قلب
2) دهان
3) گوش
*4) چشم
صفحه 125
58- ذات و جوهر انسان چیست؟
1) عقل
2) غیرت
*3) روح انسان
4) هیچ کدام
صفحه 125
59- گروهی ازمردم یونان قدیم که به سوفسطائیان مشهور بودند، درواقع به چه اصلی رسیده بودند؟
1) ضعف دربرابر قدرت قرار دارد
2) قدرت برابر است با ناحقی
*3) حق یعنی زور
4) زور مساوی است با ظلم
صفحه 122

60- ننازع بقا یعنی چه؟
1) حق
2) دفاع از خود
3) تلاش برای زندگی کردن
4) گزینه ی الف و ب صحیح است.
صفحه 128
61- جهاد و حیات از نظر قرآن یعنی چه؟
*1) حق پرستی
2) عقیده
3) جهاد در راه عقیده
4) حقیقت
صفحه 130
62- احسن القصص قرآن کدام است؟
1) داستان حضرت ابراهیم(ع)
*2) داستان حضرت یوسف(ع)
3) داستان حضرت یونس(ع)
4) داستان حضرت موسی(ع)
صفحه 134
63- مکتب دیگری که درمورد انسان کامل وجود دارد چیست؟
1) مکتب دانش و حکمت
2) مکتب معرفت
3) مکتب محبت
*4) گزینه ی 2 و 3 صحیح است.
صفحه 137
64- از دیدگاه مکتب اگزیستانسیالیسم انسان کامل چگونه انسانی است؟
*1) انسانی متعهد
2) انسان که خود را شناخته و بر خود مسلط است.
3) انسانی که از ضعفهای خود آگاه شود.
4) انسانی است که باید حکیم باشد.
صفحه 140

65- لازمه ی آزادی در مکتب اگزیستانسیالیسم چه می باشد؟
1) داشتن قدرت و زور
*2) حالت پرخاشگری و عصیانگری
3) استفاده از قدرت تفکر و اندیشه
4) هیچ کدام
صفحه 140
66- مکتبی که بیش از حد به مکتب قدرت نزدیک است، چیست؟
1) مکتب عقل
2) مکتب معرفت
*3) مکتب برخورداری
4) مکتب ضعف
صفحه 140
67- یکی از مظاهر کمال انسان چیست؟
1) برطرف کردن نقطه ی ضعف
*2) طرز مواجهه ی انسان با مرگ
3) شناختن خود
4) گزینه ی 1 و 3 صحیح است.
صفحه 141
68- مرگی که در راه انجام مسئولیت فرا رسد، برای انسان چیست؟
1) شهادت
2) فداکاری
*3) سعادت
4) رسیدن به خدا
صفحه 142
69- به نظر فلاسفه ی قدیم، اساساً جوهر انسان چیست؟
*1) عقل انسان
2) غیرت انسان
3) دین و آیین
4) اندیشه ی انسان
صفحه 149

70- شخصیت واقعی انسان چیست؟
1) بدن انسان
2) قوا و استعدادهای روحی و روانی
*3) همان نیروئی است که فکرکننده است.
4) ذات و معرفت انسان
صفحه 149
71- انسان کامل یعنی چه؟
1) انسانی که به ذات هستی پی برده است.
*2) انسانی که در فکرکردن به حد کمال رسیده است.
3) انسانی دائماً به یاد خدا باشد و از او کمک بخواهد.
4) گزینه ی 1 و 2 صحیح است.
صفحه 149
72- عقل چگونه نیرویی است؟
1) نیرویی است که توانایی دارد جهان را آنچه که هست، کشف کند.
2) واقعیت جهان را همان طور که است انعکاس دهد.
3) آیینه ای است که می تواند چهره ی جهان را صحیح و درست نشان دهد.
*4) هر سه گزینه صحیح است.
صفحه 149
73- ایمان یعنی چه؟
1) شناخت مبدأ جهان
2) شناخت جریان جهان
3) پذیرفتن حکومت و حکم الهی
*4) گزینه ی 1 و 2 صحیح است.
صفحه 150
74- مکتب عقلیون در مقابل خود چه مکتبهایی را دارد؟
1) مکتب اشراقیون
2) مکتب حسیون
3) مکتب معرفت
*4) گزینه 1 و 2 صحیح است.
صفحه 150

75- این سخن ارزشمند از کیست؟
" خدا دو پیغمبر دارد: یک پیغمبر درونی کع عقل انسان است و یک پیغمبر بیرونی که همان کسانی هستند که مردم را به سوی خدا دعوت می کنند."
1) حضرت علی(ع)
2) امام صادق(ع)
3) امام جواد(ع)
*4) امام کاظم(ع)
صفحه 154

76- ذات انسان چیست؟
1) روح انسان
*2) عقل انسان
3) معرفت انسان
4) عقیده انسان
صفحه 155

77- ایمان به یوم الاخر یعنی چه؟
1) ایمان به جهان آخرت
2) معاد
3) شناخت معاد
*4) همه ی موارد
صفحه 156

78- سلسله اصول فکری و اعتقادی که حزب کمونیزم، بر مبنای آن قرار دارد کدام است؟
1) رئالیسم
2) سوسیالیسم
*3) ماتریالیسم
4) ناسیونالیسم
صفحه 160


79- ماتریالیسم یعنی چه؟
1) واقع گرایی
*2) مادی گرایی
3) میهن پرستی
4) هیچ کدام
صفحه 160
80- انسان نیمه کامل....... است.
*1) اسلام
2) دین
3) جامعه
4) هیچ کدام
صفحه 167
81- حقیقت انسان چیست؟
1) عقل انسان
*2) دل انسان
3) منطق انسان
4) اعتقادات انسان
صفحه 173
82- نهایت راه عارف رسیدن به چه چیزی است؟
1) رسیدن به کمال
*2) رسیدن به ذات حق
3) رسیدن به عشق الهی
4) خشنودکردن خدا از خودش
صفحه 175
83- علم افاضی یعنی چه؟
*1) علمی که از درون می جوشد.
2) علمی که بر پایه ی فریضه ای زده شود.
3) علمی که نسبت به سایر علوم بیان واضح تری دارد.
4) گزینه 1 و 2 صحیح است.
صفحه 179

84- در عرفان کدام موارد زیر تحقیر شده است؟
*1) علم و عقل
2) حکمت و معرفت
3) درون گرایی
4) قدرت
صفحه 186
85- در عرفان مکتبی، به ترتیب جهان و دل را چه می نامند؟
1) عالم کبیر و عالم صغیر
*2) عالم صغیر و عالم کبیر
3) عالم کبیر و عالم درون گرایی
4) عالم کبیر و عالم الهی
صفحه 198
86- رابطه ی انسان و طبیعت در حد اعلا چگونه است؟
*1) ضد یکدیگر
2) برابر یکدیگر
3) کنار یکدیگر
4) هیچ کدام
صفحه 204
87- انسان کامل قرآن کیست؟
*1) انسان جامعه گرا
2) انسان واقع گرا
3) انسان درونی گرا
4) انسان منطقی
صفحه 213
88- این سخن از کیست؟ "خطرناک ترین دشمنان تو همان نفس خودت است که در میان دو پهلویت قرار گرفته است."
1) حضرت علی(ع)
*2) پیامبر اکرم(ص)
3) امام صادق(ع)
4) امام هادی(ع)
89- کارهای انسان چند قسم است؟
1) 2 قسم
2) 4 قسم
*3) 3 ستم
4) هیچ کدام
صفحه 218
90- "به خودکش" یعنی چه؟
1) خواهان مال دنیا است
*2) خواستن همه چیز برای خود
3) دارای قدرت کشش
4) گزینه ی 1 و 2 صحیح است.
صفحه 219
91- این شعر مولوی: "در شجاعت شیر ربا نیستی در مروت خود که داند کیستی" درمورد کدام خصوصیت حضرت علی(ع) صحبت می کند؟
1) شجاعت
*2) مردانگی
3) مهربانی و عطوفت
4) گزینه 1 و 3 صحیح است.
صفحه 116
92- گوهر انسان چیست؟
1) حکمت
2) شجاعت
*3) عقل
4) علم
صفحه 121
93- مقصود از حکمت چیست؟
1) عقل و دانش
2) علم
3) فلسفه
*4) دریافت کلی صحیح از مجموعه هستی صفحه 121
94- انسان کامل به عقیده فلاسفه چگونه انسانی است؟
*1) انسانی که عقلش به کمال رسیده است.
2) انسانی که دارای حکمت است.
3) بتواند به تنهایی درباره خود تصمیم بگیرد.
4) هیچ کدام
صفحه 123
95- به نظر فلاسفه انسان دارای 2 حکمت است. آن دو کدامند؟
1) حکمت نظری- حکمت علمی
2) حکمت علمی- حکمت عقلی
*3) حکمت نظری- حکمت علمی
4) هیچ کدام
صفحه 123
96- یکی از بهترین فصلها و بخشهای ادبیات ما چیست؟
*1) بخش مناظره عقل و عشق
2) بخش داستانهای حماسی
3) بخش مکتب عقل و مکتب حکمت
4) بخش تمثیل درمورد انسان
صفحه 125
97- عقل مثل کدام یک از اعضای بدن، یک ابزار است؟
1) قلب
2) دهان
3) گوش
*4) چشم
صفحه 125
98- ذات و جوهر انسان چیست؟
1) عقل
2) غیرت
*3) روح انسان
4) هیچ کدام
صفحه 125


99- گروهی از مردم یونان قدیم که به سوفسطائیان مشهور بودند، در واقع به چه اصلی رسیده بودند؟
1) ضعف دربرابر قدرت قرار دارد
2) قدرت برابر است با ناحقی
*3) حق یعنی زور
4) زور مساوی است با ظلم
صفحه 126
100- تنازع بقا یعنی چه؟
1) حق
2) دفاع از خود
3) تلاش برای زندگی کردن
*4) گزینه 1 و 2 صحیح است.
صفحه 128
101- جهاد و حیات ازنظر قرآن یعنی چه؟
*1) حق پرستی
2) عقیده
3) جهاد در راه عقیده
4) حقیقت
صفحه 130
102- (حسن) تقصص قرآن کدام است؟
1) داستان حضرت ابراهیم(ع)
*2) داستان حضرت یوسف(ع)
3) داستان حضرت یونس(ع)
4) داستان حضرت موسی(ع)
صفحه 134
103- مکتب دیگری که درمورد انسان کامل وجود دارد چیست؟
1) مکتب دانش و حکمت
2) مکتب معرفت
3) مکتب محبت
*4) گزینه 2 و 3 صحیح است.
صفحه 137
104- از دیدگاه مکتب اگزیستانسیالیسم انسان کامل چگونه انسانی است؟
*1) انسانی متعهد
2) انسان که خود را شناخته و برخود مسلط است.
3) انسانی که از ضعفهای خود آگاه شود.
4) انسانی است که باید حکیم باشد.
صفحه 140
105- لازمه آزادی در مکتب اگزیستانسیالیسم چه می باشد؟
1) داشتن قدرت و زور
*2) حالت پرخاشگری و عصیانگری
3) استفاده از قدرت تفکر و اندیشه
4) هیچ کدام
صفحه 140
106- مکتبی که بیش از حد به مکتب قدرت نزدیک است، چیست؟
1) مکتب عقل
2) مکتب معرفت
*3) مکتب برخورداری
4) مکتب ضعف
صفحه 140
107- یکی از مظاهر کمال انسان چیست؟
1) برطرف کردن نقطه ضعف
*2) طرز مواجهه انسان با مرگ
3) شناختن خود
4) گزینه 1 و 3 صحیح است.
صفحه 141

108- مرگی که در راه انجام مسئولیت فرا رسد، برای انسان چیست؟
1) شهادت
2) فداکاری
*3) سعادت
4) رسیده به خدا
صفحه 142
109- به نظر فلاسفه قدیم, اساساً جوهر انسان چیست؟
*1) عقل انسان
2) غیرت انسان
3) دین و آیین
4) اندیشه انسان
صفحه 149
110- شخصیت واقعی انسان چیست؟
1) بدن انسان
2) قواء استعدادهای روحی و روانی
*3) همان نیرویی است که فکرکننده است.
4) ذات و معرفت انسان
صفحه 149
111- انسان کامل یعنی:
1) انسانی که به ذات هستی پی برده است.
*2) انسانی که در فکرکردن به حد کمال رسیده است.
3) انسانی که دائماً به یاد خدا باشد و از او کمک بخواهد.
4) گزینه 1 و 2 صحیح است.
صفحه 149
112- عقل چگونه نیرویی است؟
1) نیرویی است که توانایی دارد جهان را آنچه که هست، کشف کند.
2) واقعیت جهان را همان طور که است انعکاس دهد.
3) آیینه ای است که می تواند چهره جهان را صحیح و درست نشان دهد.
*4) هر سه گزینه صحیح است.
صفحه 149

113- ایمان یعنی چه؟
1) شناخت مبدأ جهان
2) شناخت جریان جهان
3) پذیرفتن حکومت و حکم الهی
*4) گزینه 1 و 2 صحیح است.
صفحه 150
114- مکتب عقلیون در مقابل خود چه مکتب ایی را دارد؟
1) مکتب اشراقیون
2) مکتب حسیون
3) مکتب معرفت
*4) گزینه 1 و 2 صحیح است.
صفحه 150
115- این سخن ارزشمند از کیست؟
"خدا ؟ و پیغمبر دارد: یک پیغمبر درونی که عقل انسان است و یک پیغمبر درونی که همان کسانی هستند که مردم را به سوی خدا دعوت می کنند."
1)حضرت علی(ع)
2)امام صادق(ع)
3) امام جواد(ع)
*4) امام کاظم(ع)
صفحه 154
116- ذات انسان چیست؟
1) روح انسان
*2) عقل انسان
3) معرفت انسان
4) عقیده انسان
صفحه 155
117- ایمان به یوم الاخو یعنی چه؟
1) ایمان به جهان آخرت
2) معاد
3) شناخت معاد
*4) همه موارد
صفحه 156
118- سلسله اصول فکری و اعتقادی که خوب کمونیزم، برمبنای آن قرار دارد کدام است؟
1) رئالیسم
2) سوسیالیسم
*3) ماتریالیسم
4) ناسیونالیسم
صفحه 160
119- ماتریالیسم یعنی چه؟
1) واقع گرایی
*2) مادی گرایی
3) میهن پرستی
4) هیچ کدام
صفحه 160
120- انسان نیمه کامل..........است.
*1) اسلام
2) دین
3) جامعه
4) هیچ کدام
صفحه 167
121- حقیقت انسان چیست؟
1) عقل انسان
*2) دل انسان
3) منطق انسان
4) اعتقادات انسان
صفحه 173
122- نهایت راه عارف رسیدن به چه چیزی است؟
1) رسیدن به کمال
*2) رسیدن به ذات حق
3) رسیدن به عشق الهی
4) خشنودکردن خدا از خودش
صفحه 175
123- علم فاضی یعنی چه؟
*1) علمی که از درون می جوشد.
2) علمی که برپایه فرضیه ای زده شود.
3) علمی که نسبت به سایر علوم بیان واقع تری دارد.
4) کزینه 1 و 2 صحیح است.
صفحه 179
124- در عرفان کدان موارد زیر تحقیر شده است؟
*1) علم و عقل
2) حکمت و معرفت
3) درون گرایی
4) قدرت
صفحه 186
125- در عرفان مکتبی به ترتیب جهان و دل را چه می نامند؟
1) عالم کبیر و عالم صغیر
*2) عالم صغیر و عالم کبیر
3) عالم کبیر و عالم درون گرایی
4) عالم کبیر و عالم الهی
صفحه 198
126- رابطه انسان و طبیعت در حد اعلا چگونه است؟
*1) ضد یکدیگر
2) برابر یکدیگر
3) کنار یکدیگر
4) هیچ کدام
صفحه 204

127- انسان کامل قرآن کیست؟
*1) انسان جامعه گرا
2) انسان واقع گرا
3) انسان درونی گرا
4) انسان منطقی
صفحه 213
128- این سخن از کیست؟
"خطرناک ترین دشمنان تو همان نفس خودت است که درمیان دو پهلویت قرار گرفته است."
2) حضرت علی(ع)
*2) پیامبراکرم(ص)
3) امام صادق(ع)
4) امام هادی (ع)
صفحه 217
129- کارهای انسان چند قسم است؟
1) 2 متم
2) 4 متم
*3) 3 متم
4) هیچ کدام
صفحه 218
130- "به خودکش" یعنی چه؟
1) خواهان مال دنیا است.
*2) خواستن همه چیز برای خود
3) دارای قدرت کشش
4) گزینه 1 و 2 صحیح است.
صفحه 219131- کلمه غازی یعنی چه؟
*1) جنگجو
2) میدان نبرد
3) دشمن
4) جنگ
صفحه 127
132- کدام یک از موارد زیر از موارد مجاهده با نفس است؟
1) مبارزه با نفس اماره
2) ریاضیت کشیدن
3) مبارزه با خود نفس و روان
*4) گزینه 2 و 3 صحیح است.
صفحه 228-229
133- روش ملامتی نقطه مقابل کدام روش زیر است؟
1) روش ریاضت
*2) روش ریاکاری
3) روش مبارزه با نفس اماره
4) گزینه 1 و 2 صحیح است.
صفحه 229
134- کلمه "من" به طور کلی یعنی؟
1) شخصیت
2) قلب و عاطفه
*3) روح
4) غرور و تکبر
صفحه 135
135- پدر عرفان اسلامی چه کسی بود؟
1) بوعلی سینا
*2) محیی الدین عربی
3) شهاب الدین سهروردی
4) مولوی
صفحه 236

136- طبق بیان قرآن کریم بزرگترین باختنها و بزرگترین باختها در قمار چه چیزی است؟
1) فراموش کردن ذکر و یاد خدا
2) غرور و تکبر
3) شرک و بت پرستی
*4) هنگامی که انسان خود را ببازد.
صفحه 237
137- علم وسیله رسیدن انسان به چه چیزی است؟
*1) حقیقت
2) به ذات مقدس خداوند
3) شخصیت
4) رسیدن به کمال
صفحه 249
138- .............. در اسلام یک حقیقت و روح است.
1) شهامت
2) شرافت
3) شهادت
*4) شجاعت
صفحه 265
139- پیامبراکرم(ص) فرمورده است: "دو چیز برای مؤمن سزاوار نیست" آن دو چیز کدام یک از گزینه های زیر است؟
1) حسادت-کفر
2) بخل- حسد
3) ترس- دورویی
*4) بخل- ترس
صفحه 266
140- این سخن ارزشمند از کیست؟ "غیبت به منتهای کوشش یک آدم ناتوان است."
1) پیامبراکرم(ص)
*2) حضرت علی(ع)
3) امام صادق(ع)
4) امام رضا(ع) صفحه 285

141- مکتبی که بیشتر در هندوستان و در آیین مسیحیان رواج داشت، چه بود؟
1) مکتب عرفان
2) مکتب ضعف
3) مکتب برخورداری
*4) مکتب محبت
صفحه 287
142- معنای عاطفه به طور کلی یعنی:
1) مهربانی کردن نسبت به همنوع خود
2) فداکاری نسبت به همنوع
*3) از حق مشروع خود به نفع دیگری استفاده کردن
4) هر سه گزینه صحیح است.
صفحه 295
143- ترک دنیا در مفهوم نهج البلاغه یعنی؟
*1) آزادزیستن از دنیا
2) به سوی خدا نزدیک شدن
3) هایی از هوا و هوس خویش
4) گزینه 1 و 3 صحیح است.
صفحه 312
144- "مالک الرقاب" لقب کدام یک از معصومین است؟
1) امام حسن(ع)
2) پیامبراکرم(ص)
*3) حضرت علی(ع)
4) امام باقر(ع)
صفحه 316
145- در مکتب اگزیستانسیالیسم معیار کمالی انسان و در واقع جوهر انسان و ارزش آن چیست؟
1) همت و اراده
2) حفظ اصالتها
3) داشتن عقلی کامل و فطرتی پاک
*4) آزادی
صفحه 230
146- فلسفه عبادت چیست؟
1) شناختن خود
2) رسیدن به ذات مقدس خداوند
*3) شناختن خدا به منظور شناختن خود
4) راز و نیازکردن با معبود
صفحه 343کتاب: قیام و انقلاب حضرت مهدی(عج) و حماسه حسینی
1- اصل انتظار فرج و امید به غلبه نهایی صالحان؛ از کدام اصل کلی اسلامی دیگر ناشی می شود؟ ص 14
الف) حرمت یأس از روح الله
ب) شفاعت
ج) توسل
د) امامت
2- تفکر دیالکتیکی، همه ارزشهای اجتماعی در طول تاریخ را تابع و وابسته به........می داند. ص 25
الف) بینش طبقه کارگر
ب) ابزار تولید
ج) جایگاه و طبقه اجتماعی
د) مرحله تاریخی
3- براساس بینش انسانی نبرد گروههای انسانی در نهایت ریشه در چه چیزی دارد؟ ص 37
الف) ناسازگاری طبقات اجتماعی
ب) نبرد درونی هر فرد
ج) تضاد منافع اقتصادی
د) درگیری های عقیدتی گروههای انسانی
4- براساس بینش انسانی، خودآگاهی اجتماعی چه نوع ریشه ای دارد؟ ص 38
الف) فطری
ب) طبقاتی
ج) فرهنگی
د) اقتصادی
5- درمورد کدام حکم شرعی، شهید استثناء محسوب می شود؟ ص 69
الف) غسل
ب) دفن
ج) نماز
د) ارث


6- آنها که صرفاً بر مظلومیت اباعلدالله می گریند به امام حسین(ع) به چه دیده ای می نگرند؟
الف) یک شهید
ب) قربانی یک جنایت
ج) یک انسان مقاوم آگاه
د) فدایی اهداف مقدس
7- کدام گزینه بیانگر رابطه روح با بدن در منطق اسلام است؟ ص 95
الف) زندانی و زندان
ب) در چاه افتاده و چاه
ج) دانش آموز و مدرسه
د) ماهی و دریا
8- شهادت ازنظر شخص شهید.............است. ص 98
الف) فاجعه
ب) تلخ اما دوست داشتنی
ج) موفقیت و آرزو
د) امر اجتناب ناپذیر
9- کدام گزینه با گریه در عزاداری متناسب است؟
الف) نشانه تنفر
ب) از دایره خود بیرون آمدن
ج) نوعی درد شخصی
د) نشانه پشیمانی
10- بزرگترین خاصیت شهید...........است.
الف) ترک دنیا
ب) حماسه آفرینی
ج) تقویت ایثار
د) ترویج شعائرکتاب: حماسه حسینی
10- کدام گزینه از معانی لفظ حماسه است؟ ص 14
الف) پاسداری
ب) کشتن
ج) کشته شدن
د) صلابت
11- نیرویی که مانع جذب شدن ملتی در ملت دیگر و یا فردی در فرد دیگر می شود، چیست؟
ص 44
الف) علم
ب) حماسه
ج) شجاعت
د) احساس شخصیت
12- براساس کدام عامل امام حسین(ع) نقش تهاجم دارد؟ ص 140
الف) تقاضای بیعت با یزید
ب) دعوت مردم کوفه از امام(ع)
ج) امر به معروف و نهی از منکر
د) دستور خصوصی برای قیام
13- کدام یک از ابواب زیر در کتب فقهای شیعه، آنچنان که باید موردتوجه قرار نگرفته است؟ ص 219
الف) خمس
ب) صلوه
ج) طهارت
د) امر به معروف و نهی از منکر
14- در مقام تزاحم دو ارزش................... . ص 264
الف) هر دو ارزش ترک می شود.
ب) هر دو ارزش حفظ می شود.
ج) ارزش کوچکتر رها و ارزش بزرگتر حفظ می گردد.
د) ارزش بزرگتر رها و ارش کوچکتر به ناچار حفظ می شود.

15- دعبل خزاعی بیشتر چه بعدی از حادثه کربلا را در اشعارش انعکاس داده است؟ ص 384
الف) عرفانی
ب) رثایی
ج) حماسی
د) جامعیت
16- کدام گزینه، معرف زن در جوامع غربی معاصر است؟ ص 402
الف) شیء گرانبها و بدون نقش
ب) شخص گرانبها و دارای نقش
ج) شخث بی بها و دارای نقش
د) شیء بی بها و دارای نقش
17- دستگاه بی امیه برای توجیه عملکرد خود به ترویج چه نوع تفکری متوسل می شد؟ ص 425
الف) جبرگرایی
ب) مادی گرایی
ج) اخباری گری
د) عقل گرایی افراطی
18- کدام مورد برای اسلام در حکم علت مبقیه است؟ ص 234
الف) نماز
ب) امر به معروف و نهی از منکر
ج) حج
د) انفاق
جاذبه و دافعه علی(ع)
19- مذهب شیعه از چه زمانی پایه گذاری شد؟ ص 40
الف) جنگ صفین و رویارویی با معاویه
ب) مخالفت علی(ع) با جریان سقیفه
ج) به خلافت رسیدن امیرالمؤمنین(ع)
د) حیات رسول اکرم(ص)
20- بنابر مشرب اخلاقی سقراط، انسان باید خود را از چه راهی اصلاح کند؟ ص 70
الف) توجه به زشتیها و رذائل
ب) عشق
ج) عقل
د) انتخاب دوستان بافضیلت
21- محل تربت مقدی امیرالمؤمنین(ع) توسط کدام امام اعلام گشت؟ ص 103
الف) امام زین العابدین(ع)
ب) امام محمدباقر(ع)
ج) امام جعفرصادق(ع)
د) اما موسی بن جعفر(ع)
22- "ناکثین" کدام گروه از دشمنان علی(ع) را دربرمی گیرد؟ ص104
الف) اصحاب جنگ جمل
ب) اصحاب جنگ صفین
ج) اصحاب جنگ نهروان
د) اهل کوفه که در جنگ با معاویه، علی(ع) را همراهی نکردند.
23- روحیه کدام گروه از دشمنان علی(ع) روحیه سیاست، تقلب و نفاق بود؟
الف) اهل کوفه
ب) مارقین
ج) ناکثین
د) قاسطین
24- پیدایش جریان خوارج به کدام واقعه تاریخی باز می گردد؟ ص 107
الف) قتل عثمان
ب) جریان حکمیت
ج) ماجرای ثقیفه
د) جنگ جمل25- امیرالمؤمنین (ع) چه شخصی را برای حکمیت پیشنهاد نمود؟ ص 111
الف) عمروبن عبید
ب) ابوموسی اشعری
ج) عبدالله بن عمر
د) عبدالله بن عباس
26- خوارج در ابتدای پیدایش یک جریان....................... بود. ص 113
الف) سیاسی
ب) نظامی
ج) فقهی
د) اعتقادی
27- وظیفه امر به معروف و نهی از منکر قبل از هر چیز دو شرط اساسی دارد که عبارتنداز:
ص 113
الف) وجود مصلحت، نفی حرج
ب) امکان تأثیر، نفی ضرر
ج) قدرت عمل، قدرت بیان
د) بصیرت در دین، بصیرت در عمل
28- خوارج معتقد به............... درمورد امر به معروف و نهی از منکر بودند. ص 114
الف) اعمال بصیرت
ب) شرط عدم ترتب مفسده
ج) تعبدی بودن
د) شر ط احتمال اثر
29- خوارج خلافت چه کسی را صحیح می دانستند؟ ص 116
الف) عمر
ب) عثمان
ج) علی(ع)
د) معاویه30- چرا علی(ع) با خوارج به جنگ برخاست؟ ص 133
الف) خوارج سعی در فاسدکردن عقاید دیگر مسلمانان داشتند.
ب) امنیت جامعه اسلامی را مختل کرده بودند.
ج) روسیه متحجرانه آنها در جامعه درحال گسترش بود.
د) حکومت علی(ع) را حکومت جور می دانستند.
31- منظور از حکم در آیه شریفه "ان الحکم الا الله" کدام است؟ ص 145
الف) حاکم
ب) حکمیت
ج) حکومت
د) حق قانونگذاری
32- تکفیرکردن دیگران توسط خوارج ناشی از کدام ویژگی آنها بود؟ ص 147
الف) مقدس مابی
ب) غرور و خودبینی
ج) شجاعت
د) تنگ نظری
33- توصیه امام علی(ع) به ابن عباس درمورد شیوه گفتگو با خوارج این بود که با آنان بر چه اساسی سخن بگوید؟ ص 151
الف) آیات قرآن
ب) بخش صحیح سیره خلفا
ج) استدلالهای کاملاً عقلی
د) سنت و سخنان پیامبر(ص)
34- کدام گزینه نادرست است؟ ص 152
الف) امام علی(ع) اصل حکمیت را صحیح نمی دانست.
ب) امام علی(ع) با پیشنهاد سپاه شام یعنی امجام حکمیت مخالف بود.
ج) امام علی(ع) ابوموسی اشعری را برای شورای تحکیم لایق نمی دانست.
د) امام علی(ع) از تن دادن به حکمیت توبه نکرد.35- روح تفکر خوارج چه بود؟ ص 155
الف) عبادت و مقدس مابی
ب) تعبد
ج) انفکاک تعقل از تدین
د) سرسختی و شجاعت
36- کدام مکتب فقهی شیعه براساس انفکاک تعثل از تدین شکل گرفته است؟ ص 157
الف) مکتب اصولی
ب) مکتب حله
ج) مکتب نجف
د) مکتب اخباریگری
نظام حقوق زن در اسلام
37- ضعف جسمانی زن درمقابل نیرومندی جسمانی مرد چگونه جبران می شود؟
الف) وجود ناز و جلوه در زن و نیاز و طلب در مرد
ب) تقویت وضعیت مالی ازطریق مهر
ج) مسئولیت پرداخت نفقه به زن از سوی مرد
د) وجود حق شرط ضمن عقد برای زن
38- در کدام مورد بین ازدواج دائم و موقت، تقاوت وجود ندارد؟
الف) لزوم ریاست مرد بر خانواده
ب) لازم بودن مهر
ج) ارث بردن از یکدیگر
د) پرداخت نفقه از سوی مرد
39- هدف اصلی از ازدواج موقت چیست؟
الف) تسکین غریزه جنسی
ب) تولید نسل
ج) سرپرستی زنان بیوه
د) سرپرستی فرزندان یتیم40- کدام گزینه درست است؟
الف) دختر و پسر در سن بلوغ درصورت رشیدبودن، با اجازه پدر می توانند اموال خود را نگهداری نمایند.
ب) دختر بالغ و رشید می تواند معامله نماید، اما با نظارت پدر یا شوهر.
ج) ازدواج دختر و پسر در اولین مرتبه نیازمند به اجازه پدر است.
د) دختر اگر یک بار ازدواج کند و اکنون بیوه باشد، برای ازدواج نیازمند اجازه پدر نیست.
41- قرآن کریم در داستان آدم و حوا، و خوردن از شجره ممنوعه، چه کسی را مسئول می داند؟
الف) آدم
ب) حوا
ج) هر دو
د) هیچکدام
42- کدام شخصیت زن در قرآن مورد تمجید قرار گرفته است؟
الف) همسر حضرت نوح(ع)
ب) همسر حضرت لوط(ع)
ج) همسر فرعون
د) هر سه
43- یگانه مرجع صلاحیت دار برای شناسایی حقوق واقعی انسانها کیست؟
الف) کتاب خلقت
ب) اعلامیه جهانی حقوق بشر
ج) فلسفه اسلامی
د) فقه اسلامی
44- کدام گزینه معرف واقعی پیوند زوجین و پایه وحدت آنها است؟
الف) مودت و رحمت
ب) رحمت و شهوت
ج) حودت و شهوت
د) مودت و رحمت و شهوت45- در قرآن کریم، مهر با چه واژ ه ای مطرح شده است؟
الف) صدقه
ب) مهر
ج) هدیه
د) عطیه
46- کدام گزینه، بیانگر فلسفه پرداخت مهر از سوی مرد به زن است؟
الف) مالی است که درمقابل ضعف حقوق اقتصادی زن به او می رسد.
ب) هدیه ای است که دربرابر کهیزیه به زن پرداخت می شود.
ج) در ازای کار زن در خانه شوهر به او پرداخت می شود.
د) نشانه صداقت علاقه مرد به زن است.
47- کدام گزینه از دلایل دوبرابربودن سهم الارث مرد نسبت به زن در اسلام به شمار نمی رود؟
الف) توان کمتر زن در تولید و کسب ثروت
ب) تعهدات کمتر زن در پرداخت دیه
ج) نصف بودن سهم الارث زن توسط مهر و نفقه جبران می شود.
د) عدم تعهد زنان به سربازی
48- کدام گزینه زیر، عدم ممنوعیت طلاق در اسلام را توضیح می دهد؟
الف) خانواده یک نهاد قراردادی است.
ب) خانواده بک نهاد طبیعی است.
ج) زن و شوهر قبل از هر پیز همکار یکدیگرند.
د) حفظ سلامت روانی فرزندان لازم است.
49- اسلام چه راهی را برای اینکه طلاق منجر به آوارگی زن نشود، پیش بینی کرده است؟
الف) تملک نصف داراییهای شوهر توسط زن
ب) لزوم پرداخت نفقه به زن توسط مرد
ج) پرداخت مهر به زن
د) استقلال اقتصادی زن و عدم لزوم کار مجانی در خانه شوهر
50- پیش بینی جریمه برای طلاق راه حل مناسبی.........زیرا............ .
الف) است- طلاق در اسلام منفور است.
ب) است- طلاق علاوه بر زن به جامعه نیز آسیب می رساند.
ج) نیست- اعمال زور برای ثبات بنیان خانوادگی کارآمد نیست.
د) نیست- پرداخت آن برای مردان دشوار نیست.
51- کدام گزینه طبیعی ارین شکل ازدواج است؟
الف) تک همسری
ب) چند همسری
ج) تعدد زوجات
د) هر سه گزینه
52- اشتباه در نسب، اشکال عمده کدام شکل از زناشویی است؟
الف) تک همسری
ب) چند شوهری
ج) تعدد زوجات
د) هر سه گزینه
53- کدام حکم جزء مختصات فقه جعفری است؟
الف) تعدد زوجات
ب) ازدواج موقت
ج) ملزم بودن مرد به پرداخت نفقه
د) استقلال اقتصادی زن
اخلاق جنسی و پاسخهای استاد
54- کدام گزینه در باب عقاید کلیسا نادرست است؟
الف) ازدواج به نیت تولیدمثل جایز است.
ب) علت جواز ازدواج جلوگیری از فساد است.
ج) ازدواج با نیت تولید نسل پلید نیست.
د) راه کسب تقوا، اجتناب از ازدواج می باشد.55- ازنظر اسلام، روابط جنسی را چه چیزی محدود می کند؟
الف) آزادی دیگران
ب) ارضای غریزه جنسی
ج) مصالح اجتماعی حاضر یا نسل آینده
د) بیماری و ناتوانی
56- درگذشته در غرب، پلید دانستن غریزه جنسی را به چه چیزی نسبت می داده اند؟
الف) دین
ب) علم
ج) فلسفه
د) اسطوره های یونان
57- ازنظر ویل دورانت ریشه اخلاق چیست؟
الف) طبیعت
ب) دین
ج) ترس
د) پیشامدهای تاریخی تلخ
58- .................. از آن نظر قابل عمل نیست که رابطه نسلی را میان پدران و فرزندان قطع می کنند.
الف) ریاضت جنسی
ب) اخلاق نوین جنسی
ج) اخلاق کهن جنسی
د) کمونیسم جنسی
59- ازجمله اصول اخلاق نوین جنسی این است که آزادی را جز............ نمی تواند محدود نماید.
الف) آزادی دیگران
ب) عدالت
ج) مصالح عالیه انسان
د) قانون
60- ازنظر اسلام، فلسفه تحریم نظر بازی و حرمت خودآرایی زن برای بیگانه چیست؟
الف) ریاضت سازنده
ب) تحکیم روابط زناشویی زوجین
ج) عدم ایجاد اختلال در محیط اجتماع و کار
د) ترغیب به ازدواج
61- چرا در غرب نتایج عملی توجه به اصل زیانباربودن و سرکوب کردن غرایز به آشفتگی غرایز منجر می گردد؟
الف) تفسیر نادرست از این اصل
ب) اشتباه در تعیین مصادیق غرایز
ج) تعمیم نادرست این اصل
د) غیرعملی و بی پایه بودن این اصل
62- در قرآن کریم از پیوند زوجیت با چه عنوانی یاد شده است؟
الف) عشق
ب) محبت
ج) مودت
د) عطوفت
63- کدام یک از گرایشهای انسانی زیر اشباع پذیر است؟
الف) غریزه جنسی
ب) قدرت طلبی
ج) پول پرستی
د) خوردن و آشامیدن
64- درمورد عشق ازنظر فرهنگ غربی و شرقی در چه زمینه ای اتفاق نظر وجود دارد؟
الف) مبنا و ریشه
ب) کیفیت
ج) آثار
د) قابل ستایش بودن65- کدام گزینه با دیدگاه اسلام درمورد زن منطبق نیست؟
الف) رعایت عفاف
ب) رعایت حریم
ج) پرده نشینی
د) عدم اختلاط
66- واژه "تکلیف" از ماده "کلفت" است که مفهوم.............. دارد.
الف) اطاعت
ب) مشقت
ج) اجبار
د) وجوب
67- در باب حجیت خبر واحد مناط چیست؟
الف) عدالت
ب) مذهب
ج) شهرت
د) وثوق
68- در باب حجیت خبر واحد مناط چیست؟
الف) عدالت
ب) مذهب
ج) شهرت
د) وثوق
69- وظیفه اول زن چیست؟
الف) خانه داری
ب) مادری
ج) گزینه الف و ب
د) هیچ کدام
70- کدام گزینه صحیح است؟
الف) حجاب در شریعت یهود وجود نداشته است.
ب) حجاب در شریعت یهود آسانتر از حجاب در اسلام است.
ج) حجاب در شریعت یهود مانند حجاب در اسلام است.
د) حجاب در شریعت یهود سخت تر از حجاب در اسلام است.
71- ریشه اصلی وجود تناقضها در روایات به................. بر می گردد.
الف) راویان
ب) ائمه اطهار(ع)
ج) تکامل دین
د) تبدیل دین
مسئله حجاب
72- در چه شرایطی جهاد بر زنان واجب می شود؟
الف) وقتی که شهر و حوزه مسلمین مورد حمله واقع شود و جنبه صددرصد دفاعی بگیرد.
ب) وقتی تعداد مردان کمتر از زنان باشد جهاد بر زنان واجب می شود.
ج) وقتی مردی برای دفاع وجود نداشته باشد و شهادت آنان باعث کمبود نیروی دفاع اسلام شود.
د) وقتی کودکان مورد حمله دشمن قرار بگیرند.
73- آیا غیرت پیمان حسادت است؟
الف) بله غیرت پیمان حسادت است و فقط یک تغییر اسمی است.
ب) بله حسادت و غیرت دو صفت مشابهندو هر دو از یک ریشه اند.
ج) خیر ریشه حسادت خودخواهی و از غرایز و احساسات شخص است ولی غیرت یک حسن اجتماعی است.
د) خیر حسادت زیاده خواهی است و غیرت یک حس خودخواهی مخصوص مردان است.

73- اسلام تا چه حدودی طرفدار دور نگه داشتن زنان از مردان است؟
الف) تا حدی که منجر به حرج و فلج نشود.
ب) حدود خاصی قائل نیست.
ج) تا حدی که به آزادی آنان لطمه نزند.
د) تا بالاترین حد پیشرفت اجتماعی زن و مرد.

74- تفاوت کلمه بصر و عین در چیست؟
الف) چشم، دیده
ب) دانستن، شبیه
ج) دیده، چشم
د) دانا، مشابه
75- علت نادرست بودن سخن زیر چیست؟
"حجاب میان مسلنانان عادتی است که از ایرانیان پس از مسلمان شدنشان به سایر مسلمانان سرایت کرد."
الف) زیرا قبل از اینکه ایرانیان مسلمان شوند آیات مربوط به حجاب نازل شد.
ب) زیرا قبل از اسلام حجاب وجود داشت.
ج) زیرا قبل از اسلام حجاب وجود نداشت.
د) زیرا آیات حجاب بعد از مسلمان شدن ایرانیان نازل شد.
76- علت پیداشدن حجاب در اسلام چیست؟
الف) میل به ریاضت و رهبانیت
ب) عدم امنیت و عدالت اجتماعی
ج) تسلط مرد بر زن و استثمار نیروی وی در جهت منافع اقتصادی مرد
د) هیچکدام.
77- علت تمایل بشر به ریاضت و رهبانیت چیست؟
الف) برای وصول به حقیقت
ب) محرومیت و شکست در موفقیتهای مادی مخصوصاً شکست در عشق
ج) افراد در خوشگذرانی و کامجویی
د) هر سه مورد صحیح است.78- حدیث از کدامیک از ائمه است:"خداوند زیباست و دوست می دارد که بنده ای خود را بیاراید و زیبا نماید و برعکس فقر را و تظاهر به فقر را دشمن می دارد."
الف) پیغمبراکرم(ص)
ب) امام صادق(ع)
ج) حضرت موسی بن جعفر(ع)
د) امیرالمؤمینن(ع)
79- چرا پوشیدن جامه سفید مستحب است؟
الف) به خاطر زیبایی
ب) به دلیل پاکیزگی زیرا لباس سفید چرک را بهتر نمایان می سازد.
ج) چون پوشیدن رنگهای دیگر روح را شاد نمی کند.
د) موارد الف و ب صحیح است.
80- نظر اسلام راجع به شیردادن زنان چیست؟
الف) در شیردادن به طفل مادر او اولیت دارد.
ب) اولیت مادر موجب سقوط حق اجرت او نیست.
ج) دایه می تواند با اجرت کمتری از مادر طفل او را شیر دهد.
د) همه موارد صحیح است.
81- نظر اسلام درمورد کار زن چیست؟
الف) کار زن و درآمدش متعلق به خود اوست.
ب) در کارهای منزل اگر زن نخواهد، مرد حق ندارد او را مجبور کند.
ج) چون زن از وقت شوهر و فرزندانش کم می کند و کار در بیرون از منزل ر ا انجام می دهد حقوقش نیز متعلق به آنان است.
د) موارد الف و ب صحیح است.
82- پوشش زن در اسلام این است که:
الف) زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند.
ب) به جلوه گری و خودنمایی نپردازد.
ج) از خانه بیرون نرود.
د) الف و ب صحیح است.


83- فلسفه پوشش در اسلام چیست؟
الف) آرامش روانی و ارزش و احترام به زن
ب) استواری اجتماع
ج) سوءاستفاده های مردان از او
د) موارد الف و ب
84- درمورد غریزه جنسی در برخی غرایز دیگر برداشتن قیود:
الف) عشق به مفهوم واقعی را می میراند.
ب) طبیعت را هرزه و بی بند و بار می کند.
ج) ایجاد عشق و احساسات واقعی می نماید.
د) الف و ب صحیح است.
85- دستور استیذان به چه کسانی مربوط می شود؟
الف) همه
ب) مردان
ج) زنان
د) نامحرمان
86- مقصود از "یغضوا من ابصارهم" چیست؟
الف) خیره نگاه نکنید.
ب) ترک نظر
ج) ترک نظر به عورت
د) خوابانیدن چشمها در هنگام مقابله با دشمن
87- فلسفه گشادن صورت در زمان احرام چیست؟
الف) گرم بودن هوای عربستان
ب) چون در زمان انجام مناسک حج حفط حجاب مشکل است.
ج) اینکه محرم از تأثیر گرما و سرما رنج ببرد.
د) هیچکدام
88- چه دستوری در حجاب زنان پیغمبر بود که درباره بقیه زنان نبود؟
الف) در خانه های خویش بمانید، با وقار باشید و بع از پیامبر ازدواج نکنید.
ب) هرگز خود را در جمع بانوان نیز آراسته نکنید.
ج) موارد الف و ب صحیح است.
د) فرقی بین حجاب زنان پیغمبر با سایر زنان وجود نداشت.
89- استاد مطهری چه مجازاتی را برای افرادی که در کوچه و خیابان مزاحم زنان می شوند لازم می دانند؟
الف) حداقل تبعید از جامعه اسلامی
ب) باید با آنان صحبت کرد و آنان را هدایت کرد.
ج) مجازاتهای سخت و شدیدی مثل اعدام
د) تراشیدن سر
90- در کدام مورد مرد می تواند حتی بانظر تلذذ به زن نامحرم نگاه کند؟
الف) نگاه به بدن مرده
ب) به زن بازنشسته
ج) به قصد ازدواج
د) بعد از طلاق
91- اسلام با کدام مورد مخالف است؟
الف) با شرکت زن در مجامع ولو با حفظ حریم
ب) با اختلاط
ج) با شرکت زن در کوچه و معبر
د) با حریم
92- عقیده استاد مطهری درباره کتمان حقایق اسلامی چیست؟
الف) درمواردی بدون اشکال است.
ب) اشکال دارد.
ج) مستحب است.
د) حرام است.93- به نظر استاد در چه صورتی زنان شخصیت واقعی خود را باز می یابند و به نام آزادی مورد سوءاستفاده مردان قرار نمی گیرند؟
الف) فعالیتهای اساسی و اصولی در منزل
ب) ایجاد واحدهای اختصاصی برای زنان درزمینه های فرهنگی، بهداشتی و اجتماعی
ج) ایجاد فعالیتهای مختلط همان طور که ملل غربی عمل می کنند.
د) رسیدگی به امور خانه و تربیت اطفال.
94- دست دادن زن و مرد اجنبی:
الف) حرام است.
ب) اگر تلذذ و زیبه نباشد با وجود دستکش ایرادی ندارد.
ج) به طور کلی اشکالی ندارد.
د) مکروه است.
95- دروغ گفتن به نفع .................
الف) جایز است
ب) به هیچ وجه جایز نیست.
ج) در بعضی موارد جایز است.
د) اگر دروغ کوچکی باشد جایز است.
96- در چه صورتی زن و مرد دارای حقوق مساوی هستند؟
الف) در حقوق انسانی است.
ب) در تکالیف محوله است.
ج) در وظایف آنهاست.
د) در توانمندی های آنان است.
97- فلسفه پوشش اسلامی
الف) جنبه روانی دارد.
ب) جنبه خانوادگی دارد.
ج) جنبه اجتماعی دارد.
د) هر سه خمورد صحیح است.98- برای آرامش غریزه چه چیزی لازم است؟
الف) ارضاء غریزه در حد حاجت طبیعی
ب) جلوگیری از تحریک و تهییج آن
ج) سرکوب غرایز
د) مورد 1 و 2 صحیح است.
99- ترس از خدا یعنی چه؟ چرا و چگونه؟
الف) یعنی ترس از خشم خدا
ب) ترس از عاقبت کار
ج) ترس از قانون عدل الهی و عقوبت گناه
د) معنایی ندارد چون خدا مهربان است.
100- شرط اصلی وصول انسان به کمالاتی که بالقوه دارد چیست؟
الف) ایمان
ب) تقوا
ج) عمل صالح
د) کوشش در راه خدا
101- درمورد شباهت و تفاوت انسان با حیوانات کدام گزینه صحیح است؟
الف) انسان اساساً با حیوانات دارای وجوه مشترک نیست.
ب) انسان تنها در ناحیه ادراک و کشف خود و جهان متفاوت است.
ج) حیوان هم به نحوی سرنوشت نهایی خویش را می سازد.
د) انسان تحت تأثیر جاذبه هایی قرار دارد که بر حیوان نیز مؤثر است.
102- انسان پاره ای از کارها را صرفاً تحت تأثیر عواطف اخلاقی و از آن جهت انجام می دهد که معتقد است................. چنین حکم می کند.
الف) ایمان به خدا
ب) تقوای دینی
ج) انسانیت
د) حس پرستش103- کدام گزینه نادرست است.
الف) هرجا که بشر وجود داشته است نیایش و پرستش هم وجود داشته است.
ب) پیاکبران پرستش را نیاوردند و ابتکار نکردند.
ج) پرستش موجودات خاکی و سماوی و سپس پرستش خدای یگانه بیانگر روند روبه تکامل انسان است.
د) پیامبران بودند که انسان را از پرستش غیر ذات یگانه برحذر داشتند.
104- قهرمانهای افسانه ای ساختن از پهلوانان و یا دانشمندان و یا رجال دینی معلول چه حسی در انسان، است؟
الف) زیبایی دوستی
ب) تخیل و خلاقیت
ج) اخلاقی
د) تقدیس
105- کدام آزادی از انواع آزادیها باارزش تر است؟
الف) آزادی اجتماعی
ب) آزادی معنوی
ج) آزادی فکر
د) آزادی اراده
106- چه عاملی انسان را شایسته تکلیف نموده است؟
الف) برخوردای از عقل
ب) دارابودن آزادی
ج) توانایی حکومت بر امیال
د) بهره مندی از اراده
107- غایت و هدف تربیت اسلامی چیست؟
الف) عدالت اجتماعی
ب) اعتدال درونی
ج) توانایی حکومت بر امیال
د) آزادی معنوی


108- تکلیف "بمالایطاق" ناظر به فقدان کدام شرط از شرایط تکلیف است؟
الف) بلوغ
ب) عقل
ج) اطلاع
د) توانایی
109-آیه لایکنف الله نفساً الا وسعها ناظر به کدام شرط از شرایط تکلیف است؟
الف) بلوغ
ب) اختیار
ج) اطلاع
د) توانایی
110- در راس فطریات و ارزشهای انسانی کدام ارزش قرار دارد؟
الف) حقیقت جویی
ب) زیبادوستی
ج) ایمان
د) خیر اخلاقی
111- نقش حیوان در ساختن آینده خود................... .
الف) آگاهانه است اما آزادانه نیست.
ب) هم آگاهانه است و هم آزادانه
ج) نه آگاهانه است و نه آزادانه
د) آزادانه است اما آگاهانه نیست.


آزمون مرحله: اول
نام كتاب: انسان در قرآن
موضوع: حقوق زن
تعداد سئوال: 30


1- آيات 8 و9 سورة شمس: «سوگند به نفس انسان و اعتدال آن كه ناپاكي‌ها و پاكي‌ها را به او الهام كرد.» ‌بيانگر برخورداري انسان ازكدام ويژگي نيست؟
الف- وجدان اخلاقي ب- فطرت ج- اختيار و آزادي د- گرايش به كمال مطلق
2- شرط اصلي وصول انسان به كمالاتي كه بالقوه دارد چيست؟
الف- ايمان ب- تقوا ج- عمل صالح د- كوشش در راه خدا
3- مدح و ذمّي كه در قرآن نسبت به انسان آمده است مربوط است به اينكه:
الف- انسان هنوز به كمال خود دست نيافته ولي در حال تكامل است.
ب- انسان يك موجود دوسرشتي است، نيمي از سرشتش ستودني است و نيمي ديگر نكوهيدني.
ج- انسان دوگونه است، باايمان و بدون ايمان.
د- هر سه گزينه صحيح است.
4- در مورد شباهت و تفاوت انسان با حيوانات كدام گزينه صحيح است؟
الف- انسان اساساً با حيوانات داراي وجوه مشترك نيست. ب- انسان تنها در ناحيه ادراك و كشف خود و جهان متفاوت است.
ج- حيوان هم به نحوي سرنوشت نهايي خويش را مي‌سازد. د- انسان تحت تأثير جاذبه‌هايي قرار دارد كه بر حيوان نيز مؤثر است.
5- انسان پاره‌اي از كارها را صرفاً تحت تأثير عواطف اخلاقي و از آن جهت انجام مي‌دهد كه معتقد است ............ چنين حكم مي‌كند.
الف- ايمان به خدا ب- تقواي ديني ج- انسانيت د- حس پرستش
6- كدام گزينه نادرست است؟
الف- هر جا كه بشر وجود داشته است نيايش و پرستش هم وجود داشته است.
ب- پيامبران پرستش را نياوردند و ابتكار نكردند.
ج- پرستش موجودات خاكي و سماوي و سپس پرستش خداي يگانه بيانگر روند رو به تكامل انسان است.
د- پيامبران بودند كه انسان را از پرستش غير ذات يگانه بر حذر داشتند.
7- قهرمانهاي افسانه‌اي ساختن از پهلوانان و يا دانشمندان و يا رجال ديني معلول چه حسي در انسان، است؟
الف- زيبايي دوستي ب- تخيل و خلاقيت ج- اخلاقي د- تقديس
8- در تكميل جمله زيركدام گزينه نادرست است؟
عبادت و پرستش............
الف- نشان دهنده«امكان»‌ بيرون رفتن از « مرز امور مادي»‌است. ب- بيانگر ميل به پيوستن به افق بالاتر است.
ج- اثبات كننده محدوديت وجود انسان است. د – گاه در وجود انسان به خاموشي مي‌گرايد.
9- كدام آزادي از انواع آزادي‌ها با ارزش‌تر است؟
الف – آزادي اجتماعي ب- آزادي معنوي ج- آزادي فكر د- آزادي اراده
10- به واسطه اينكه انسان مجهز به نيروي............ و................ است؛ مي‌تواند بر همه ميل‌ها حكومت ‌كند.
الف- عقل و آزادي ب- عقل و اراده ج- آزادي و اراده د- آزادي و تسلط يابي
11- چه عاملي انسان را شايسته تكليف نموده است؟
الف- برخورداري از عقل ب- دارا بودن آزادي ج- ناتواني حكومت بر اميال د- بهره مندي از اراده
12- غايت و هدف تربيت اسلامي چيست؟
الف- عدالت اجتماعي ب- اعتدال دروني ج- آزادي اجتماعي د- آزادي معنوي
13- قرآن مي‌كوشد كه انسان «خود» ‌را كشف كند. «خود» همان چيزي است كه ................ ناميده مي‌شود.
الف- روح الهي ب- باطن آدمي ج- استعدادهاي آدمي د- ارزش‌هاي انساني
14- تكليف «بمالايطاق» ناظر به فقدان كدام شرط از شرايط تكليف است؟
الف- بلوغ ب- عقل ج- اطلاع د- توانايي
15- كدام نوع خودآگاهي است كه دغدغه سرنوشت را در انسان به وجود مي‌آورد؟
الف- طبقاتي ب- ملي ج- جهاني د- علمي
16- صحيح‌ترين گزينه را انتخاب كنيد.
آيه « لايكلف الله نفساً الّا وسعها»‌ ناظر به كدام شرط از شرايط تكليف است؟
الف- بلوغ ب- اختيار ج- اطلاع د- توانايي
17- كدام گزينه صحيح است؟
الف- بلوغ هم شرط تكليف است هم شرط صحت. ب- رشد نه شرط صحت است و نه شرط تكليف.
ج- آگاهي شرط تكليف است نه شرط صحت . د- اساساً شرط تكليف همان شرط صحت است.
18- موضوع اصلي اين روايت كدام است؟ « عَجِبْتُ لِمَن يَنْشِدُ ضالتَّهُ كيفَ‌ لا يَنْشِدُ نَفْسَهُ»
الف- خودشناسي ب- خداشناسي ج- مبارزه با هواي نفس د- ضلالت و گمراهي
19- كدام گزينه نادرست است؟
انسان بالذات، خودآگاه است يعني...........
الف- جوهر ذات انسان، آگاهي است. ب- ابتدا كه «من»‌انسان تكون مي‌يابد، در مرحله بعد، انسان به اين «من» آگاهي مي‌يابد.
ج- من واقعيتي است كه عين آگاهي به خودش است. د- انسان به خود، به نحو علم حضوري آگاه است.
20- تلاش براي فهم ماهيت و حقيقت «خود» از حيث ارتباط با بدن با كدام نوع از خودآگاهي مرتبط است.
الف- فلسفي ب- علمي ج- انساني د- عرفاني
21- «قبح عقاب بلابيان» ناظر به فقدان كدام شرط از شرايط تكليف است؟
الف- بلوغ ب- عقل ج- اطلاع د- رشد
22- با توجه به تعريف شهيد مطهري از انواع خودآگاهي، اين حديث از اميرالمومنين ناظر به كدام نوع از خودآگاهي است؟
«رحم الله امرءً علم من أين و في اين و إلي أين»
الف- فلسفي ب- جهاني ج- انساني د- هر سه گزينه صحيح است
23- بر اساس ديدگاه ماركسيسم:
الف- انسان نوعي يك موجود انتزاعي است نه عيني. ب- خودآگاهي طبقاتي با خودآگاهي فطري سازگار است.
ج- انسان‌ها هر چند متعلق به يك طبقه باشند اما خودآگاهي‌هاي متفاوت دارند. د- انسان بر طبقه مقدم است.
24- كدام گزينه نادرست است؟
الف- خودآگاهي ملي از مقوله سودآگاهي است. ب- خودآگاهي ملي يعني آگاهي به فرهنگ ملي.
ج- ناسيوناليسم برخودآگاهي ملي مبتني است. د- همچنان كه فرد داراي يك «خود» است، يك قوم و يك ملت نيز داراي يك «خود» ملي است.
25- در رأس فطريات و ارزش‌هاي انساني كدام ارزش قرار دارد؟
الف- حقيقت جويي ب- زيبا دوستي ج- ايمان د- خير اخلاقي
26- در تكميل جمله زيركدام گزينه نادرست است؟
پيامبر هم درد خدا دارد و هم درد خلق خدا، او به ذره ذره جهان عشق مي‌ورزد چرا كه .............
الف- مهر و محبتش، هدف و آرزويش، ميان خدا و خلق تقسيم شده است. ب- همه چيز را از خدا و مظاهر اسماء و صفات خدا مي‌بيند.
ج- عشق اولياي حق به جهان پرتوي از عشق به حق است. د- درد خلقي او منبعث از درد حقي اوست.
27- كدام عامل در ميزان سازندگي انسان نسبت به آينده‌اش در مقايسه با حيوان نقش كمتري دارد؟
الف- وسعت دايره آگاهي ب- وسعت تحرك و جابجايي ج- وسعت دامنه خواست‌ها د- استعداد خودساختگي
28- نقش حيوان در ساختن آينده خود...................
الف- آگاهانه است اما آزادانه نيست ب- هم آگاهانه است و هم آزادانه ج- نه آگاهانه است و نه آزادانه د- آزادانه است اما آگاهانه نيست
29- شرط تكليف عبارت است از:
الف- شرطي كه اگر نباشد، انسان وظيفه و تكليفي ندارد. ب- شرطي كه اگر نباشد انسان تكليف خود را درست انجام نداده است.
ج- شرطي كه اگر نباشد آنچه انسان انجام داده، باطل بايد فرض شود. د- هر سه گزينه
30- حركت دادن انسان‌ها به سوي كمال لايتناهاي الهي از طريق شريعت توسط پيامبر، مربوط به كدام مرحله است؟
الف- سفر از خلق تا حق
ب- سفر در حق با حق
ج- سفر از حق به خلق با حق
د- سفر در خلق با حقموضوع ( 3 ): حقوق زن
نام كتاب: انسان در قرآن


آزمون مرحله: اول
نام كتاب: مسئله شناخت
موضوع: مباحث فلسفي
تعداد سئوال: 50


1- انسان يك رابطه ابتدايي و مستقيم با عالم عين دارد كه همان رابطه ............ است.
الف- احساسي ب- عقلي ج- شهودي د- وحياني
2- تعبير دقيق عبارت «گذر از كميت به كيفيت»‌كه در مورد چگونگي تبديل شناخت احساسي به شناخت منطقي به كار مي‌‌رود چيست؟
الف- عبور از تغييرات كمي به تغييرات كيفي ب- عبور از تغييرات كمي به تغييرات ماهوي
ج-عبور از تغييرات كيفي به تغييرات ماهوي د- عبور از تغييرات ماهوي به تغييرات كيفي
3- نظريه تعالي در مورد رابطه شناخت احساسي با شناخت منطقي از آن كدام شخصيت است؟
الف- ابن سينا ب- ملاصدرا ج- خواجه نصير د- ميرداماد
4- در «خودآگاهي» ............... يكي است.
الف- عامل آگاه و عامل آگاهي ب- عامل آگاه و عامل آگاه شده به او
ج- عامل آگاهي و عامل آگاه شده به او د- عامل آگاه و عامل آگاهي و عامل آگاه شده به او
5- كدام گزينه در مورد شناخت منطقي علمي تجربي درست نيست؟
الف- واجد جنبه تعميم است. ب- حاصل تعميق آگاهي است. ج- از راه تجربه حاصل مي‌گردد. د- براي تبيين تعميم آن نظريه ترجح بلا مرجح ارائه شده است.
6- شناخت آيه‌اي به كدام بعد از شناخت مربوط است؟
الف- انعكاس معاني ب- خودآگاهي ج- تعميم د- تعقلي
7- كدام گزينه از اشكالات مطرح شده بر علماي قديم در مورد تعريف حقيقت نيست؟
الف- بسياري از شناخت‌ها ساخته ذهن ماست. ب- در برخي موارد، واقع معدوم است.
ج- شناخت بايد منطبق برنفس الامر باشد. د – جهان متغير است و ثبات ندارد.
8- كدام گزينه نادرست است؟
الف- در امور جزيي، حقيقت بودن و مفيد بودن دو امر جداگانه هستند. ب- در مسايل كلي، حقيقت بودن و مفيد بودن دو امر جداگانه نيستند.
ج- در امور جزيي ميان حقيقت بودن و مفيد بودن تلازم وجود دارد. د- در امور كلي ميان حقيقت بودن و مفيد بودن تلازم وجود دارد.
9- آنها كه معتقدند مسايل مربوط به الهيات، شناختني نيست. در واقع:
الف – شناخت را معيار شناخت مي‌دانند. ب- مفيد بودن را معيار شناخت مي‌دانند. ج- عمل را معيار شناخت مي‌دانند. د- تعريف را معيار شناخت مي‌دانند.
10- هر انساني بالذات ............... خلق شده است.
الف- رئاليست ب- ايده‌آليست ج- ماترياليست د- ليبراليست
11- مطابق كلام شهيد مطهري در مورد تفكيك ملاك و معيار شناخت كدام گزينه درست نيست؟
الف- نخست بايد معيار شناخت را به دست آوريم تا آنگاه ملاك شناخت را تشخيص دهيم.
ب- سخن در باب ملاك شناخت، سخن درباره مبناي صحيح يا غلط بودن است.
ج- در مسأله ملاك شناخت مي‌خواهيم تعريف شناخت حقيقي را به دست آوريم.
د- در مسأله معيار شناخت،‌ پرسش اين است كه به چه وسيله‌اي بفهميم كه شناخت ما حقيقي است.
12- اختلاف اساسي منطق قديم ارسطويي با منطق جديد بيكني..................
الف- در قبول يا رد تجربه است. ب- در معيار شناخت است. ج- در قبول يا رد قياس است. د- در امكان شناخت است.
13- كدام گزينه جزو‌ اشكالات مطرح شده در مورد «منطق عمل» نيست؟
الف- بسياري از شناخت‌ها را اساساً با معيار عمل نمي‌توان محك زد.
ب- قائلين به منطق عمل در نهايت، شناخت را معيار شناخت قرار مي‌دهند.
ج- صحت فرضيه را عمل نشان مي‌دهد ولي به شرط اينكه روشن شود فرضيه ديگري در كنار آن وجود ندارد.
د- اساساً اقدام به عمل خود ناشي از شناخت است.
14- كدام گزينه از آيه 78 سوره نحل استنباط مي‌شود؟
«واللهُ اخْرجَكُم مِنْ بطونِ اُمَّهاتِكُمْ لا تَعلَمونَ شَيئاً و جَعَلَ لكم السَّمْعَ والْأبْصارُ و الأَفئِدَه»
الف- عمل معيار شناخت است. ب- عمل ملاك شناخت است. ج- عمل كليد شناخت است. د- هر سه گزينه
15- در اين گزاره كه «عمل، كليد شناخت است»‌كدام گزينه درست است؟
الف- منظور از عمل، «عمل عيني» يعني مشاهده و بررسي است. ب- منظور از عمل،‌ «عمل ذهني» است.
ج- منظور از عمل،‌ تفكر و تعقل است. د- هر سه گزينه
16- ......................... به حكم اينكه اصلاً‌ فطرت را مخالف آزادي مي‌داند با هر نوع امر سرشتي مخالف است.
الف- راسيوناليسم ب- اگزيستانسياليسم ج- ماركسيسم د- رئاليسم
17- از منظر قرآن منابع شناخت چيست؟
الف- جامعه، عقل، تاريخ ب- عقل، دل، جامعه، طبيعت، تاريخ
ج- دل، عقل، طبيعت د- عقل، دل، طبيعت، تاريخ
18- به نوع برداشت و تفسير و تحليل هر انسان درباره هستي و انسان و جامعه وتاريخ، چه مي‌گويند؟
الف- جهان بيني ب- حكمت عملي ج- ايدئولوژي د- شناخت
19- پيرهون معتقد است كه شناخت و معرفت غيرممكن است، زيرا و سايل آن – حواس و عقل- مصون از خطا نيستند؛ جواب اين شبهه چيست؟
الف- وقتي مطمئن مي‌شوي كه در حواس و عقل شك داري، پس اين معرفت نيست.
ب- اصلاً‌ راه شناخت حقيقي و معرفت واقعي، از راه حواس پنجگانه و عقل نيست.
ج- در واقع تو مطمئن هستي كه حواس و عقل خطا مي‌كنند و اين اطمينان خود نوعي معرفت بدون خطاست.
د- اصلاً اين شبهه نيست، بلكه عين واقعيت نيست و چون تمام واقعيت گفته نشده، غلط انداز است.
20- زيان‌آورترين تحريف تاريخ چيست؟ اين تحريف به كدام مقوله بشري، بيشترين زيان را وارد كرده است.
الف- آدم و حوا از ميوه درخت ممنوعه نخوردند، تفكر و آزادي اراده آدمي
ب- شجره ممنوعه ناظر است به جنبه اعتلاي آدم نه تسفّل او، دين و مذهب
ج- دوكمال – معرفت و جاودانگي- وجود داشت كه خداوند نمي‌خواست هر دو را به انسان بدهد،آزادي انسان
د- ميوه ممنوع به جنبه حيوانيت انسان مربوط مي‌شود نه انسانيت او، دين و مذهب
21- در منطق اسلامي، آدم (عليه السلام)‌ به دليل تخطّي از كدام درجه شناخت، از بهشت رانده شد.
الف- درجه اول ب- درجه چهارم ج- درجه دوم د- درجه سوم
22- براي آن دسته افرادي كه معتقد به امكان شناخت هستند، كدام علم پايه تمييز شناختهاي صحيح از نادرست است؟
الف- علم توحيد ب- علم فلسفه ج- علم منطق د- علم عملي
23- كدام آيه شريفه خط بطلاني است بر نظريه عالم مثال و ايده افلاطون كه معتقد بوده،‌روح انسان قبل از آمدن به اين دنيا، هيچ چيز نمي‌دانست؟
الف- و من آياته أن خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه
ب- و علم آدم الا سماء كلها ثم عرضه علي الملائكه
ج- و من آياته خلق السموات و الارض و اختلاف السنتكم و الوانكم
د- والله أخرجكم من بطون امهاتكم لاتعلمون شيئاً‌ و جعل لكم السمع و الأبصار
24- چرا به خداوند «شكور» مي‌‌‌گويند؟
الف- به دليل آنكه خود را شكر مي‌گويد. ب- به دليل آنكه انسان را شكر مي‌گويد
ج- به دليل آنكه اعمال نيك و بد را در يك ميزان نمي‌گذارند. د- هر سه مورد
25- در مورد ابزارهاي شناخت، تا وقتي كه ما سروكارمان فقط با حس محض باشد و پاي عمل در كار نباشد، به آن..........مي‌گويند و وقتي پاي عمل و عقل هم در ميان آمد به آن ................ مي‌گويند.
الف- استنتاج، آزمايش ب- استقراء، آزمايش ج- تجربه، آزمون د- آزمون، استقراء
26- كدام آيه با سايرآيات از لحاظ معرفي ابزار شناخت در يك رديف نيست؟
الف- اَلَّذينَ يَذْكُرونَ اللهَ قياماً‌ و قُعُوداً‌ و عَلي جُنوبِهم وَ يَتفَكَّرونَ في خَلقِ السَّمواتِ والْاَرضِ
ب- وَ الَّذينَ جاهدَوا فينا لَنَهْديَنَّهُمْ سَبَلَناَ وَ اِنَّّ‌ الله مَعَ الْمُحْسِنينَ
ج- وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطونِ اُمَّهاتِكُم لاتَعلَمونَ شَيئاً و جَعَلَ لَكُم السَّمعَ وَالْأَََبْصارَ
د- قُلِ انْظُروا ماذا فِي‌السَّمواتِ وَ الْأَرْضِ
27- كدام گزينه در مورد استقراء و تجربه درست است؟
الف- استقراء و تجربه هر دو اعتبار يقيني دارند. ب- استقراء و تجربه هر دو اعتبار ظني دارند.
ج- استقراء اعتبار يقيني و تجربه اعتبار ظني دارد. د- استقراء اعتبار ظني و تجربه اعتبار يقيني دارد.
28- كدام گزينه صحيح‌تر است؟
الف- انسان در ابتداي تولد هيچ شناختي ندارد ولي امكان بدست آوردن شناخت را دارد.
ب- انسان لااقل در ناحيه شناختهاي فطري بالفعل متولد مي‌شود.
ج- براي انسان بلافاصله بعد از تولد يادآوري شناخت‌ها آغاز مي‌شود.
د- انسان در ابتداي تولد تنها كليات را مي‌شناسد و براي تطبيق آن بر جزئيات نيازمند زمان است.
29- مسلماً‌ هيچ مكتب مادي ........... را به عنوان منبع شناخت قبول ندارد.
الف- طبيعت ب- عقل ج- قلب و دل د- تاريخ
30- شهيد مطهري ...................... را آفت زمانه خويش مي‌داند.
الف- اعراض از درون و غرق شدن در برون ب- درون‌گرايي را ذهنيت‌گرايي دانستن
ج- عدم تفكيك درون‌گرايي و برون‌گرايي د- افكار تشويق به برون گرايي در اسلام
31- اين عبارات از نهج‌البلاغه اشاره به ................. اسلام دارد.
قَد اَحيا عَقْلَهُ‌ و اماتَ نَفْسَهُ حتّي دقَّ جليلُهُ و لَطُفَ غَليظُهُ و بَرَقَ لَهُ‌ لامِعُ‌ كَثيرُ البَرقِ‌ ‏فَاَبانَ‌ لَهُ الطَّريقَ و سَلَكَ بِهِ السَّبيلَ...
الف- درون گرايي ب- ذهنيت‌گرايي ج – برون گرايي د – طبيعت گرايي
32- فلسفه تاريخ ................ را بيان مي‌كند.
الف- قانون موجود جامعه ب- تحولات گذشته جامعه ج- قانون تحولات جامعه د- هر سه گزينه
33- كدام گزينه نادرست است؟
اينكه تاريخ معلم خوب انسان‌ها باشد مبتني است بر ......................
الف- حوادث تاريخ مبتني بر تصادف نباشد. ب- انسان در تحقق سنت‌هاي حاكم بر تاريخ، خود، صاحب نقش باشد.
ج- عامل سازنده تاريخ، منحصراً تقوي و پاكي باشد. د- به سنت‌هاي الهي مستقل از انتخاب انسان‌ها معتقد باشيم.
34- شناخت در مكتب فلاسفه ........... مرحله‌اي مي‌باشد و عبارت است از ............
الف- يك ، تعقل ب- دو، احساس و تخيل ج- سه، احساس و تخيل و تعقل د- چهار، احساس، تخيل، تعقل و الهام
35- كدام گزينه با نظريات اسپنسر در باب شناخت، سازگار نيست؟
الف- شناخت سه مرحله دارد: مرحله احساس، مرحله علم و مرحله فلسفه ب- نوع مسائل فلسفي را با نوع مسايل علمي متفاوت مي‌بيند.
ج- نوع مسايل فلسفي را بيرون از قلمرو نوع مسايل علم نمي‌داند. د- فرق ميان فلسفه و علم را در اختلاف درجه معرفت مي‌داند.
36- كدام گزينه نادرست است؟
الف- شناخت حسي عمقي است و ظاهري نيست. ب- شناخت حسي، شناخت جزيي و فردي است.
ج- شناخت حسي، فقط در زمان حال و منطقة خاص معتبر است. د- انسان در شناخت حسي با حيوان مشترك است.
37- شناخت ناپلئون به عنوان يك حقيقت محسوس براي تو از چه طريق صورت مي‌گيرد؟
الف- استدلال ذهني و قياس عقلي ب- شناخت حسي و قياس عقلي ج- شناخت حسي‌ و تواتر د- استدلال ذهني و شناخت حسي
38- كدام گزينه در تعريف ايده‌آليسم صحيح است؟
الف- وجود انديشه‌هايي متمايل به تغيير عالم بيرون ب- وجود كامل‌ترين تصوير از انسان در ذهن
ج- وجود انديشه‌هايي بدون هيچگونه پيوندي با عالم بيرون د- وجود انديشه‌هايي مبتني بر آرمانگرايي و عدم رضايت به وضعيت موجود.
39- مشكلات شناخت بدون استفاده از ................ حل نمي‌شود.
الف- بقاي نفس ب- تجرد نفس ج- رابطه نفس با بدن د- رابطه نفس با علم
40- الهيون از نظر «شناخت»‌ ............ هستند.
الف- ايده آليست ب- رئاليست ج- راسيوناليست د- هيچكدام
41- اكثر شناخت‌هاي ما در جهان ناشي از ........... است.
الف- شناخت حسي ب- شناخت منطقي تجربي ج- شناخت آيه‌اي د- شناخت فطري
42- .................... كليد اول شناخت است.
الف- حواس ب- تفكر ج- استقراء د- عمل
43- فوئر باخ در باب شناخت جامعه و شناخت تاريخ چه نوع عملي را معيار شناخت مي‌داند؟
الف- فردي ب- عيني ج- گزينه الف و د د – اجتماعي
44- هنگامي كه يك انسان متولد مي‌شود بالقوه داراي چه ارزشهايي مي‌باشد؟
الف- اخلاقي، متدين، حقيقت‌جو، زيبايي‌دوست، آزاد ب- حيواني، متدين،‌ آزاد، اخلاقي
ج- وجداني، حقيقت جو، متفكر، ضد ارزشي د- حيواني، وجداني ، اخلاقي ، متدين
45- انسان مكتسب چه نوع انساني است؟
الف- انسان ساخته شده با ايمان ب- انسان ساخته شده با تئوري خودش ج – انسان ساخته شده با عمل خودش د- انسان ساخته شده با تئوري و ايمان
46- جمله «مَنْ عَشِقَ‌ شَيْئاً اَعْشي بَصَرَهُ‌ و اَمْرَضَ‌ قَلْبَهُ» ناظر بر كدام يك از موارد زير است؟
الف- نقطه مقابل، بغض و دشمني، كينه و نفرت است. ب- اگر عشق و تعصب پيدا شد انسان نمي‌تواند شيء را آنچنان كه هست ببيند.
ج- عشق، معشوق را زيبا مي‌كند. د- كينه و نفرت زيبا را نا زيبا جلوه مي‌دهد.
47- انسان را از چند جنبه مي‌توان مطالعه كرد؟
الف- طبيعي، روحي ب- جسمي، اجتماعي ج- اقتصادي، روحي د- جسمي- بدني، روحي- رواني
48- علي(ع) در دعاي كميل مي‌فرمايد «اَلَذّينَ و كََّلْتَهُمْ بِحِفْظِ ما يَكونُ مِنِّي» يعني تو ملائكه را بر من موكل كردي تا اعمال مرا ضبط و ثبت كند چنين استنباط مي‌شود كه :
الف- خداوند مانند كسي است كه براي ثبت و ضبط اعمال احتياج به مأمور دارد.
ب- ملائكه براي پي بردن به رازهاي غيب و پنهان ما كه خود نيز از آنها آگاه نيستيم آمده‌اند.
ج- چيزهايي در روح و روان ما هست كه از ملائكه پنهان است و تنها خداست كه بر آنها آگاه است .
د- ملائكه موكلند تا اعمال ما را ضبط و ثبت نمايند.
49- امپريستها معتقدند شناخت .................. است.
الف- خيالي ب- عقلي ج- حسي د- وهمي
50- تفاوتهاي آينه و ذهن در چيست؟
الف- انعكاس معاني، خطايابي ب- صورت پذيري، تعميم، تعميق ج- انعكاس معاني، خطايابي، تعميق د- خودآگاهي، صورت پذيري، تعميم

موضوع (5 ): مباحث فلسفي نام كتاب: مسئله شناخت

آزمون مرحله: اول
نام كتاب: ولاءها و ولايتها
موضوع: سيره معصومين(ع)
تعداد سئوال: 30


1- معناي لغوي ولايت چيست؟
الف- وجود رابطة دوستي بين دو شخص ب- قرار گرفتن چيزي در كنار چيز ديگر
ج- سرپرستي شخصي نسبت به شخص د- تبعيت شخصي از شخص
2- كدام گزينه درست نيست؟
الف- اسلام دين بشردوستي است. ب- اسلام حتي مشرك را دوست دارد.
ج- در اسلام حب و بغض هست. د- اسلام مي‌گويد كار محبت‌آميز و كار نيكتان منحصراً‌ بايد در مورد مسلمين باشد.
3- فلسفه جهاد در اسلام با كداميك مرتبط نيست؟
الف- ريشه كن كردن فساد ب- حب و بغض ج- بشردوستي د- ولاء اثباتي از نوع تصرف
4- فلسفه دعوت قرآن به داشتن ولاء منفي چيست؟
الف- لزوم انحصار محبت ورزي به اعضاي جامعه اسلامي ب- ضرورت عدم غفلت از دشمنان
ج- منافات داشتن نيكي نسبت به كفار با ايمان به خدا د- اينكه خير رساندن به مشركين در حكم دشمني با خداست
5- ريشه ولاء اثباتي عام بر چه چيزي قرار گرفته است؟
الف- امر به معروف و نهي از منكر ب- ايمان ج- محبت اهل بيت (ع) د - هر سه گزينه
6- آيه زير مصداق كدام گزينه نيست؟
«مُحَمَّدٌ رَسول‌ُ اللَّهِ وَ الَّذينَ مَعَهُ اَشِدّاءُ عَلَي الْكُفّارِ، رَحَماءُ بَيْنَهُمْ». (فتح 29)
الف- ولاء اثباتي عام ب- ولاء منفي ج- ولاء تصرف د- همه موارد مصداق آيه‌اند
7- در مورد آيه 55 سوره مائده: انّما وليُّكُم اللهُ وَ رَسولُهُ والَّذينَ آمَنوا الَّذينَ يُقيمونَ الصَّلاة‌َ وَ يُؤْتونَ الزَّكاة‌َ و هُمْ راكِعونْ» كدام گزينه درست است؟
الف- اهل سنت قبول ندارند كه اين آيه در مورد علي(ع) نازل شده است. ب- آيه بر استحباب اداي زكات در حال نماز به عنوان يك قانون كلي دلالت ندارد.
ج- موضوع آيه ولاء اثباتي عام است. د- اهل سنت و شيعه هر دو در مورد معناي«ولي» در اين آيه اتفاق نظر دارد.
8- موضوع ولاء اثباتي خاص كدام است؟
الف- دوستي خداوند ب- دوستي اهل بيت (ع) ج- دوستي مؤمنان د- همه موارد
9- كدام گزينه در مورد ناصبي‌ها درست است؟
الف- مسلمان محسوب نمي‌شوند و محكوم به نجاستند. ب- خود را منصوب از سوي خدا و داراي ولاء امامت مي‌دانند.
ج- خود را منصوب از سوي خدا و داراي ولاء زعامت مي‌دانند. د- از مراتب ولايت، تنها ولاء محبت را قبول دارند.
10- كدام گزينه درست نيست؟
آيه شريفه «قُل لا اسئلكُم عَلَيهِ اجراً الا المودة في‌القربي»
الف- بيانگر ولاء قرابت است. ب- وظيفه مسلمانان در مورد رسول اكرم را بيان مي‌كند.
ج- وظيفه مسلمانان در مورد اهل بيت را بيان مي‌كند. د- وظيفة مسلمانان در مورد اقربا و خويشان را بيان مي‌كند.
11- در باب ولاء قرابت كدام گزينه درست است؟
الف- ولاء قرابت مقدمه ولاء زعامت است. ب- ولاء قرابت ناشي از ولاء محبت است.
ج- ولاء محبت ناشي از ولاء‌قرابت است. د- ولاء قرابت همان ولاء امامت است.
12- كدام گزينه در مورد ولاء امامت صحيح نيست؟
الف- همان مقام مرجعيت ديني است. ب- مستلزم عصمت است.
ج- مختص اهل بيت (ع) است. د- مستلزم حجيت قول و عمل است.
13- كدام گزينه نادرست است؟
الف- اهل سنت عصمت اهل بيت را منكر هستند. ب- اهل سنت ثقلين را فاقد سند مي‌دانند.
ج- اهل سنت ولاء امامت را براي اهل بيت قبول ندارند. د- آيه «لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة‌ »‌ ناظر به ولايت امامت است.
14- كدام آيه با ولاء زعامت مرتبط نيست؟
الف- اطيعُوا اللهَ‌ وَ اَطيعُوا الرَّسولَ و اُولِي الامْرِ‌مِنْكُم ب- خُذ مِن اَموالِهِم صَدَقَةً تَطَهِّرُ هُم
ج- النَّبيُ‌ اَولي بالمؤمنينَ‌ مِن انفُسهِمْ د- اللهُ وَليّ‌ الَّذين آمنوا يُخرجُهُم مِن َ‌الظُّلماتِ اِلَي النُّورِ
15- كدام شأن از شئون پيامبر اكرم (ص) ريشه بحث خلافت است؟
الف- ولايت تكويني ب- ولايت قضاوت ج- ولايت سياسي د- ولايت محبت
16- كدام گزينه درست است؟
الف- پذيرش ولايت قضاوت از نشانه‌هاي ايمان واقعي است. ب- اساساً ولايت قضاوت وجود ندارد.
ج- ولايت قضاوت همان ولايت امامت است. د- ولايت قضاوت فقط از آن داوود (ع)، پيامبر اكرم(ص)، امام زمان(ع) است.
17- در مورد لفظ «امام» كدام گزينه درست نيست؟
الف- استعمال آن تنها در مورد امام عادل صورت گرفته است. ب- بر كسي اطلاق مي‌شود كه بايد از او معالم دين را فرا گرفت.
ج- بر كسي اطلاق مي‌شود كه داراي زعامت اجتماعي و سياسي است. د- ائمه معصومين(ع)‌ نيزگاهي خلفاي عصر خود را با لفظ امام خطاب مي‌كردند.
18- بالاترين مراحل ولايت كدام است؟
الف- ولاء زعامت ب- ولاء تصرف ج- ولاء منفي د- ولاء اثباتي عام
19- ولايت تصرف .....................
الف- برخلاف ولايت تكويني به خداوند اختصاص ندارد. ب- واقعاً همان و صايت است.
ج- واقعاً همان نبوت است. د- به اعتباري همان امامت است.
20- كدام گزينه در مورد ولاء تصرف درست است؟
الف- مبحثي از انسان شناسي اسلام است. ب- مربوط به تصرفات حكومتي امام است.
ج- ناشي از نصب رسول اكرم (ص) است. د- در مقام عمل و اجرا، تحقق آن منوط به پذيرش مسلمانان است.
21- گزينه نادرست كدام است؟
انسان كامل..........................
الف- بر جهان و انسان نفوذ غيبي دارد. ب- ناظر بر ارواح و نفوس و قلوب است.
ج- داراي نوعي تسلط تكويني بر جهان و انسان است. د- داراي سمت سرپرستي نسبت به جهان و محيي و مميت است.
22- كدام گزينه در مورد «حجت» زمان درست است؟
الف- به امام پيشواي مسلمين از نظر ارائه براهين عقلي حجت مي‌گويند. ب- به مقامي مي‌رسد كه سعه وجودي او از فرشتگان بيشتر مي‌گردد.
ج- به مقامي مي‌رسد كه جانشين و سائط فيض مي‌گردد. د- علاوه بر نسبت مخلوقيت و ربوبيت، روابط خاصي با خداوند دارد.
23- مسأله ولايت تصرف مسئله مرتبط با ..................... است.
الف- عرفان ب- اسلام ج- تشيع د- هر سه گزينه
24- مهم‌ترين مسأله براي تبيين ولايت تصرف مسأله ................. است.
الف- تقرّب ب- امامت ج- عبوديت د- ربوبيت
25- كمال يافتن وجود مساوي است با .................
الف- كامل‌تر شدن در علم ب- افزايش قدرت ج- ازدياد دايره نفوذ و سلطه د- هر سه گزينه صحيح است
26- انسان‌ها بر اساس كدام واقعيت، احكام ديني و نواميس خدايي مربوط به زندگي را به دست مي‌آورند؟
الف- امامت ب- نبوت ج- ولايت د- وصايت
27- كدام گزينه نادرست است؟
الف- كمال انسان‌ها وابسته به حيات معنوي آنهاست. ب- شقاوت انسان‌ها وابسته به حيات معنوي آنهاست.
ج- از نظر اسلام، معنويت جدا از زندگي در اين جهان وجود ندارد. د- از نظر اسلام اساساً‌ ميان حيات ظاهري و حيات معنوي تفاوتي نيست.
28- .................... واقعيتي است كه در نتيجه عمل به نواميس خدايي در انسان حاصل مي‌شود؟
الف- وصايت ب- ولايت ج- نبوت د- زعامت
29- اولين اثر عبوديت ............... است.
الف- تسلط بر قوه خيال ب- تسلط بر نفس اماره ج- كسب ايمان د- كسب بصيرت
30- كدام گزينه صحيح‌ است؟
الف- در معجزه شخصيت و اراده صاحب معجزه هيچگونه دخالتي ندارد. ب- اذن پروردگار در ايجاد معجزه، اذن اعتباري است.
ج- قرآن آورنده معجزه را خود رسولان مي‌داند. د- اعجاز ناشي از تصرف مستقيم خداوند است، چرا كه اعجاز با توانايي انسان منافات دارد.

موضوع (2): سيره معصومين(ع)
ام كتاب: ولاءها و ولايتهاآزمون مرحله: اول

نام كتاب: جهان بيني توحيدي
موضوع: اصول عقايد
تعداد سئوال: 301- علم بر چه اموري مبتني است؟
الف- كشف، فرضيه ب- كشف ، تفسير ج- فرضيه،‌ آزمون د- آزمون، تفسير
2- كدام گزينه نادرست است؟
الف- جهان‌بيني نمي‌تواند پايگاه ايمان واقع شود. ب- جهان‌بيني علمي متزلزل و بي‌ثبات است.
ج- از مزيت‌هاي روش علمي ارائه اطلاعات جزئي است. د- جهان بيني علمي زماني مي‌تواند پايه ايمان قرار بگيرد كه به كل شناسي منجر شود.
3- به دريافت هستي آنچنانكه هست ........... و به دريافت خط مشي زندگي آنچنانكه بايد ............ گويند.
الف- حكمت نظري، حكمت علمي ب- حكمت نظري، حكمت مابعد الطبيعي ج- حكمت علمي، حكمت نظري د- حكمت نظري، حكمت عملي
4- جهان‌بيني از چند منبع ممكن است الهام بگيرد؟
الف- علم، طبيعت، دين ب- فلسفه، طبيعت، علم ج- فلسفه، علم، دين د- دين، طبيعت، فلسفه
5- بزرگترين مزيت كشفيات علمي چيست؟
الف- دقيق و جزئي و مشخص است. ب- راه تسلط بشر بر محيط خود و ايجاد صنعت و تكنيك است.
ج- اثبات اينكه چهره جهان روز به روز تغيير مي‌كند. د- هر كشف علمي مقدمه‌اي بر كشف علمي بزرگتر و مهم‌تر است.
6- كدام يك در مورد جهان بيني علمي وعلم درست است؟
الف- علم قادر است كه درباره هر موجود كلي، هزاران اطلاع مفيد و دقيق به ما ارائه كند.
ب- از نظر علم،‌اول و آخر جهان معلوم است ولي شخصيت جهان مبهم است.
ج- جهان بيني علمي با وجود آنكه ارزش نظري ندارد، اما مي‌تواند ارزش عملي داشته باشد.
د- علم در پاسخ به همه پرسش‌هايي كه مربوط به مسايل محدود و جزيي است به «نمي‌دانم»‌مي‌رسد.
7- جهان بيني علمي به كدام سوال مي‌تواند پاسخ بگويد؟
الف- علت واقعي كشش اجسام به طرف زمين چيست؟ ب- آيا هستي در مجموع زشت است يا زيبا؟
ج- آيا نظريه «دور وكور»‌ درست است؟ د – ما در چه نقطه و موضع از جهان هستي هستيم؟
8- در مورد جهان بيني فلسفي و جهان بيني مذهبي كدام گزينه درست نيست؟
الف- قطع نظر از مبدأ‌ هستي، جهان بيني مذهبي و فلسفي، وحدت قلمرو دارند.
ب- در اسلام، جهان بيني مذهبي در متن مذهب، رنگ فلسفي به خود گرفته است.
ج- جهان بيني فلسفي محض، فاقد ثبات و عموميت است برخلاف جهان بيني علمي.
د- فصل مميز جهان بيني مذهبي با جهان بيني فلسفي در قداست بخشيدن به اصول آن است.
9- در واقع وقتي خداوند را از صفات سلبيه منزه مي‌دانيم او را ............... گفته‌ايم و وقتي صفات ثبوتيه او را يادآور مي‌شويم ............. او را بجاي آورده‌ايم.
الف- حمد- ثنا ب- تسبيح- ثنا ج- ثنا- حمد د- ثنا- تسبيح
10- اولين شناختي كه هر كس از ذات حق دارد راجع به كدام صفت خداوند است؟
الف- حميد ب- غني ج- قدير د- احد
11- اين عبارات در تعبير حكما به ترتيب، چگونه تعبير مي‌شوند؟ «همه چيز به او نيازمند است» و «موجودات همه از او هستند و او از چيزي نيست.»
الف- علت اولي، واجب‌الوجود ب- قائم بالذات، واجب‌الوجود ج- واجب‌الوجود ،‌علت اولي د- واجب الوجود، قائم بالذات
12- كدام گزينه، تركيب درستي ارائه مي‌دهد؟
1- درك اينكه جهان، فعل خداوند و كار او ناشي از اراده اوست. 2- نفي هرگونه كثرت و تركيب از ذات خداوند
3- نفي داشتن ثاني براي خداوند 4- در جهت پرستش حق، يگانه شدن
الف- توحيد عملي و 4 ب- توحيد افعالي و 3 ج- توحيد ذاتي و 2 د- توحيد صفاتي و 1
13- از اين عبارت نهج‌البلاغه كه: «الحمدُ للهِ اَلذي لا يَبلُُغُ مِدحَتهُ القائلونَ‌ و لا يُحصي نَعماءهُ‌،‌ العادّونَ ولا يُؤدّي حَقّهُ المُجتَهدونَ،‌ الّذي لايُدركُهُ بُعْدُ الهِمَمِ و لا يَنالُهُ غَوْصُ‌ الِفطَنِ.‌ الذي لَيسَ‌ لِصفَتِهِ حدٌّ مَحدودٌ و لا نعتٌُ‌ موجُودٌ ... كدام گزينه برداشت نمي‌شود؟
الف- صفتي كه خداوند موصوف به آن صفت است،‌ صفت نامحدود به نامحدوديت ذات است كه عين ذات است.
ب- ذات خداوند در عين اينكه به اوصاف كماليه جمال و جلال متصف است، داراي جنبه‌هاي مختلف عيني است.
ج- صفتي كه خداوند از آن مبرا است،‌ صفت محدود است كه غير ذات و از صفت ديگر است.
د- هر كس براي خداوند صفتي قايل شده و او را به صفتي توصيف كند،‌ براي او‌«‌دومي»‌قرار داده است.
14- اگر اعتقاد به «مفوَّض» بودن موجودي داشته باشيم،‌ آنگاه اين امر مستلزم:
الف- شريك بودن آن موجود با خدا در فاعليت است،‌ هر چند با توحيد عملي در تضاد نيست.
ب- استقلال در ذات آن موجود است كه با توحيد ذاتي منافي است ولي با توحيد افعالي منافي نيست.
ج- استقلال در فاعليت آن موجود است كه با توحيد ذاتي و افعالي،‌منافات ندارد.
د- اشتراك آن موجود با خدا در فاعليت است كه فقط با توحيد افعالي منافات دارد.
15- كلمه طيبه «لا اله الا الله »‌ بيش از هر چيز ناظر بر كدام نوع توحيد است؟
الف- توحيد ذاتي ب- توحيد صفاتي ج- توحيد افعالي د- توحيد عملي
16- كدام گزينه در مورد تقابل نظريه ماترياليستي و ايده‌آليستي در مورد نيل انسان و جامعه به يگانگي درست نيست؟
الف- نظريه ماترياليستي، كشف زراعت توسط انسان را عامل تفرقه اجتماعي وي مي‌داند.
ب- نظريه ايده‌آليستي معتقد است كه براي آزادي معنوي انسان، بايد به او معني داد و نه اينكه او را از ماده جدا كرد.
ج- نظريه ايده‌آليستي،‌ قطع تعلق اختصاصي اشياء به انسان را امري ناممكن مي‌داند.
د- نظريه ماترياليستي، اشكال عمده نظريه ايده‌آليستي را در ايمان نداشتن به اصالت انسان مي‌داند.
17- كدام گزينه در موده ماده (سَخَرَ)‌ و مشتقات و كاربرد آن در قرآن كريم درست نيست؟
الف- «سِخريّاً» يعني مورد استهزاء و «سُخريّاً» يعني مُسخّر ب- تسخير يعني تكليف غير بدون اجرت
ج- در مفهوم كلمه تسخير، معني اكراه و اجبار نيامده است. د- تسخير و مُسخّر يعني رام كردن و رام شده
18- كدام گزينه در مورد آيه 32 سوره زخرف درست نيست؟
«أهم يَقسِمُونَ رَحْمَةَ‌ رَبَّكَ، نَحنُ‌ قَسَمْنا بَينَهُم معيشتهُم في الحيواةِ‌ الدُّنيا و رَفعنا بَعضَهم فَوقَ‌ بعض‏‎ٍ درجاتٍ لِيتَّخِذَ‌ بَعضُهُمْ بعضاً‌ سُخريّاً و رحمَةُ ربَّكَ‌ خيرُ ممّا يَجمَعونَ»
الف- يعني برخي را بر برخي مزيت بخشيديم تا آنان كه مزيت دارند، آنان را كه مزيت ندارند مسخّر خويش گردانند.
ب- اين آيه، مهم‌ترين آيه از نظر بيان فلسفه اجتماعي اسلام است.
ج- آيه اشاره به آن دارد كه همه به يكديگر نيازمندند و اين نيازها باعث الفت مردم و انتظام كار عالم است.
د- آيه راجع است به «رابطه تسخيري عموم براي عموم» كه اجتماع انساني را ميدان مسابقه‌اي براي تكامل مي‌داند.
19- كدام نظريه درباب به يگانگي رسيدن انسان و جامعه،‌ انساني را كه به عنوان مدل نظريه خود ارائه مي‌كند، در واقع شبيه است به «‌مرغ با بال و پري كه پايش به جسم سنگيني بسته شده است»؟
الف- نظريه ايده‌آليستي ب- نظريه رئاليستي ج- نظريه ماترياليستي د- هيچكدام
20- به ترتيب صفت«قيوم» و عبارت « لاحول و لاقوه الا بالله» ناظر به كدام نوع توحيد است؟
الف- توحيد ذاتي، توحيد عملي ب- توحيد ذاتي، توحيد افعالي ج- توحيد افعالي، توحيد افعالي د- توحيد عملي، توحيد عملي
21- كدام گزينه درست است؟
الف- جنبه‌هاي روحي و فكري انسان و نهادهاي معنوي جامعه، تابعي از نظامات اجتماعي اوست.
ب- هنگامي اعتقاد توحيدي توسط پيامبران مطرح شد كه نظام اجتماعي به يك قطبي گرايش يافت.
ج- گاهي نظامات اجتماعي و اقتصادي، تأثير مستقيم بر نظام اعتقادي و مذهبي جامعه دارند و وضع مادي و فكري بر يكديگر تأثير گذارند.
د- رشد ابزار توليد منشأ يك سلسله خواستهاي اجتماعي شده كه مي‌بايست به صورت يك انديشه توحيدي توجيه شوند.
22- قرآن كريم، زيربناي توحيد را در چه مي‌داند؟
الف- فطرت بشر ب- نيازهاي اجتماعي و طبقاتي ج- شرايط بيروني بشر د- هر سه گزينه
23- كدام گزينه در رابطه با دعوت پيامبران الهي(عليه‌السلام) نسبت به مترفين و مستضعفين درست است؟
الف- مقتضاي پذيرش دعوت به حكم فطرت در دو گروه وجود دارد.
ب- پيروان پيامبران را مستضعفان، و مخالفان ايشان مترفين و از طبقه ملاء هستند.
ج- قرآن كريم چنين تلقي كرده كه مترفين – به لحاظ وضع طبقاتي ‌شان - جز به آنچه داشتند نمي‌توانستند بينديشند.
د- در حقيقت زمينه پذيرش اعتقادات توحيدي، برخلاف ظاهر، در مترفين بيش از مستضعفين است.
24- قرآن مجيد در تقابل با كدام نوع شرك،‌ «برهان تمانع» را اقامه مي‌كند؟
الف- شرك در ذات ب- شرك در خالقيت ج- شرك در پرستش د- شرك صفاتي
25- در كدام نوع شرك، اعتقاد بر آن است كه «شرور» آفريدة برخي از مخلوقات است و خداوند مسئوول خلقت شرور نيست؟
الف- شرك در ذات ب- شرك در فاعليت ج- شرك در صفات د- شرك در پرستش
26- كدام گزينه درست نيست؟
الف- اعتقاد به تأثير و سببيت و نقش داشتن مخلوقات در نظام جهان، متمم و مكمل اعتقاد به خالقيت خداست.
ب- لازمه توحيد افعالي اين است كه هر اثري را مستقيماً‌ و بلاواسطه از خدا بدانيم و براي اسباب هيچ نقشي قائل نباشيم.
ج- جهان عين فيض، عين تعلق، عين ارتباط و وابستگي، و عين «ازاويي» ‌اوست.
د- اعتقاد به اينكه نقش داشتن اشياء در كار عالم شرك است، شرك است.
27- قرآن كريم در آيات متعددي معجزه را به برخي پيامبران نسبت داده است اما همراه آن نسبت‌‌ها، كلمه «بِاِذْنِه»‌ را اضافه مي‌كند. اين كلمه نمايشگر كدام ويژگي از معجزه است؟
الف- براي اويي ب- به سوي اويي ج- از اويي د- هر سه مورد
28- عبادت براي يك عبادتگر واقعي«پيمان» است و صحنه زندگي، وفاي به پيمان است. اين پيمان مشتمل بر كدام دو شرط اصلي است؟
1- رهايي از اطاعت غير خدا 2- تصميم جدي براي رسيدن به حق
3- صدق و اخلاص 4- تسليم محض در برابر امر خدا
الف- 4و3 ب- 3و2 ج- 2و1 د- 1و4
29- كدام نوع شر و بدي از سنخ ساير شرور و بدي‌ها نيست؟
الف- فقر ب- زلزله ج- ميكروب د- تگرگ
30- ريشه شرور از جنس هستي در......... و ريشه شرور از سنخ نيستي در ................. مي‌باشد.
الف- هستي آنها، نيستي آنها ب- عدم قابليت فاعل، عدم انفكاك آنها از خير است
ج- وجود نسبي آنها، وجود اضافي آنها د- عدم جدايي آنها از خير است،‌عدم قابليت قابل


موضوع ( 1 ): اصول عقايد نام كتاب: جهان بيني توحيدي
آزمون مرحله: اول
نام كتاب: كتاب نبرد حق و باطل به (ضميمه تكامل اجتماعي انسان در تاريخ)
موضوع: بررسي مباني فرهنگ، تمدن و دستاوردهاي اسلامي در ايران
تعداد سئوال: 30
1- كدام نظر در مورد نظام هستي درست است؟
الف- جهان و مخصوصاً‌ دنيا در مجموع خود، يك امر نامطلوب است. ب- جهان عين خير است و هيچ كاستي و زيادي در آن راه ندارد.
ج- جهان تركيبي از خير و شر، نيمي مطلوب و نيمي نامطلوب است. د- خير يا شر، مطلوب يا غير مطلوب بودن جهان ، بستگي به نوع تخيل افراد دارد.
2- اينكه انسان‌ها به دليل مقابله با تهديدات و دشمنان بيروني تن به صلح اجباري داده‌اند و به زندگي جمعي روي آوردند، منطبق با كدام نظريه است؟
الف- ماركسيسم ب- ماترياليسم دياليتيك ج- ماترياليسم تاريخي د- داروينيسم اجتماعي
3- كدام گزينه در مورد انسان درست است؟
الف- انسان در ذات خودش نه خوب است و نه بد.
ب- اموري كه براي انسان فطري مي‌دانيم ناشي از تأثير محيط است.
ج- در ديدگاه ماركسيسم، خوب يا بد بودن انسان وابسته به ابزار توليد اقتصادي است.
د- اگر بخواهيم انسان را در ادوار تاريخي بشناسيم، بايد عوامل و روشهاي تربيت را بشناسيم.
4- اعتقاد به امكان اصلاح بشر مبتني بر چه مطلبي است؟
الف- اعتقاد به اصالت اجتماع ب- اعتقاد به اصالت فرد ج- نفي شرير بودن طبيعت بشر د- نفي صالح بودن طبيعت بشر
5- كدام گزينه نادرست است؟
الف- قرآن وجود باطل را لازمه مختار و آزادبودن انسان مي‌داند. ب- قرآن باطل را يك جريان ، تبعي و نسبي مي‌داند.
ج- قرآن وجود باطل را نفي مي‌‌كند زيرا آن را اصيل نمي‌داند. د- از نظر قرآن باطل در حيات بشر استمرار نداشته است.
6- اين روايت از اميرالمؤمنين به كدام گزينه زير اشاره دارد؟ «فًلَوأنَّ الباطلَ خَلَصَ مِن مِزاج الحق لَم يَخْفَ علي المُرتادين»
الف- باطل سعي مي‌كند كه اهل حق را به ارتداد بكشاند.
ب- باطل از خود نيرويي ندارد و با نيروي حق حركت مي‌كند.
ج- غالباً اكثريت جامعه را انسان‌هايي تشكيل مي‌دهند كه صلاح آنها بر فسادشان غلبه دارد.
د- اخلاص به اهل حق اختصاص دارد و در اهل باطل يافت نمي‌شود.
7- كدام گزينه در مورد تكامل تاريخي بشر درست نيست؟
الف- امري اكتسابي است. ب- طبيعت نقش مهم و كليدي دارد.
ج- از طريق تعليم و تعلم منتقل شده است. د- در آن تعامل و ارتباط بين انسان‌ها در مناطق مختلف مؤثر بوده است.
8- كدام گزينه نادرست است؟
الف – نقطه مقابل تمام و كمال، نقص است. ب- معناي كمال، همان تمام است.
ج- تكامل لزوماً با تعالي همراه است. د- ممكن است چيزي براي انسان و جامعه انساني پيشرفت باشد ولي در عين حال تكامل نباشد.
9- كدام گزينه با توجه به مفهوم «بداء» نادرست است؟
الف- بداء يعني اينكه در قضا و قدر الهي تجديد نظر رخ دهد. ب- بداء از سوي شيعه مورد پذيرش قرار گرفته است.
ج- پذيرش بداء دليل بر غير قطعي بودن مسير تكامل تاريخ است. د- پذيرش بداء با پذيرش مسئوليت انسان در ساختن تاريخ غير قابل جمع است.
10- در كدام مورد اگر پيشرفت رخ داده باشد، قطعاً‌ تكامل صورت گرفته است؟
الف- ابزار سازي ب- پيچيدگي ساختار جوامع انساني ج- حسن روابط انسان‌ها با يكديگر د- علوم تجربي
11- كدام نوع رابطه در سعادت بشر نقش بنيادي‌تري دارد؟
الف- رابطه انسان با خودش ب- رابطه انسان با ديگر انسان‌ها ج- رابطه انسان‌ با طبيعت د- روابط تشكيلاتي اجتماع
12- كدام گزينه نادرست است؟
الف- اگر دين پديده‌اي وابسته به شرايط خاص زماني و مكاني باشد بايد متغير باشد.
ب- اگر دين قانون تكامل باشد، در اين صورت، خود متكامل نيست.
ج- تكامل اجتماعي يك تكامل اكتسابي است.
د- اگر روابط اقتصادي، سياسي و فرهنگي در حال تكامل است ، دين نيز بايد تكامل يابد.
13- كدام گزينه در مورد علم نادرست است؟
الف- علم توسط ايمان قابل جايگزين است. ب- علم دردهايي را كه مربوط به مرحله تكامل معنوي انسان است، علاج نمي‌كند.
ج- تكامل ابزاري وابسته به علم است. د- دردهاي امروز بشريت بيشتر از ناحيه انسان‌هاي عالم است نه جاهل.
14- ماركسيسم خصوصيت اصلي جامعه تكامل يافته را چه مي‌داند؟
الف- جامعه علمي ب- جامعه بي طبقه ج- جامعه طبيعي د- جامعه ايدئولوژيك
15- اين نظر با كدام مكتب سازگار است؟
«ارزش‌هاي انساني روبنايي و بي‌ارزش نيستند اما وجود عيني ندارند و انسان به حكم اينكه يك موجود با اراده است مي‌تواند ارزش‌ها را بيافريند.»
الف- علم گرايي ب- ماركسيسم ج- اگزيستانسياليسم د- اسلام
16- از نظر استاد مطهري، قرآن كريم شكوهمندترين مبارزات انسان را مبارزه ............. عليه ............ معرفي مي‌كند.
الف- مستضعفان – ظالمان ب- اهل حق - اهل باطل
ج- مسلمانان - مشركين در صدر اسلام د- مسلمانان - كفار در زمان ظهور موعود (عج)
17- نقطه آغاز مبارزات آرماني انسان چيست؟
الف- جهاد اكبر ب- جهاد اصغر ج- ظهور مهدي موعود (عج) د- حاكميت اصل توحيد
18- فكر ثنويت و دوگانه پرستي كه در ايران باستان رواج داشته از كدام فكر ناشي شده است؟
الف- انسان تركيبي است، از خير و شر. ب- در جهان هر صفتي، صفت متضادي دارد.
ج- سپاهيان يزدان و اهريمن همواره در نبرد و ستيزند. د- جهان داراي دو مبدأ خير و شر است.
19- باطل‌ها و شرور در تحليل نهايي به چه چيزي منتهي مي‌شوند؟
الف- وجود ب- شيطان ج- خير د- نيستي
20- كدام گزينه نادرست است؟
الف- شر از آن جهت شر است كه منشاء نيستي در شيء ديگري مي‌شود.
ب- شرور ضرورت‌هايي هستند كه لازمه هستي خيرها محسوب مي‌شود.
ج- نظام هستي را اگر از آن جهت كه هستي است بررسي كنيم، باطل در آن راه ندارد.
د- هر نوع بحث از شرور و باطل با اعتقاد به احسن بودن نظام عالم در تضاد است.
21- كدام گزينه نادرست است؟
الف- اگر طبيعت و سرشت بشر را شر بدانيم، اصلاح انسان ممكن نيست.
ب- خوب يا بد بودن سرشت و طبيعت انسان منوط به انتخاب خود اوست.
ج- تنها كساني به آينده بشريت خوش‌بين هستند كه قائل به وجود فطرت الهي در انسان باشند.
د- در ابتداي خلقت بشر، ملائكه نسبت به سرشت انسان بدبين بودند.
22- منظور از اينكه «جامعه شناسي انسان بر روان شناسي او تقدم دارد»‌ چيست؟
الف- روش صحيح براي شناخت انسان، مطالعه دانش جامعه‌شناسي و سپس علم روان شناسي است.
ب- علم روان‌شناسي ناشي از رشد دانش جامعه شناسي است.
ج- هر چه را كه انسان دارد جامعه به او داده است.
د- هر سه گزينه صحيح است.
23- كدام گزينه در مورد ماركسيسم درست نيست؟
الف- از نظر ماركسيسم سازمان‌ها و بنيادهاي جامعه همه در سطح مساوي و از نظر ارزش مشترك نيستند.
ب- ماركسيسم توصيه‌هاي اخلاقي به عدالت و جامعه بي‌طبقه را در دوره مالكيت ، تخيلي مي‌داند.
ج- ماركسيسم براي تاريخ سير تكاملي قايل است.
د- از ديدگاه ماركسيسم عدالت آنگاه تحقق مي‌يابد كه بين مالكيت خصوصي و مالكيت عمومي و اشتراكي توازن برقرار ‌گردد.
24- آيات 171تا 173 سوره صافات بر كدام گزينه دلالت دارد؟
«و لَقَد سَبَقَتْ كَلِمْتُنا لِعِبادِنا الْمرسلين إنَّهُم لَهُمُ المنصورونَ‌ و إِنَّ جُندَنا لَهُمُ الغالبون»
الف- اهل حق بر اهل باطل پيروزي نظامي دارند. ب- حق بر باطل در همه زمينه‌ها پيروز مي‌شود.
ج- اهل حق بر اهل باطل پيروزي اعتقادي دارند. - اهل حق بر اهل باطل پيروزي نظامي و اعتقادي دارند.
25- كدام گزينه در مورد تكامل بشري نادرست است؟
الف- حتمي و جبري است. ب- تدريجي است. ج- نامحدود است. د- اكتسابي است.
26- اختيار و آزادي انسان جز با قبول آنچه در اسلام به نام ............. ناميده شده است معني پيدا نمي‌كند.
الف- بداء ب- تكامل ج- فطرت د- قضا و قدر
27- كدام گزينه درست نيست؟
الف- در روح قيام و انقلاب حضرت وليعصر(عج) اين امر نهفته است كه تكامل تدريجي است و بايد به آن رسيد.
ب- پيامبر اكرم (ص) پديده است و قرآن كريم قانون، اگر پديده از بين برود باز هم قانون باقي مي‌ماند.
ج- در جوامعي كه فساد بيشتر است، زمينه براي تكامل روحي و اخلاقي انسان‌ها بيشتر است.
د- پايان بخشيدن به طبقاتي بودن ساختمان اجتماعي، هر چند تكامل نيست ولي اصلي‌ترين ركن تكامل است.
28- ماركس با استفاده از منطق دياليتيك ................ ، بينش مادي خود را بنا نهاد.
الف- هگل ب- داروين ج- بيكن د- انگلس
29- كدام گزينه درباره قيام حضرت وليعصر (عج) صحيح است؟
الف- زماني است كه اثري از اهل حق نباشد.
ب- زماني است كه ديگر از انسان كاري ساخته نباشد و او به عنوان نيروي فوق انسان وارد عمل مي‌شود.
ج- بشريت به آخرين حد از ظلمت مي‌رسد و از حقيقت ديگر خبري نيست.
د- آخرين سلسله از مبارزات اهل حق است.
30- از تمثيل قرآني زير «فأما الزبد فيذهب جفاءاً‌ و اما ما ينفع الناس فيمكث في‌الارض»
كدام گزينه استفاده نمي‌شود؟
الف- غلبه ظاهري باطل و پيروزي نهايي حق ب- نمود داشتن باطل و اصيل بودن حق
ج- خصوصي بودن باطل و عمومي بودن حق د- طفيلي بودن باطل و استقلال حق


نام كتاب: آزادي معنوي

آزمون مرحله: سوم نام كتاب: آزادي معنوي موضوع: حقوق

1- آزادي يعني؟
الف- عدم مانع در مسير رشد. ب- عدم سلب سرمايه‌هاي موجود زنده.
ج- وجود عوامل مورد نياز براي رشد. د- وجود محرك براي حركت در مسير رشد.
2- به خاطر چه عاملي بشر در قديم آزادي ديگران را رعايت نمي‌كرد؟
الف- عدم وجود روحيه جمع‌گرايي ب- عدم وجود قانون ج- جهالت د- حس منفعت طلبي
3- كدام گزينه در مورد بردگي مال و ثروت نادرست است؟
الف- آزادي معنوي را مخدوش مي‌سازد. ب- بردگي در برابر خصايص روحي است.
ج- آزادي اجتماعي راسلب مي كند زيرا خارج ازوجود انسان هست. د- دليل مذموم بودن مال وثروت نيست.
4- كدام گزينه نادرست است؟
الف- بدون آزادي معنوي، آزادي اجتماعي تحقق نمي‌يابد.
ب- دعوت به آزادي اجتماعي فصل مشترك اديان الهي و بسياري از مكاتب بشري است
ج- بزرگ‌ترين برنامه انبياء تحقق آزادي معنوي است.
د- انساني كه آزادي اجتماعي ندارد؛آزادي معنوي نيز ندارد.
5- روح عبادت چيست؟
الف- نماز ب- اطاعت ج – ياد خداوند د - تعبد
6- كدام گزينه درست است؟
الف- آخرين منزل عبوديت ربوبيت است. ب- ربوبيت يعني خدايي
ج- عبوديت يعني تسلط و خداوندگاري د – آدمي به واسطه عبادت، از بندگي به خدايي مي‌رسد.
7- كدام گزينه از مصاديق اولين درجه ربوبيت است؟
الف – حضور قلب در نماز ب- كنترل زبان از غيبت
ج- مستجاب الدعوة بودن د- طي الارض داشتن
8- كدام گزينه نمونه‌اي از نزديك شدن مجازي است؟
الف- طي فاصله‌ مكاني از يك شهر تا شهر ديگر ب- نزديك شدن انسان به خدا به واسطه عبادت
ج- محترم و محبوب بودن فردي نزد فرد ديگر د- طي‌الارض كردن به واسطه قدرت روحي
9- در كدام مرحله از آثار عبادت، قبولي يا عدم قبولي عبادت آشكار مي‌شود؟
الف- مرحله تسلط بر هواي نفس ب- مرحله بي‌نيازي روح از بدن ج- مرحله تسلط بر قوه خيال د- مرحله تصرف در دنياي بيرون
10- كدام گزينه در مورد وضعيت غالب انسان‌ها نادرست است؟
الف- بدن به روح نيازمند است. ب- روح به بدن نيازمند است.
ج- در صورت طي مراتب عبوديت تعلق روح به بدن از بين مي‌رود. د- در صورت طي مراتب عبوديت وابستگي بدن به روح از بين مي‌رود.
11- «اَلصَّلوةُ قُربانُ كُلِّ تَقِيٍّ» يعني:
الف- نماز نور چشم انسان با تقوا است. ب- نماز مايه تقرب انسان باتقواست.
ج- منزلت نماز آنگونه است كه انسان‌هاي متقي خود را براي آن فدا مي‌كنند. د- ثواب نماز انسان متقي؛ به اندازه ثواب قرباني كردن در راه خداست.
12- حديث شريف اُغْدوا اِلي عِزِّّكُمْ با كدام گزينه مرتبط است؟
الف- كار ب- توبه ج- نماز د- جهاد

13- استخفاف نماز يعني:
الف- آسان و كوتاه برگزار كردن نماز ب- مراعات حال نماز گزاران از سوي امام جماعت
ج- كم ارزش و سبك شمردن نماز د- سخت و دشوار جلوه ندادن نماز
14- در مسايل اجتماعي مادر همه اصول چيست؟
الف- آزادي ب- ايثار ج- عدالت د- جهاد
15- بشر در تحقق اصول اخلاقي بيش از همه با كدام مشكل مواجه است؟
الف- عدم شناخت ابزارها ب- عدم ضمانت اجرا
ج- ابهام در مفاهيم د - عدم حمايت قانوني
16- معصيت نكردن داير مدار كدام گزينه است؟
الف- علم به عواقب گناه ب- جهاد با نفس ج- توبه واقعي د- ياد خدا
17- اميرالمؤمنين آيه زير را بيانگر حكمت كدام جزء از نماز دانستند؟
«مِنها خَلَقناكُمْ وَ‌ فيها نُعيدُكُمْ وَ‌ مِنها نُخرِجُكُم تارَةً اُخري»
الف- دو سجده نماز ب- تكبيره الاحرام ج- تعداد ركعات نماز د- تشهد و سلام نماز
18- كدام گزينه در مورد توبه نادرست است؟
الف- هم در جهت عالي و هم در جهت داني رخ مي‌دهد. ب- يك حالت دروني است.
ج- نوعي تغيير مسير است. د- مبتني بر مركب بودن وجود انسان است.
19- انجام توبه به كدام گزينه بستگي ندارد؟
الف- پاكي روح ب- سركوبي غرايز و شهوات ج- شدت معصيت د- وجود عناصر مقدس در وجود انسان
20- انسان براي توبه تا چه زماني مهلت دارد؟
الف- آستانه ورود به جهنم ب- ساعت معاينه ج- هنگام ورود به عالم برزخ د- قبل از تكرار گناه
21- كدام گزينه علت عدم قبول توبه در دنياي ديگر نيست؟
الف- ناشي از اضطرار بودن توبه ب- منتفي بودن انقلاب مقدس دروني ج-بر چيده شدن عرصه عملي د- پر شدن ظرفيت معصيت
22- كدام گزينه جزء اركان توبه است؟
الف- بازگرداندن حقوق مردم ب- چشيدن رنج طاعت ج- اداي حقوق الهي د- تصميم به عدم بازگشت به گناه
23- كدام گزينه جزء شرايط توبه است؟
الف- پشيماني از گناه ب- آب كردن گوشت‌هايي كه از حرام روييده‌اند.
ج- اداي حقوق الهي د- چشيدن رنج طاعت
24- خداوند در قرآن (نساء-97) در برابر كساني كه مستضعف بودن خود را به عنوان عذر عدم نجات مطرح مي‌كنند با توجه به چه موضوعي عذر آنها را نمي‌پذيرد؟
الف- توبه ب- هجرت ج- جهاد د- دعا
25- كدام گزينه در معرفي گروه انصار صحيح است؟
الف- اهالي مكه كه بعد از هجرت به ياري رسول اكرم برخاستند . ب- ساكنان يمن كه به واسطه اميرالمؤمنين(ع) ايمان آوردند و پيامبر را ياري نمودند.
ج- مردم مكه كه قبل از هجرت به ياري رسول اكرم (ص) برخاستند. د- مردم مدينه كه پيامبر (ص)‌را ياري نمودند.
26- منظور از «قُلْ سيروا فِي الْارضِ» كدام است؟
الف- مطالعه تاريخ ب- هجرت براي نجات ايمان ج- جهاد براي نجات ايمان د- هجرت براي تبليغ اسلام
27- اولين منزل عبوديت كدام است؟
الف- هجرت ب- عبادت ج- توبه د- توحيد
28- منظور از «صحبة ماجد» در شعر زير كه منسوب به اميرالمؤمنين است چيست؟
تَغَرَبْ عَن الْاَوْطانِ في طَلَب الّعُلي وَسافِرً فَفي الْأَسْفارِ خَمْسُ فَوائِد
تَفَرُّجُ هَمٍّ وَ اكْتَسابُ مَعيشَةٍٍ وَ عِلمٍ وَ‌ آدابٍ وَ صُحْبَةِ ماجِدٍ
الف- علم آموزي ب- همنشيني با افراد با فضيلت ج- يادگيري زبان جديد د- فايده رساني به ديگران از طريق سخن گفتن
29- كدام گزينه در مورد ولايت تكويني صحيح نيست؟
الف- ولايت تكويني يعني تفويض قدرت تصرف به انسان صاحب ولايت ب- ولايت بر بدن از سنخ ولايت تكويني است.
ج- نفي ولايت تكويني ناشي از عدم شناخت انسان است. د- نفي ولايت تكويني ناشي از عدم شناخت قرب به خداست.
30- آخرين سوره‌اي كه بر پيامبر (ص) نازل شد كدام بود؟
الف- كوثر ب- ناس ج- علق د- نصر


آزمون :مرحله سوم
موضوع: (3 ) حقوق زن
كتاب: آزادي معنوي


آزمون مرحله: سوم
نام كتاب: احياء تفكر اسلامي1- كدام گزينه در مورد «اقبال لاهوري» درست است؟
الف- عامل ا نزواي وي در هند؛ نوع طرز فكر ايشان درمورد اروپا بود.
ب- با علوم جديد مخالف است.
ج- با آنكه اروپا را نديده است اما فضاي فكري اروپا را مي‌شناسد .
د- مسلمين را پرهيز مي دهد كه تحت تاثير تمدن اروپا قرار نگيرند .
2- كدام گزينه از جمله عقايد اقبال لاهوري است؟
الف- علم اروپا دنباله و امتداد علوم اسلامي است. ب- نبايد بين علم و تمدن اروپايي تفكيك نمود.
ج- با احياء فكر ديني، روند الگوبرداري از مغرب زمين متوقف شده است. د- حتي تمسك به عقل به تنهايي كافي است تا تمدن اروپايي نجات يابد.
3- اولين عاملي كه موجب سرگرداني بشر در تمدن غربي شده است چيست؟
الف- ساينتيسم ب- پوزيتيويسم ج- ماترياليسم د- انديويدواليسم
4- دو اثر اصلي و مهم حيات كدام است؟
الف- آگاهي ، آزادي ب- آگاهي ،‌ حركت ج- حركت ، آزادي د- اختيار، جنبش
5- حديث زير به كدام ويژگي جامعه زنده اشاره دارد؟
«مَثَلُ المؤمنينَ في توادُدِهِم و تراحُمِهِم و تَعاطُفهِم مَثَلُ الجَسَدِ إذا اشتَكي مِنهُ عُضوٌ تَداعي لَهُ سايرُ‌الجَسَدِ باالسَّهَرِ و الحُمّي»
الف- علم ب- تحرك ج- همزيستي مسالمت آميز د- همبستگي
6- جناب جابر بن‌عبدالله بعد از چند روز از شهادت امام حسين(ع) بر سر مزار امام (ع) رسيد؟
الف- 3 روز ب- 7 روز ج- 40 روز د- يكسال
7- آيه شريفه «اَنْ لَيسَ لِلانسانِ الّا ما سعي»‌با كدام گزينه ناسازگار است؟
الف- نفي تفكر خيالبافانه ب- اهتمام به عمل
ج – به دست آوردني بودن سعادت د- تأثير جزيي تصادف در سعادت
8- تفكر مبتني بر تحقير عمل بين مسلمانان ريشه در عملكرد چه كساني دارد؟
الف- يهوديان صدر اسلام ب- زرتشتياني كه مسلمان شدند.
ج- بني اميه د – متكلمين
9- كدام گزينه درست است؟
الف – درستي ايمان نزد شيعه لزوماً ارتباطي باعمل ندارد. ب- ايمان، خود جزيي از عمل است.
ج- ايمان از عمل تجزيه ‌پذير است. د- اظهار اسلام با زبان جزيي از ايمان است.
10- آيه شريفه « وقالوا لَنْ تَمَسَّنا النّارِ الّا ايّاماً معدودةً»‌ اشاره به ديدگاه كدام گروه دارد؟
الف- يهوديان ب- مسيحيان ج- منافقين د- مشركين
11- شيعيان كدام منطقه بعد از حضرت امام زين‌العابدين(ع) زيد را پيشوا مي‌دانند؟
الف- عراق ب- شام ج- حجاز د- يمن
12- كدام گزينه با متن آيه 46 سوره هود منطبق است؟ «اِنَّهُ‌لَيسَ‌مِنْ اهلك...»
الف- إنَّهُ عَمَلٌ غَيرَُ‌ صالِحٍ ب- إنَّهُ عَمَلُ غَيرِ‌ صالِحٍ
ج- إنَّهُ عَمَلَ غَيرََ صالِحٍ د- إنَّهُ عَمَلٌ غَيرِ‌ صالِحٍ
13- در مورد عبارت «اذا عَرفتَ فَاعْمَل ماشِئتَ» كدام گزينه صحيح است؟
الف-منظور، آثار معرفت نسبت به امام است. ب- اين حديث جعلي است چرا كه مؤيد بي‌توجهي به عمل است.
ج-اين حديث به دليل امكان سوء استفاده نبايد مطرح شود. د- اين حديث جعلي است چرا كه مؤيد عدم محدوديت در عمل است.
14- اسلام براي پيوند با پيامبر همه راهها جز راه ......................... را بسته است.
الف- عمل ب- حب اهل بيت‌(ع)‌ ج- تلاوت قرآن د- نماز
15- آيه شريفه «و لا تَجعَلْ يَدَكَ مًغلولَهً إلي عُنُقِكَ و لا تبسُطْها كُلَّ البَسطِ فَتَقْعُدَ ملوماً مَحسوراً» اشاره به كدام گزينه دارد؟
الف- زهد ب- صبر ج- توكل د- ميانه‌روي
16- اين كلام حضرت امير(ع) اشاره به كدام فلسفه زهد دارد؟ «... اَو اَبيتَ مِبْطاناً‌ وَ حَوْلي بُطُونٌ غَرْثي و اَكبادٌ حَرّي ...»
الف- رسيدن به آزادي معنوي ب- تمرين صبر ج- همدردي با ديگران د- آمادگي براي عبادت
17- الزهدُ كُلُّهُ‌ بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ مِنَ القُرآن : .................
الف- فَمن يَعمَل مِثقال ذرهٍ خيراً‌ يَرَه و مَن يَعمَل مِثقال ذَرهٍ شَرّاً يَرَهُ ب- يا ايها الذين امنوا استجيبوا لِلّهِ و للرَّسولِ اذا دعاكُم لِما يحييكم
ج- و لا تَجعَل يَدَكَ مَغلولهً الي عُنُقِكَ و لا تَبسُطْها كُلَّ‌البَسْطِ‌ فَـتَقعُدَ‌ملوماً محسوراٌ د- لِكَيْلا تَأسَوْا عَلي مافاتَكُم و لا تَفْرَحوا بِما اتيكُم.
18- كدام گزينه درست است؟
الف- به اندك قناعت كردن جزء شرايط زهد است. ب- در مفهوم قرآني آنكس كه به اندك قناعت مي‌كند زاهد است.
ج- طرفداري اسلام از قدرت اقتصادي مربوط به جامعه است نه فرد. د- تمايل «فرد» به كسب قدرت اقتصادي نشانه دنياطلبي است.
19- معني «لغوي»‌زهد كدام است؟
الف- تهي بودن ب- بي‌ميلي ج- پربودن د- حد وسط
20- كدام گزينه جزء فلسفه دعوت زهد است؟
الف- بي اعتنايي به زندگي دنيوي براي ايجاد فراغت به جهت عبادت
ب- چشم‌پوشي از لذات دنيا براي از دست ندادن لذات آخرت
ج- كم كردن لذت‌هاي جسمي و مادي براي درك لذت‌هاي معنوي در اين دنيا
د- جلوگيري از ميل به لذت‌هاي نامشروع از طريق عدم استقبال از لذت‌هاي مشروع
21- به فرموده رسول اكرم(ص) ؛‌رهبانيت امت من ............... است.
الف- نماز ب- جهاد ج- روزه د- صدقه
22- بر اساس تفكر قرآني:
الف- لذت‌هاي آخرت نتيجه محروميت‌هاي عمدي بشر در دنياست. ب- لذت‌هاي دنيا و آخرت قابل جمع‌ نيست.
ج- بين لذت‌هاي دنيا و آخرت اصل معاوضه حاكم است. د- لذت‌هاي دنيوي واقعاً‌ لذت نيست.
23- اسلام با ..................... ولو از طريق حلال موافق نيست.
الف- قدرت طلبي ب- ثروت اندوزي ج- لذت پرستي د- مقام طلبي
24- انَّ‌ اللهَ‌تعالي فَرَضَ علي ............ ان يُقَدِّروا انفُسَهُم بِضَعَفَهِ النّاسِ
الف- العلما ب- ائمه الحق ج- الناس د- المؤمنين
25- استاد مطهري روز اربعين را به خاطر كدام موضوعات شايسته اهميت مي‌داند؟
الف- زيارت اربعين – آمدن جابر به كربلا براي زيارت ابا عبدالله ب- آمدن اسرا از شام به كربلا- زيارت اربعين
ج- زيارت جابر- آمدن اسرا ازشام به كربلا د- زيارت اربعين- آمدن اسرا از كربلا به شام
26- طبق بيان ائمه (ع) كدام گزينه جزء تعريف ايمان نيست؟
الف- عمل بالاركان ب- معرفه بالجنان ج-تذكره بالعيان د- اقرار باللسان
27- «كان رَسولَ اللّه ِ خَفيفَ المؤونَةِ» اشاره به كدام ويژگي پيامبر (ص)‌دارد؟
الف- زهد ب-توكل ج- همدردي د- ايثار
28- بيت زير اشاره به كدام فلسفه زهد دارد؟
در شط حادثات برون آي از لباس كاول برهنگي است كه شرط شناور است
الف- ايثار و همدردي ب- آزادي و آزادگي ج- رسيدن به نعمات اخروي د- رها شدن از حوادث سخت دنيوي
29- كدام گزينه با مفهوم صحيح «توكل» سازگار است؟
الف- سپاسگزاري پيشاپيش براي كسب توفيق ب- توسل به خداوند و مأيوس شدن از اسباب مادي
ج- اعتماد به خداوند براي حضور در ميدان عمل د- هر سه گزينه
30- كدام گزينه دليل نادرستي اين تعريف از زهد است كه: «تَرَكَ الدُّنيا لِلتَّخَلّي لِلْعِبادَة»
الف- مبني بر فرض تقدم آخرت بر دنيا ب- مبني ‌بر جدايي آخرت از دنيا
ج- ناقص بودن در ذكر فلسفه زهد د- متأثر بودن از طرز تفكر مسيحيبررسي مباني فرهنگ، تمدن و دستاوردهاي اسلامي در ايران
كتاب: احياء‌ تفكر اسلامي

آزمون مرحله: سوم
نام كتاب: جاذبه و دافعه علي(ع)
موضوع: سيره معصومين(ع)1- علت اصلي جذب و دفع را بايد در چه چيزي جستجو كرد؟
الف- هماهنگي در اصول فكري ب- غريزه جنسي ج- سنخيت و تضاد د- همكاري و تعاون
2- صرف جاذبه و دافعه داشتن ................................ است.
الف- قابل ستايش ب- نشان شخصيت ج- علامت كمال معنوي د- علامت مفيد بودن
3- مذهب شيعه از چه زماني پايه‌گذاري شد؟
الف- جنگ صفين و رويارويي با معاويه ب- مخالفت علي(ع) با جريان سقيفه
ج- به خلافت رسيدن اميرالمؤمنين(ع) د- حيات رسول اكرم(ص)
4- بيت مقابل به كدام خاصيت عشق اشاره دارد؟ بلبل از فيض گل آموخت سخن ورنه نبود اين‌همه قول و غزل تعبيه در منقارش
الف ـ تصفيه‌گري ب ـ ايجاد لطافت در روح ج ـ الهام بخشي د ـ تقويت قدرت اراده
5- در قرآن كريم رابطه ميان زوجين با چه كلمه‌اي تعبير شده است؟
الف- محبت ب- عشق ج ـ مودت د ـ عاطفه
6- كدام گزينه نادرست است؟
الف- عشق مجازي قابل تبديل به عشق حقيقي است. ب ـ توصيه عرفا به عشق مجازي به دليل آثار تربيتي آن بوده است.
ج ـ عشق مجازي از حيث قابل توصيه بودن همچون مصيبت است. د ـ عشق مجازي اگرچه مي‌تواند مفيد باشد، اما قابل تجويز نيست.
7- كدام گزينه از آثار عشق است؟
الف- كودني ب ـ غفلت ج ـ اختلال در هوش د ـ هرسه گزينه
8- كدام گزينه در مورد آثار عشق نادرست است؟
الف ـ عشق مثل علم كه صد در صد تابع معلوم است، تابع معشوق است.
ب ـ آثار سوء عشق ناشي از آن است كه توجه را فقط در يك جهت مي‌سازد.
ج ـ عشق تابع ميزان حسن نيست بلكه بيشتر تابع ميزان استعداد و مايه عشق است.
د ـ عشق هم مي‌تواند عيب‌پوشي نمايد و هم مي‌تواند عيب را حسن جلوه دهد.
9- بنابر مشرب اخلاقي سقراط، انسان بايد خود را از چه راهي اصلاح كند؟
الف- توجه به زشتي‌ها ورذائل ب- عشق ج ـ عقل د ـ انتخاب دوستان با فضيلت
10- اشعار زير از مولوي به كدام بعد از آثار عشق اشاره دارد؟
هركه را جامه ز عشقي چاك شد او ز حرص و عيب كلّي پاك شد
شاد باش اي عشق خوش سوداي ما اي طبيب جمله علتهاي ما
الف- آثار اجتماعي ب- آثار علمي و ادراكي ج- آثار جسمي د- آثار تربيتي
11- محل تربت مقدس اميرالمؤمنين(ع) توسط كدام امام اعلام گشت؟
الف ـ امام زين‌العابدين(ع) ب ـ امام محمدباقر(ع) ج ـ امام جعفر صادق(ع) د ـ امام موسي‌بن جعفر(ع)
12-«ناكثين» كدام گروه از دشمنان علي(ع) را دربرمي‌گيرد؟
الف- اصحاب جنگ جمل ب ـ اصحاب جنگ صفين
ج ـ اصحاب جنگ نهروان د ـ اهل كوفه كه در جنگ با معاويه، علي(ع) را همراهي نكردند.
13- روحيه كدام گروه از دشمنان علي(ع) روحيه سياست، تقلب و نفاق بود؟
الف ـ اهل كوفه ب ـ مارقين ج ـ ناكثين د ـ قاسطين
14- پيدايش جريان خوارج به كدام واقعه تاريخي بازمي‌گردد؟
الف- قتل عثمان ب ـ جريان حكميت ج ـ ماجراي ثقيفه د ـ جنگ جمل


15- تترّس كفار به مسلمين يعني:
الف ـ كفا ر درحين جنگ با مسلمين اسراي مسلمانان را سپر خويش قرار دهند.
ب ـ به واسطه هيمنه و شكوه مسلمين كفار از آنها بترسند.
ج ـ كفار در كمين مسلمانان قرار گيرند.
د ـ كفار با فريب، مسلمانان را به صلح دعوت نمايند.
16- اميرالمؤمنين(ع) چه شخصي را براي حكميت پيشنهاد نمود؟
الف- عمروبن عُبيد ب ـ ابوموسي اشعري ج ـ عبدالله بن عمر د ـ عبدالله بن عباس
17- خوارج در ابتداي پيدايش يك جريان ............... بود.
الف ـ سياسي ب ـ نظامي ج ـ فقهي د ـ اعتقادي
18- وظيفه امر به معروف و نهي از منكر قبل از هرچيز دو شرط اساسي دارد كه عبارتند از:
الف ـ وجود مصلحت، نفي حرج ب ـ امكان‌ تأثير، نفي ضرر
ج ـ قدرت عمل، قدرت بيان د ـ بصيرت در دين، بصيرت در عمل
19- خوارج معتقد به .................. در مورد امر به معروف و نهي از منكر بودند.
الف ـ اعمال بصيرت ب ـ شرط عدم ترتب مفسده ج ـ تعبدي بودن د ـ شرط احتمال اثر
20- خوارج خلافت چه كسي را صحيح مي‌دانستند؟
الف ـ عمر ب ـ عثمان ج ـ علي(ع) د ـ معاويه
21ـ چرا علي(ع) با خوارج به جنگ برخاست؟
الف ـ خوارج سعي در فاسد كردن عقايد ديگر مسلمانان داشتند. ب ـ امنيت جامعه اسلامي را مختل كرده بودند.
ج ـ روحيه‌ متحجرانه آنها در جامعه در حال گسترش بود. د ـ حكومت علي(ع) را حكومت جور مي‌دانستند.
22 ـ اميرالمؤمنين(ع) اين تعبير را در وصف چه گروهي به كار برده است و منظور از آن چيست؟
حَمَلوا بَصائِرَهُم عَلي اَسيافِهِم
الف ـ مسلمانان صدر اسلام - مي‌دانستند براي چه هدفي مي‌جنگند.
ب ـ خوارج- فقط زبان شمشير را مي‌فهميدند.
ج ـ ياران خود در جنگ صفين ـ قبل از مبارزه، با دين آشنا شده بودند.
د ـ ياران معاويه در جنگ صفين ـ بصيرت نداشتند.
23 ـ منظور از حكم در آيه شريفه «ان الحكم الا الله» كدام است؟
الف ـ حاكم ب ـ حكميت ج ـ حكومت د ـ حق قانونگذاري
24 ـ تكفير كردن ديگران توسط خوارج ناشي از كدام ويژگي آنها بود؟
الف ـ مقدس مآبي ب ـ غرور و خودبيني ج ـ شجاعت د ـ تنگ نظري
25 ـ تفقّه يعني:
الف ـ درك ساده ب ـ درك با بصيرت ج ـ تعليم علم فقه د ـ تظاهر به علم ديني
26ـ توصيه امام علي(ع) به ابن عباس در مورد شيوه گفتگو با خوارج اين بود كه با آنان برچه اساسي سخن بگويد؟
الف ـ آيات قرآن ب ـ بخش صحيح سيره خلفا
ج ـ استدلال‌هاي كاملاً عقلي د ـ سنت و سخنان پيامبر(ص)
27ـ كدام گزينه نادرست است؟
الف ـ امام علي(ع) اصل حكميت را صحيح نمي‌دانست.
ب ـ امام علي(ع) با پيشنهاد سپاه شام يعني انجام حكميت مخالف بود.
ج ـ امام علي(ع) ابوموسي اشعري را براي شوراي تحكيم لايق نمي‌دانست.
د ـ امام علي(ع) از تن دادن به حكميت توبه نكرد.
28 ـ هر اندازه ............. زياد باشد بازار .......... داغتر است.
الف ـ فساد ـ كفر ب ـ فقير ـ زهد ج ـ اسوه ـ ايمان د ـ احمق ـ نفاق
29ـ روح تفكر خوارج چه بود؟
الف ـ عبادت و مقدس مآبي ب ـ تعبد ج ـ انفكاك تعقل از تدين د ـ سرسختي و شجاعت
30ـ كدام مكتب فقهي شيعه براساس انفكاك تعقل از تدين شكل گرفته است؟
الف ـ مكتب اصولي ب ـ مكتب حلّه ج ـ مكتب نجف د ـ مكتب اخباريگري

مرحله سوم
تاريخ: 16/12/84
موضوع: (2) سيره معصومين(ع) كتاب: جاذبه و دافعه علي

آزمون مرحله: سوم
نام كتاب: مقالات فلسفي
موضوع: مباحث فلسفي


1-اين نظريه كه «روح جوهري است قديم كه قبل از بدن موجود است» متعلق به چه كسي است؟
الف- افلاطون ب- ارسطو ج- ابن سينا د- فارابي
2- ارسطو رابطه روح و بدن را از چه نوع علاقه و رابطه‌اي مي‌دانست؟
الف- راكب و مركوب ب- علت و معلول ج-صورت و ماده د- وجود و ماهيت
3- عمومي‌ترين و اساسي‌ترين مسأله در فلسفه اولي كدام است؟
الف- ماهيت ب - وجود ج- عقل د- علت
4- كدام گزينه در مورد رابطه روح و ماده صحيح است؟
الف- روح ناشي از كمال ماده است. ب- روح اثر ماده است.
ج- روح خاصيت ماده است. د- روح در نحوه وجود مستقل از ماده است.
5- كدام گزينه از جمله اغراض ذكر داستان خلقت آدم نيست؟
الف- زيان‌هاي كبر ب- استعداد فراوان بشر براي علم
ج – استعداد بشر براي پيشي گرفتن از ملائكه د- شناخت خالق
6- كدام گزينه نادرست است؟
الف- طبيعت و ماوراي طبيعت در طول يكديگرند نه در عرض هم
ب- يك علت طبيعي نمي‌تواند جانشين يك علت ماوراء الطبيعي واقع شود.
ج- يك علت ماوراءالطبيعي مي‌تواند در درجه يك علت طبيعي قرار گيرد.
د – تنها يك علت مادي مي‌تواند جانشين يك علت طبيعي گردد.
7- باور به توانايي بشر در فراهم آوردن شرايط احياء و اماته مستلزم كدام گزينه است؟
الف- تقسيم كار بين خداوند و مخلوق ب- تعيين حدود تأثير فعل بشر
ج- تقييد فعل خداوند د- تفويض امر احيا و اماته به بشر
8- درباره رابطه ميان ماده و حيات گزينه صحيح كدام است؟
الف-استعدادي كه در ماده براي حيات و زندگي است ايجاد و دهندگي است. ب- ماده در ذات خود واجد حيات و زندگي است.
ج- ماده با تكامل تبديل به حيات مي‌گردد. د- بين ماده و حيات ثنويت و دوگانگي حكمفرماست.
9- معقولات ثانيه فلسفي.......................؟
الف-. ظرف عروض آنها ذهن است و ظرف اتصافشان خارج ب- عيني محض‌اند.
ج- ذهني محض‌اند د- ظرف عروض آنها خارج است و ظرف اتصافشان ذهن
10- كدام گزينه بيانگر منشأ فكر ثنويت است؟
الف- اعتقاد به حق و باطل ب- وجود تضاد و تصادم
ج- اعتقاد به وجود شيطان در برابر خدا د- بيم و اميد به آينده
11- طرف و نهايت يك امر ممتد؟
الف- اگر امر ممتد مكاني باشد بسيط است. ب- اگر امر ممتد زماني باشد غير بسيط است.
ج- آخرين جزء آن است. د- مفهومي است كه از محدوديت وجود انتزاع مي‌شود.
12- فلاسفه اسلامي كدام اصل را«ام القضايا» ناميده‌اند؟
الف- امتناع جمع نقيضين ب- اصل عليت
ج- هوهويت د- اصالت وجود


13- كدام گزينه در مورد مفاد قضيه سالبه نادرست است؟
الف- قضيه سالبه وجود رابطه نيستي ميان موضوع و محمول است.
ب- قضيه سالبه بيانگر انتفاي رابطه ايجابي تصور شده از ظرف خارج است.
ج- قضيه سالبه حكايتگر مطابق نداشتن آن در خارج است.
د- قضيه سالبه به رفع رابطه و نسبت مذكور در قضيه از ظرف خارج حكم مي‌كند.
14- آميختگي هستي و نيستي در حركت ............ است؟
الف- از سنخ آميختگي دو عنصر واقعي ب- عيني ج- موقت د- اعتباري
15- كدام يك از موارد زير از اقسام تقابل نيست؟
الف- تناقض ب- تباين ج- تضايف د- تضاد
16- تضادها و ناسازگاريها در جهان هستي.....................
الف- امري عرضي و طفيلي هستند. ب- نقشي اساسي ندارند.
ج- جزء بايستني ‌هاست. د- موجب تنوع هستند نه تكامل
17- بر اساس كدام نظريه«حركت يك امر سطحي است كه در ظاهر اشياء به وقوع مي‌پيوندد و در ماهيت و واقعيت اشياء تأثيري ندارد»؟
الف- نظريه اليانيان ب- نظريه ارسطو ج- نظريه ملاصدرا د- نظريه اتميسم
18- در نظريه ارسطو در مورد حركت نام «كون و فساد» بر كدام يك از انواع تغييرات اطلاق شده است؟
الف- تغييرات تدريجي ب- تغييرات دفعي ج- تغييرات مكاني د- تغييرات كمي
19- در نظريه ارسطو اساسي‌ترين جزء واقعيت شيء به چه چيز آنها بستگي دارد؟
الف- صورت ، نه ماده ب- ماده، نه صورت
ج- وجود ، نه ماهيت د- ماهيت، نه وجود
20- هگل معتقد است جهان را بايد از راه ............. توضيح داد.
الف- علت ب – معلول ج – دليل د – نتيجه
21- موضوع حكمت الهي چيست؟
الف – موجود مطلق ب – موجودي كه وجودش عين ذات اوست
ج – وجود واجب د – موجود بماهو موجود
22- چه شخصيتي نخستين بار توانست مفهوم عليت فلسفي و تجلي عرفاني را به هم نزديك كند؟
الف – ابن سينا ب- ميرداماد ج- ملاصدرا د – حاجي سبزواري
23- در فلسفه ملاصدرا كدام گزينه درباره رابطه علت و معلول نادرست است؟
الف – معلول جداي از علت است ب – معلول صفت علت است
ج – معلول شأن علت است د – معلول مرتبه‌اي از مراتب علت است
24- برهان صديقين اولين بار توسط چه كسي اقامه شد؟
الف – فارابي ب – ابن سينا ج – خواجه نصير د - ميرداماد
25- كدام يك از موضوعات زير براي نخستين بار توسط فلاسفه اسلامي مطرح شده است؟
الف – مسأله امتناع تسلسل ب – توحيد واجب ج– صرف‌الوجود بودن واجب د– وحدت وجود
26- در فلسفه ملاصدرا كدام يك از جريانات فكري اسلامي با يكديگر ادغام گرديد؟
الف – فقه، كلام، فلسفه مشاء، فلسفه اشراق ب – كلام، فقه، فلسفه اشراق، عرفان
ج – فلسفه مشاء، فلسفه اشراق، عرفان، فقه د – فلسفه مشاء، فلسفه اشراق، عرفان، كلام
27- مناط احتياج به علت از ديدگاه ملاصدرا كدام است؟
الف – حادث بودن ب -مرتبه وجود امكاني ج – امكان د – حدوث و امكان
28- برهان فرجه كه در ضمن حديث «كافي» آمده است، با كدام برهان مرتبط است؟
الف – برهان صرف‌الوجود ب – برهان تعيّن ج – برهان تركيب د – برهان عرشي
29- حكمت الهي در اصطلاح متأخرين به دو شاخه تقسيم مي‌شود:
الف-الهيات بالمعني الاعم و الهيات بالمعني الاخص ب – فلسفه و عرفان
ج – فلسفه و كلام د – كلام و عرفان
30- عرفا به دنبال چه چيزي هستند؟
الف- شناسايي مصاديق متعددموجود ب- اثبات وجود واجب الوجود
ج-اثبات صفات خدا د- هرسه گزينه

آزمون :مرحله سوم تاريخ: 16/12/84
موضوع: (5) مباحث فلسفي كتاب: مقالات فلسفي
آزمون مرحله: چهارم
نام كتاب: علل گرايش به ماديگري
موضوع: مباحث فلسفي

1- حساس‌ترين و شور انگيزترين موضوعي كه تاكنون انديشه‌ها را به خود مشغول داشته كدام موضوع است؟
الف- جبر و اختيار ب- اثبات خدا ج- سرانجام تاريخ د- جمع دنيا و آخرت
2- از ديدگاه استاد مطهري نقطه اصلي اختلاف نظر بين فلسفه الهي و فلسفه مادي كدام مسأله است؟
الف- خدا ب- معاد ج-دايره وجود و واقعيت د- ماهيت ماده
3- آنچه به نام .............. در قرآن كريم آمده است بايد در همين جهان تحصيل گردد.
الف- تحقق عيني بهشت و جهنم ب- لقاء الله ج- ارائه كارنامه اعمال د- زنده شدن مردگان
4- طرح ماركس براي مبارزه با مذهب عبارت است از ..........................
الف- ايجاد تفرقه بين نيروهاي مذهبي ب- ارائه تحليل مادي از مفاهيم ديني
ج- ترويج ماديت اخلاقي ميان نيروهاي مذهبي د- تحريف شخصيت‌هاي مذهبي
5- ايده‌آليسم ماده را ................. مي‌داند.
الف- امري واقعي ب- حقيقتي متغير و متحول ج- مخلوق ذهن د- حقيقتي محسوس و ذي اثر
6- كدام گزينه در مورد ماترياليسم نادرست است؟
الف- خود را جزمي معرفي مي‌كند ب- مبتني بر شك است
ج- وجود را در انحصار ماده مي‌داند د- در تحليل ماده هم سو با ايده آليسم است
7- واژه ماترياليسم در معناي عام مستلزم اعتقاد به كدام گزينه است؟
الف- اصالت ماده ب- انحصار وجود در ماده ج- تقدم ماده بر ذهن د- تقدم ذهن بر ماده
8- كتاب«توحيد مفضل» حاصل كدام گزينه است؟
الف- مباحثات مفضل با ابن ابي العوجاء ب- تأملات مفضل بن عمر
ج- تعليمات امام صادق (ع) به مفضل د- اشكالات ابن ابي العوجاء بر ديدگاههاي مفضل
9- ظهور ماديگري به صورت يك «مكتب» متعلق به كدام دوران است؟
الف- دوران يونان باستان ب- زمان بعثت پيامبر اسلام (ص)
ج- پايان قرن اول هجري و مقارن با ظهور دهريون د- قرون هجده و نوزده ميلادي
10- كدام شخصيت پايه گذار«پوزيتيويسم» است؟
الف- اگوست كنت ب- برتراند راسل ج- هيوم د- ماركس
11- كدام گزينه جزء لوازم اين ديدگاه نيست : «علم، پدر طبيعت و كائنات را از شغل خود منفصل كرد و او را به محل انزوا سوق داد.»
الف- خداوند جزيي از جهان دانسته شده است
ب- خداوند در طول و مسلط بر جهان تصور شده است
ج- تنها پديده‌هاي مجهول را بايد به خدا نسبت داد
د- توانايي علم، حوزه تأثير خدا را روشن مي‌سازد
12- تقسيم ادوار زندگي بشر به سه دوره رباني، فلسفي و علمي متعلق به كدام شخصيت است؟
الف- هگل ب- اگوست كنت ج- برتراند راسل د- ماركس
13- كدام يك جزء علل گرايش به ماديگري نبوده است؟
الف- نارسايي مفاهيم ديني كليسا ب- نارسايي مفاهيم اجتماعي و سياسي در غرب
ج – محيط اخلاقي و اجتماعي نامساعد د- ارائه آزادي بي‌مبنا در حوزه اعتقادات ديني از سوي كليسا
14- بر اساس نظريه متكلمين ملاك عدم استقلال معلول‌ها را بايد در ............. جستجو كرد.
الف- حدوث ب- امكان ذاتي ج-قصور ذاتي د- تأخر از مرتبه ذات
15- بر اساس نظريه ملاصدرا ملاك صحيح نيازمندي معلول به علت كدام است؟
الف – صرف شيئيت و موجوديت ملاك نيازمندي به علت است. ب- امري تجربي است و ديده نشده است كه معلول بدون علت وجود پيدا كند
ج- دليل نيازمندي معلول به علت در سابقه نيستي معلول نهفته است. د- دليل نيازمندي معلول به علت محدوديت ذاتي معلول است.
16- بر اساس نظريه ملاصدرا ريشه اصلي نقص را بايد در كجا جستجو كرد؟
الف- حدوث ب- امكان ذاتي ج- تأخر از مرتبه ذات د- امكان ماهوي
17- بر اساس نظريه ملاصدرا كدام گزينه در مورد علت نخستين صحيح است؟
الف- ذات قديم كامل واجب الوجود نامتناهي است ب- خودش علت خود و پايه‌گذار و سامان دهندة خويش است
ج- از حيث نياز به علت، به حكم يك استثناء ، از قانون عليت خارج شده است د- هر سه گزينه
18- در طرح داستان آدم توسط قرآن كدام گزينه مورد نظر نبوده است؟
الف- مقام معنوي انسان ب- برخي موضوعات و مسايل اخلاقي
ج- نحوه خلقت آدم به عنوان راهي براي خداشناسي د- وجود عيني و شخصي آدم
19-كدام گزينه در مورد فرضيه تكامل صحيح است؟
الف- فرض تضاد ميان مندرجات كتب مذهبي و اصل تكامل منطقاً به گرايش به ماديگري منجر مي‌گردد
ب- فرضيه تكامل عقلاً‌و منطقاً‌ با مسأله خدا سازگار نيست
ج-فرض اعتقاد به خدا تنها با دفعي الوجود بودن جهان سازگار است
د- از نظريه تكامل مي‌توان به نفع مكتب الهيون نيز استفاده كرد
20- معني اين جمله كدام است؟ «يقول الاتفاقَ جاهلُ السبب»
الف- حادثه اتفاقي فاقد علت فاعلي است ب- فرد بي‌خبر از علت،‌ حادثه را اتفاقي مي‌داند
ج-هر حادثه‌اي كه سبب آن مجهول باشد تصادفي است د- حادثه تصادفي ، حادثه‌اي است كه شناخت آن از حيث سبب منطقاً‌ ممكن نيست
21- وجود وسائط خلقت چه رابطه‌اي با اراده خداوند دارد؟
الف- شرطيت ب- سببيت ج- مانعيت د- هيچكدام
22- كدام گزينه در مورد خلقت صحيح است؟
الف- خلقت از نظر زماني نقطه آغاز ندارد. ب- خلقت از نظر زماني نقطه پاياني ندارد.
ج- خلقت در هيچ مقطعي متوقف نشده است د- هر سه گزينه
23- ساده‌ترين و عمومي‌ترين برهاني كه بر وجود خداوند اقامه مي‌شود كدام است؟
الف- برهان صديقين ب- برهان وجوب و امكان ج- برهان نظم د- برهان حدوث و قدم
24- اكتشاف عقل و هوش در انسان‌ها از روي آثار و مصنوعاتشان و حكم به صدق قضاياي متواتر تاريخي ، به ترتيب مبتني بر كدام نوع استدلال هستند؟
الف-استدلال تجربي- استدلال تجربي ب- استدلال تجربي- استقراء ناقص ج- استقراء ناقص- استقراء ناقص د- برهان عقلي – برهان عقلي
25-كدام گزينه نادرست است؟
الف- افعال خداوند،‌همه غايات فاعل‌اند نه غايات فعل ب- حكمت انسان به معني انتخاب بهترين وسيله‌ها براي بهترين غايت هاست
ج- حكمت خداوند به معني رساندن موجودات است به غايات خودشان د - فاعليت انسان‌ها فاعليت بالقصد است و فاعليت خداوند، فاعليت بالعنايه
26-كدام گزينه نتيجه برهان نظم نيست؟
الف- طبيعت ماورايي دارد ب- طبيعت مسخر ماوراء خود است
ج- ماوراء حاكم بر طبيعت ، مستشعر به افعال خود است د- وجود ماوراء حاكم بر طبيعت ، واجب است
27- كدام گزينه در مورد ارتباط ماديت اعتقادي و ماديت اخلاقي نادرست است؟
الف- ماديت اعتقادي علت ماديت اخلاقي است ب- ماديت اخلاقي ، علت ماديت اعتقادي است.
ج- منشاء واحد دارند و لذا از آغاز توأم با يكديگرند د- انفكاك دائمي بين آنها خلاف طبيعت انساني است.
28- كدام يك از علل گرايش به ماديگري اختصاص به دوره معاصر داشته است؟
الف- نارسايي مفاهيم فلسفي غرب ب- اظهار نظر غير متخصص ج- محيط اخلاقي و اجتماعي نامساعد د- استفاده ماترياليسم از سنگر پرخاشگري
29- تقيه يعني چه؟
الف- از مخفي‌گاه خارج شدن و از خود دفاع كردن ب- به كار بردن سپر و بيشتر ضربه زدن
ج- به طور موقت دست از مبارزه كشيدن د- در مبارزه تقوا پيشه كردن
30- چه عاملي موجب گشت تا سنگر قهرماني توسط امپرياليسم اشغال گردد؟
الف- خالي گذاشتن ميدان مبارزه از سوي الهيون
ب- ارتباط منطقي ماترياليسم با سوسياليسم كه مروج روحيه مبارزه بود
ج- ايجاد ارتباط مصنوعي ميان ايمان به خدا و مشروع شمردن استبداد ها از سوي كليسا
د- اعتقاد به تضاد ميان بي‌خدايي و حق حاكميت ملي در ماترياليسم

آزمون :مرحله چهارم تاريخ: 24/2/85
موضوع: (5 ) مباحث فلسفي كتاب: علل گرايش به ماديگري

نام كتاب: پيرامون جمهوري اسلامي
موضوع: بررسي مباني فرهنگ، تمدن و دستاوردهاي اسلامي در ايران
1- حرکت جوامع بشری به سوی ................. است؟
الف- وابستگی بیشتر به محیط طبیعی ب- وابستگی بیشتر به محیط اجتماعی
ج- وابستگی بیشتر به ایمان و اعتقاد د- هر سه گزینه
2- توفیق روحانیت شیعه در رهبری نهضت های صد ساله اخیر بیشتر از کدام عامل نا شی شده است؟
الف- استقلال روحانیت شیعه ب- مورد اعتماد مردم بودن
ج- روحیه ی انقلابی د- توان مالی بالا
3-كدام گزينه در مورد دیدگاه شهید مطهری درباره حوزۀعلمیه نادرست است؟
الف- تداوم فرهنگ غنی وقدیم اسلامی ب- عدم تجديد نظر بر فرهنگ قديمي حاكم بر حوزه ها
ج- آفت زدایی از برنامه های حوزه های علمیه د- استفاده از عناصر فرهنگ های جدید در حوزه ها
4- العالِمُ بِزَمانِه لایَهجُمُ عَلَیهِ................
الف- الخطایا ب- العدإ ج- اللوابس د- الرذائل
5- استاد مطهری بحث «اسلام ومقتضیات زمان » را درذیل كدام عنوان قرار داده است؟
الف- فلسفه تاریخ ب- فلسفه اخلاق ج- کلام جدید د- ا مامت و رهبری
6- انقلاب اسلامی در پی ایجاد جهان سومی بنام ............. است؟
الف- جهان تشیع ب- جهان اسلامی ج-جهان انتقام از غرب د- جهان شرق در برابر غرب
7- اینکه می گویند« زن آفریننده عشق است وعشق آفریننده مرد و مردآفریننده تاریخ»ناظر به کدام گزینه است؟
الف- محوریت نقش زن در تاریخ ب- نقش غیر مستقیم زن در سازندگی تاریخ
ج-مرد تاریخ را در جهت منافع زن شکل داده است د- روند تاریخ در جهت خواسته های زن بوده است.
8- غیر از جریان انقلاب اسلامی ایران ،درتاریخ اسلام تنها در دورة .............. شاهد ایفای نقش موثر سیاسی ،فرهنگی ونظامی زنان هستیم .
الف- صدر اسلام ب- قیام مختار
ج- سرنگونی بنی امیه توسط بنی عباس د- صفویه
9- زن نقش سازندگی غیر مستقیم تاریخی خود را مدیون چه چیزی است؟
الف- زیبایی ها ب- هنر های زنانه ج- اخلاقی جنسی ویژه خود د- علاقه مندی مرد به زن
10- زن«مدل پهلوی»با کدام گزینه مطابقت دارد؟
الف- شخص بی ارزش ب- شئی گرانبها
ج – شئی بی ارزش د- شخص گرانبها
11- این باور در غرب که زن ها درجبهه مخالفت انقلاب اسلامی خواهند بود ناشی از کدام تلقی بوده است؟
الف- مخالفت مردان با فعالیت انقلابی زنان ب- آزادی زنان در حکومت پهلوی
ج- نارضایتی زنان از اسلام د- وجود روحیه محافظه کاری در زنان
12- از نظر استاد مطهری کدام گزینه در مورد مردم و جامعه قدیم صادق است؟
الف- ناآگاه ودارای اخلاقی فاسد ب- آگاه ودارای اخلاق سالم
ج- آگاه ودارای اخلاقی فاسد د- ناآگاه ودارای اخلاق سالم
13- از دیدگاه استاد مطهری مهمترین عناصر برای پیشرفت جامعه کدام است؟
الف-آگاهی واخلاق ب- علم ونظم ج- علم واقتدار د – اخلاق واقتدار
14- نهضت های اسلامی صد ساله اخیر در فعالیت های آگاهی بخش کدام شخصیت ریشه دارد؟
الف – سید جمال الدین اسد آبادی ب- عبدالرحمن کواکبی
ج- ممد عبده د- میرزای شیرازی بزرگ
15- مهمترین عواملی که استعمار گران برای مقابله با عنصر آگاهی مسلمانان بکار گرفتند کدام است؟
الف- رواج روحیه تنبلی ب- رواج روحیه بی نظمی
ج سلب اعتماد به نفس د- ترویج فساد اخلاقی
16- زن ومرد درکدام گزینه مشابه اند؟
الف- انسا نیت ب- جنبه های طبیعی ج- حقوق د-تکالیف
17-جنبش تنباکو توسط کدام شخصیت رهبری شد ؟
الف- میرزای شیرازي ب- کاشف الغطاء
ج- سید جمال الدین اسد آبادی د- نائینی
18- انقلاب اسلامی ایران خلف صالح کدام نهضت است ؟
الف- نهضت مشروطیت ب- نهضت ملی شدن صنعت نفت
ج- نهضت تنباکو د- نهضت صدر اسلام
19- کدام عنصر نقطه تمایز انقلاب اسلامی از سایر نهضت های صد ساله اخیر است؟
الف- حضورروحانیت ب- تشکیل حکومت اسلامی
ج-مبارزه با استعمار د- مبارزه با استبداد
20- اصلاح در مفهوم اسلامی به چه معنا است؟
الف- سامان دادن تدریجی ب- سامان دادن غیر بنیادی
ج- نقطه مقابل افساد د- ایجاد ماهیت جدید
21- در مورد کدام گزینه قائل شدن به آزادی مطلق نادرست است؟
الف- تفکر ب- عقیده ج- تعقل د- هيچكدام
22- كدام نوع خود آگاهي پشتوانه انقلاب اسلامي است؟
الف-خودآگاهي طبقاتي ب- خودآگاهي ملي
ج- خودآگاهي ديني د- خودآگاهي فلسفي
23- به چه دلیل برخی متفکرین انسان را درانتخاب هرگونه دین ومذهبی آزاد می دانند؟
الف- دین را امری شخصی می شمارند. ب- اثر تمام ادیان را یکسان می شمارند
ب- قائل به جدایی دین از سیاست هستند. د- دخالت در امر دین را ناممکن می دانند.
24- آیا عقیده آزاد است ؟ توضیح دهید
الف- بله، بخاطر حرمت نهادن به بشر ب- بله، در صورتیکه مبتنی بر تفکر باشد
ج-خیر، بدلیل اینکه تفکر آزاد نیست د- خیر، چون به آزادی حیوانی می انجامد
25- انقلاب در مفهوم قرآنی به کدام معنا ست؟
الف- رجوع ب- ازبین رفتن ج- شورش د- پشت ورو شدن
26- کدام گزینه لزوماً از ویژگیهای مفهوم اجتماعی انقلاب نمی باشد؟
الف- ارادی بودن ب- روبه تکامل بودن
ج- معطوف به حل مشکلات اقتصادی د- مبتنی بر انکار وعصیان
27- كدام گزينه از لوازم مفهوم «انقلاب اسلامی» نیست؟
الف- انقلاب، وسیله است ب- انقلاب ،معیار است
ج- انقلاب ، راه است د – اسلام ، هدف است
28- عقیده مبتنی بر «اسلام انقلابی»باكدام گزينه سازگار است؟
الف- به آینده خوش بین هستیم. ب- به گذشته خوش بین هستیم.
ج- غلبه همواره با حق است. د- تاریخ تا کنون در مسیر ناحق بوده است.
29- اعظم الخیانه خیانه..............
الف- القاضی ب- العالم ج-الامه ج-الحاکم
30- بیشتر ایرانیان در چه زمانی اسلام آوردند ؟
الف-هنگام حمله اعراب مسلمان
ب- زمانی که در ایران حکومت در دست عربهای مسلمان بود
ج- زمانی که در ایران حکومت در دست مغولهای غیر مسلمان بود
د- زمانی که در ایران حکومت در دست ایرانیان مسلمان بودبررسي مباني فرهنگ، تمدن و دستاوردهاي اسلامي در ايران
كتاب: پيرامون جمهوري اسلاميآزمون مرحله: چهارم
نام كتاب: سيري در سيره ائمه اطهار (ع)
موضوع: سيره معصومين (ع)


1-كدام گزينه در مورد تقيه نادرست است؟
الف- امام حسين (ع) به هنگام قيام بر اساس تقيه عمل ننمود ب- تقيه از اختصاصات شيعه است
ج-براي فهم فلسفه تقيه بايد با اصول و مباني ديني آشنا بود د- براي اجراي تقيه بايد به شرايط زماني آگاه بود
2- به چه دليل شيعه نسبت به اهل سنت از آثار ديني غني‌تري برخوردار است؟
الف- مراقبت بيشتر علماي شيعه بر حفظ مواريث ب- اعتقاد به حجيت اقوال اهلبيت عليهم السلام
ج- منع خلفا از كتابت احاديث پيامبر اكرم (ص) و عدم موافقت علي (ع) د- عدم توجه به اهل سنت به هماهنگي بيان آيات و روايات
3- لقد كان لكم في ................ اسوة حسنة
الف- الانبياء ب- الشهدا ج- رسول الله د- ابراهيم
4- شرط اول موفقيت يك نهضت كدام است؟
الف- نظريه پردازان توانا ب- حمايت كنندگان مالي
ج- برنامه ريزي براي نفوذ در حكومت د- نيروي انساني آشنا با مكتب
5- كدام گزينه جزء اعتقادات خوارج نيست؟
الف- امر به معروف ونهي از منكر واجب است و شرط ندارد ب- عثمان ، معاويه و علي(ع) هر سه كافرند
ج- عمل جزء ايمان است د- گناه كبيره موجب كفر نمي‌گردد
6- منظور اميرالمومنين از فتنه در اين عبارت كدام گروه است؟«انا فقأت عين الفتنه» من چشم فتنه را در آورم
الف- مخالفين عدالت اميرالمومنين ب- اصحاب جمل ج – اصحاب صفين د – اصحاب نهروان
7- چرا علي(ع) خوارج را بدترين مردم مي‌داند؟
الف- چون موجب تحميل جريان حكميت بر اميرالمومنين شدند ب- از محيط آزادي كه علي(ع) براي آنها بوجود آورد سوء استفاده كردند
ج- ابزار دست معاويه و طرفدارانش قرا مي‌گرفتند د –ديگر مسلمانان راكه با عقيده آنها مخالف بودند، كافر مي‌دانستند
8- كدام يك از اقسام جهاد، تنها با حضور امام معصوم يا منصوب مستقيم از سوي او انجام مي‌گيرد؟
الف – جهاد ابتدايي ب- جهاد دفاعي ج- قتال اهل بغي د- جهاد به منظور امر به معروف
9- صلح حديبيه توسط چه كسي مورد پذيرش قرار گرفت؟
الف- پيامبر اكرم (ص) ب- امام علي(ع) ج- امام حسن (ع) د- امام جعفر صادق(ع)
10- چرا امام حسين(ع) از مكه به سمت كوفه خارج شد و حاضر نشد در مكه به شهادت برسد؟
الف-احتمال داشت در مكه پيام حضرت به ديگران نرسد ب- اصلاً‌ در مكه تهديدي براي شهادت امام حسين(ع)‌ نبود ج- به جهت جلوگيري از هتك حرمت خانه خدا د- در مكه هنوز ياران امام به ايشان ملحق نشده بودند
11- چرا اميرالمومنين (ع) در جريان انقلاب عليه عثمان ، از او دفاع مي‌كرد؟
الف- نامشروع دانستن خواسته‌هاي انقلابيون ب- جلوگيري از بي‌احترامي به مسند خلافت
ج- تأييد عملكرد عثمان در آن مقطع د- اعتماد به عثمان براي جبران اشتباهات
12- كدام گزينه جزء‌شروط صلح امام حسن(ع) با معاويه نبوده است ؟
الف- در امان بودن شيعيان امام علي(ع) ب- تسليم امر حكومت به معاويه
ج- امام حسن(ع)‌ معاويه را اميرالمومنين بخواند د- اختصاص بخشي از بيت المال به امام حسن(ع)
13- معاويه به موجب قرارداد صلح به عمل كردن بر اساس كدام مبنا متعهد نشده بود؟
الف-كتاب خدا ب- سنت پيامبر ج-سيره خلفاي شايسته د- خواسته‌هاي امام حسن(ع)
14- بر اساس قرارداد صلح بعد ازمرگ معاويه حكومت به چه كسي بايد واگذار گردد؟
الف- يزيد ب- امام حسن(ع) ج- امام حسين (ع) د- آنكس كه مردم او را انتخاب كنند
15- بني عباس مردم را تحت چه عنواني به قيام دعوت مي‌كردند؟
الف- امام رضا(ع) ب- ابراهيم امام ج- الرضا من آل محمد د- الرضا من آل عباس
16- اهل خراسان در قيام خود عليه بني‌اميه كدام آيه را شعار خود قرار داده بودند؟
الف- وقاتلو هم حتي لاتكون فتنه
ب- ولن يجعل الله للكافرين علي المومنين سبيلا
ج- اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علي نصر هم لقدير
د - لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون
17- واكنش امام صادق (ع) به نامه ابوسلمه در اعلام حمايت از ايشان چه بود؟
الف- مخالفت خود را ابراز داشت اما مرگ ابوسلمه قبل از دريافت پاسخ فرا رسيد
ب- آمادگي خود را اعلام داشت اما مرگ ابوسلمه قبل از دريافت پاسخ فرا رسيد
ج- به نامه اعتنايي نكرد و آن را سوزاند
د - نامه را به عبدالله محض داد و او را به قيام تحريك كرد
18- چه گروهي در زمان امام صادق(ع)‌ در مورد اصول عقايد (صفات خدا، حقيقت وحي، ...) بحث مي‌كردند؟
الف- متكلمين ب- اهل حديث ج- فقهاء د- زنادقه
19- اين سخن از كدام يك از امامان سنت در مورد شاگردي نزد امام صادق(ع) نقل شده است؟ «لولا السنتان لهلك نعمان»
الف- محمد بن حنبل ب- شافعي ج- مالك بن انس د- ابو حنيفه
20- تقيه يعني:
الف- از مخفي گاه خارج شدن و از خود دفاع كردن ب- به كار بردن سپر و بيشتر ضربه زدن
ج- به طور موقت دست از مبارزه كشيدن د- در مبارزه تقوا پيشه كردن
21- كدام يك را نمي‌توان جزء عوامل مؤثر بر نشاط علمي زمان امام صادق دانست؟
الف- توصيه و تشويق اسلام به علم آموزي ب- جهان وطني اسلامي
ج- ورود نژادهاي مختلف د - برحق دانستن تمام اديان
22- كدام شخصيت نهج البلاغه را گرد آوري نموده است؟
الف- جابرين حيان ب- سيد رضي ج – هشام بن الحكم د – ابن النديم
23- هشام بن الحكم شاگرد كدام يك از ائمه (ع)‌بوده است؟
الف- امام صادق(ع) ب- امام سجاد(ع) ج- حضرت علي(ع) د- امام رضا (ع)
24- كدام گزينه در مورد ولايت عهدي امام رضا (ع) مورد قبول شيعه نيست؟
الف- مأمون در ابتدا حسن نيت داشت و تا آخر هم بر حسن نيت خود باقي بود
ب- مأمون در ابتدا حسن نيت داشت اما بعد پشيمان شد
ج- مأمون از ابتدا حسن نيت نداشت بلكه به خاطر جلب نظر ايرانيان اقدام به اين امر نمود
د- مأمون از ابتدا حسن نيت نداشت بلكه به خاطر فرونشاندن قيام هاي علويان اقدام به اين امر نمود
25- تعبير «شيعه امام كش» در مورد كدام يك از خلفا گفته شده است؟
الف- معاويه ب- منصور ج- مأمون د- هارون الرشيد
26- كدام گزينه جزء مسلمات تاريخ جريان ولايت عهدي امام رضا (ع) نيست؟
الف- احضار امام از مدينه به مرو
ب- عدم رضايت امام رضا (ع)
ج- قصد همكاري فضل بن سهل با امام رضا (ع) براي خلع مأمون از خلافت
د- عدم دخالت امام رضا (ع) در عزل و نصب و مداخله در اداره كشور
27- «حُدَيث » ملقب به «جده» مادركدام يك از امامان معصوم بوده است؟
الف- امام حسن عسگري (ع) ب- امام رضا (ع) ج- امام موسي كاظم (ع) د- امام زمان (ع)
28-كدام گزينه در مورد عدالت صحيح است؟
الف- عدالت در نهايت برجامعه بشري تحميل خواهد شد ب- عدالت جزء زيبايي‌هاي محسوس و قابل تحقق است
ج- انسان‌ها در نهايت براي تضمين منافع شخصي خود،‌ عدالت را اجرا خواهند نمود د- چنين نيست كه عدالت همواره با جلب منافع فردي قابل جمع باشد
29- اين تعبير در مورد كدام يك از امامان معصوم به كار رفته است؟«و يحيي ميت الكتاب و السنة»
الف- امام علي (ع) ب- امام حسين (ع) ج- امام صادق (ع) د- امام زمان (ع)
30- اثر اعتقاد به مهدويت در تاريخ اسلام اولين بار در كدام قيام خود را نشان داد؟
الف- قيام نفس زكيه ب- قيام مختار ج- قيام زيد د- قيام يحيي بن زياد


موضوع: (1) اصول عقايد
كتاب: انسان و سرنوشت
 

تاریخ بروز رسانی ( 15 مرداد 1387 )
 
 
تازه های سایت
اندیشه و آثار تبلیغی استاد مطهری(ره) از منظر رهبر معظم انقلاب 2

1 اندیشه و آثار تبلیغی استاد مطهری(ره) از منظر رهبر معظم انقلاب

قيام پانزدهم خرداد به روايت تصوير

حكايت‌هاي از سرزمين من – قيام پانزده خرداد

حكايت‌هايي از سرزمين من - مهارت و استعداد ايرانيان در ساخت مصنوعات

سمینار، کنفرانس و همایش های سال 1393

كودك، ادبيات و تلويزيون

راهکارهای تصویر سازی مفاهیم ومضامین قرآن ی برای کودکان

راهکارهای رسانه‌ای در زمینه رشد جمعیت

کودکان و تبلیغات بازرگانی در تلویزیون

اميد و رسانه

آیا تلویزیون به خانواده آسیب می‌زند؟

اشتباهات زبانی در صدا و سیما

ضرورت واژه سازی علمی

پژوهشگری رسانه

نقش رسانه در فرهنگ اجتماعي

فرایند اجتماعی کردن و کارکرد رسانه ها در انتقال هنجارها و ارزشها

مدیریت رسانه

نقش رسانه در فرهنگ اجتماعي

از یافته علمی تا زایش رسانه نو: گذری بر تاریخ مستند

نقش تلويزيون در عرفي شدن فرهنگ - 1

رسانه اخلاقی و اخلاق رسانه‌ای

نقش رسانه‌های تصویری در زوال دوران کودکی

نقش رسانه‌های تصویری در زوال دوران کودکی

آیا یونیسف به اهداف خود رسیده است؟

بانک های اطلاعاتی
آخرین به روز رسانی

18 تیر 1393
ساعت 13:19:59

 
شبکه یک شبکه دو شبکه سه شبکه چهار شبکه پنج شبکه آموزش شبکه جام جم شبکه قران مرکز تحقیقات پایگاه جامع اطلاع رسانی تلویزیون اداره کل پژوهش های رادیو شبکه مستند مرکز اموزش صدا و سیما مرکز پژوهش های اسلامی شبکه پویا شبکه نمایش